پیشنهاد فرادرس

آشنایی با 4 و 3 Ruby on Rails

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش روبی (Ruby)

آشنایی-با-4-و-3-ruby-on-rails

این دوره آموزشی اصول اولیه کار با Ruby on Rails 3 and 4 را به شما آموزش می دهد.

این مجموعه آموزشی (Introduction to Ruby on Rails 3 and 4) دارای سطح متوسط و مدت زمان 3 ساعت و 56 دقیقه است. و توسط موسسه آموزشی PluralSight  ارائه شده است.

برخی عناوین مطرح شده در این مجموعه:

 • مقدمه ای بر Ruby on Rails 3
 • Rails چیست؟
 • ویژگی های Rails 4
 • ارتباطات Rails
 • مزایای Rails
 • پایگاه داده ها و Rails
 • نصب ریل در ویندوز
 • نمونه پروژه: نصب ریل در ویندوز با Ruby Gems
 • نصب Rails در لینوکس / یونیکس و Mac OSX
 • مدیریت پایگاه داده
 • معماری Rails
 • تعیین URL و نقطه پایانی
 • HTTP PATCH و Rails 4
 • نگرانی های Rails 4 و مسیریابی
 • فیلترهای کنترل کننده
 • پارامترهای قوی Rails 4
 • و...

لیست سر فصل های لاتین:

	Introduction to Ruby on Rails 3
Introduction
Course Overview
What is Rails?
Do I need to Know Ruby?
History
Rails 4 Features
Rails Community
Benefits of Rails
Summary
	Installing Rails and Setting up your Development Environment
Introduction
Prerequisites
Databases and Rails
Overview of Ruby Gems
Installing Rails on Windows
Demo: One Button Rails Installer on Windows
Installing Rails on Windows (Continued)
Demo: Installing Rails on Windows with Ruby Gems
Installing Rails on Linux/Unix and Mac OSX
Demo: Installing Rails on Mac OSX
Rails Servers
IDE's
Summary
	Creating Your First Rails Application
Introduction
What We're Building
Rails Command Line Overview
Creating The Project
Demo: Creating The Project
Rails Project Structure
Demo: Walk Through of A Project's Layout
Running The Project
Demo: Starting The Server and Using The Application
Database Management
Demo: Database Configuration Walk Through
Generating A Scaffold
Demo: Creating A Scaffold in The Application
Demo: Scaffold Code Walk Through
Rake Overview
Demo: rake db:migrate
Routes Overview
Demo: rake routes
Testing The Scaffold
Demo: Using The Application
Summary
	Rails Architecture
Introduction
Rails Philosophy
N-Tiers
Model View Controller
URL Mappings and Endpoints
HTTP PATCH and Rails 4
ORM
ERB
Application Walk Through
Russian Doll Caching in Rails 4
Summary
	Rails Tools
Introduction
Gemfile
Demo: Adding Gems to The Gemfile
Database Migrations in Depth
Demo: Database Migrations
Data Seeding
Demo: Running rake db:seed
Generators Overview
Generating Models
Demo: Generating a New Model
Generating Controllers
Demo: Generating a New Controller
Rails Console Overview
Other Rake Tasks
Demo: Rake Tasks
Asset Pipeline Overview
Summary
	Rails Controllers and Views
Introduction
Demo: Controller Development Example
Controller and View Support Objects
Common Support Object Uses
Creating New Actions
Custom Rails Routing
Rails 4 Concerns and Routing
Demo: Creating a New Resume Action
Controller Filters
Demo: Adding a Filter
Rails 4 Strong Parameters
View Helpers
Rails 4 View Helpers
Render
Partials
Turbolinks
Summary
	Rails Models and ActiveRecord
Introduction
Objects vs Tables
Associations
Associations: has_many
Associations: belongs_to
Associations: has_one
Associations: has_and_belongs_to_many
Associations: has_many :through
Demo: Associations
Callbacks
Demo: Callbacks
ActiveRecord Query Overview
Retrieving Data
Conditions
Ordering
Custom Selects and Count
Grouping
Paging
Joins
Find by SQL
Demo: Queries
Rails 4 ActiveRecord Changes
Demo: Rails 4
Summary

حجم فایل:419MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Introduction to Ruby on Rails 3 and 4

پیشنهاد فرادرس