تبلیغات

آشنایی با ویژگی های فنی وب سرویس در WCF

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش WCF

آشنایی-با-ویژگی-های-فنی-وب-سرویس-در-wcf

شما با استفاده از WCF می توانید وب سرویس های قدرتمندی در کمترین زمان طراحی کنید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است و شما را با ویژگی های فنی وب سرویس در WCF آشنا می کند.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • آشنایی باSOAP
 • آشنایی با WSDL
 • ساختار WSDL
 • استفاده ازMTOM
 • پیام های WS-ReliableMessaging
 • امنیت در WCF
 • نشانه های امنیت
 • توسعه WCF با WIF
 • نیاز به Transaction ها
 • هماهنگی WS
 • Transaction Flow در WCF
 • WS-AT درWCF
 • معرفی متا دیتا
 • متاداده در WCF

عنوان دوره آموزشی: Understanding Web Service Specifications in WCF سطح: متوسط مدت زمان:5 ساعت و44 دقیقه نویسنده: Mohamad Halabiلیست سرفصل های دوره آموزشی:

SOAP Isn’t Dead...Yet!
 02:50	
WCF Service Model and Channel Layer
 04:33	
Prerequisites
 01:37	
Tools
 00:38	
Essentials of Web Service Specifications		 00:37:49	
Introduction
 01:09	
Specifications vs. Standards
 01:20	
WS-*: The Need for Interoperability
 03:31	
Standards Organizations (W3C, OASIS, WS-I)
 03:56	
The Leap from WSE 3.0 to WCF
 02:39	
Introduction to SOAP
 03:24	
SOAP Message Path and Roles
 02:18	
SOAP Binding
 02:17	
Introduction to WSDL
 06:55	
WSDL Structure
 07:05	
Side Note: SOAP vs. WCF Encoding
 02:01	
Summary
 01:08	
Core Messaging		 00:38:38	
Introduction
 00:43	
The Case for WS-Addressing
 03:00	
WS-Addressing Specification Overview
 03:57	
WS-Addressing Constructs
 06:27	
Demo: Basic WS-Addressing in WCF
 04:26	
Demo: WCF Duplex Services
 07:16	
MTOM
 04:16	
WCF MTOM Encoding
 03:49	
Demo: Using MTOM
 03:27	
Summary
 01:12	
Reliable Messaging		 00:36:14	
Introduction
 00:24	
The Case for Reliable Messaging
 04:26	
But Isn’t TCP Reliability Enough?
 03:12	
WS-ReliableMessaging Specification Overview
 05:40	
WS-ReliableMessaging Messages
 02:36	
Reliable Messaging in WCF
 05:37	
Bindings Session Support
 02:30	
Demo: Reliable Messaging
 03:54	
Demo: Retries in Action
 07:02	
Summary
 00:49	
WS-Security Essentials		 00:40:00	
Introduction
 00:37	
The Need for Security Standards
 04:53	
The WS-Security Standard
 04:27	
A Primer on Certificates, Encryption, and Digital Signature
 12:04	
WS-Security Messages
 03:36	
WCF Symmetric and Asymmetric Binding Elements
 07:42	
Demo: Symmetric and Asymmetric Binding Elements
 05:51	
Summary
 00:47	
WS-Security in WCF		 00:38:41	
Introduction
 00:19	
Steps Overview to Configure WS-Security in WCF
 03:03	
Step1: Basic Message Security Settings
 04:12	
Step2: Service Credentials
 03:31	
Step3: Client Authentication
 01:31	
Setting Certificate Authorities and Certificates
 03:10	
Demo: Username Authentication over Message Security
 09:55	
Demo: X.509 Authentication over Message Security
 06:52	
Reducing Overhead with WS-SecureConversation
 03:23	
Demo: WS-SecureConversation
 02:14	
Summary
 00:26	
Claims-Based Security		 01:07:01	
Introduction
 00:17	
The Need for WS-Trust
 05:01	
More About Secure Token Service (STS)
 03:35	
WS-Trust and WS-Security Go Hand in Hand
 03:20	
Security Tokens
 04:08	
Proof of Possession Tokens
 05:51	
WS-Trust Messages
 05:12	
WS-Trust and WS-Federation in WCF: WIF
 02:53	
Demo: Extending WCF with WIF
 05:45	
Demo: Client Configuration
 05:54	
Demo: Running the WS-Trust scenario
 06:59	
The Need for WS-Federation
 03:39	
Demo: Federation Setup
 07:33	
Demo: Running the WS-Federation Scenario
 04:02	
WS-Federation Passive and Active Profiles
 01:52	
Summary
 00:52	
Transactions		 00:52:57	
Introduction
 01:51	
The Need for Transactions
 03:59	
Resource Managers and ACID Attributes
 04:52	
Long Running and Atomic Transactions
 08:55	
DTC and the 2 Phase Commit Protocol
 04:58	
WS-Coordination
 03:31	
WS-AtomicTransaction
 08:12	
Transaction Flow in WCF
 04:22	
Demo: WS-AT in WCF
 11:19	
Summary
 00:52	
Metadata		 00:22:59	
Introduction
 00:33	
The Case for WS-MetadataExchange
 02:47	
WS-MetadataExchange Specification Overview
 03:04	
WS-MetadataExchange Messages
 03:56	
Metadata in WCF
 04:36	
WS-Policy
 03:38	
Demo: WS-Policy
 03:16	
Summary
 01:07

حجم فایل: 829MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Understanding Web Service Specifications in WCF

پیشنهاد فرادرس

hossein در 1393/04/08 ساعت 23:52

ممنون