پیشنهاد فرادرس

آشنایی با ASP.NET Web Services

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش WCF ، آموزش ASP.NET

آشنایی-با-asp-net-web-services

هدف از این دوره آموزش آشنایی شما با وب سرویس ها در ASP.NET است.امروزه وب سرویس ها کاربرد زیادی در پروژه های آنلاین دارند و عملکرد آن به این شکل است که در ازای دریافت یک یا چند دستور به شما خروجی تحویل می دهند.زبان خروجی وب سرویس ها معمولا XML است.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل های مهم این دوره آموزشی:

  • آشنایی با پروتکل HTTP
  • آشنایی با SOAP
  • آشنایی با XAML
  • وب سرویس های asp.net چگونه کار می کند؟
  • ساخت یک پروژه نمونه
  • کار با SOAP و JSON  و REST
  • طراحی وب سرویس با WCF
  • طراحی وب سرویس با WEB API
  • و ...

عنوان دوره آموزشي: Introduction to ASP.NET Web Services سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 57 دقيقه نويسنده:John Sonmezليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Introduction
	 01:23	
Who This Course Is For
	 01:30	
What This Course Covers
	 01:27	
What Is A Web Service
	 01:40	
Technologies
	 00:40	
HTTP
	 01:17	
Looking At HTTP
	 02:43	
XML
	 01:09	
SOAP
	 01:21	
Looking At SOAP
	 01:34	
WSDL
	 01:13	
Looking At A WSDL
	 01:36	
How ASP.NET Web Services Work
	 02:19	
Hello World
	 02:15	
Up Next
	 00:32	
eCreating A Simple Web Service		 00:36:48	
Introduction
	 01:01	
The Protein Tracker Web Service
	 02:17	
Creating The Project
	 01:16	
ASMX Pages
	 01:11	
Creating The ASMX Page
	 01:26	
Web Methods
	 00:50	
Creating Add Protein
	 02:23	
Web Method Parameters
	 02:01	
Enabling Session
	 03:28	
Add User
	 02:16	
Creating Add User
	 02:47	
Testing Add User
	 00:39	
Adding List Users
	 03:44	
Fixing Add Protein
	 02:56	
The Repository Pattern
	 03:27	
Using The Repository
	 03:31	
Testing
	 00:52	
Up Next
	 00:43	
eConsuming Web Services		 00:38:50	
Introduction
	 00:54	
The Protein Tracker Client
	 00:44	
Creating The Project
	 00:57	
Creating The UI
	 02:39	
Using WSDL
	 01:24	
Adding A Service Reference
	 02:55	
Calling List Users
	 02:52	
Adding A User
	 02:12	
Updating Total And Goal
	 02:00	
Calling Add Protein
	 03:19	
Adding A Delay
	 01:35	
Using Async
	 02:16	
Old Async Pattern
	 01:19	
Exceptions
	 03:13	
Custom SOAP Headers
	 07:28	
Manually Creating A Proxy
	 02:17	
Up Next
	 00:46	
eWeb Services And AJAX		 00:41:53	
Introduction
	 01:06	
The App We Are Building
	 00:54	
Setting Up The Project
	 01:48	
Creating The Select User UI
	 01:14	
How AJAX Works
	 02:00	
Getting Ready To Call Web Services
	 02:18	
Populating The Select List
	 04:29	
Testing The Service
	 04:45	
Using The Real Service
	 01:43	
Add New User UI
	 02:06	
Implementing Add New User
	 01:55	
Add Protein UI
	 02:02	
Implementing Add Protein
	 01:58	
Changing Users
	 05:04	
Using Page Methods
	 03:25	
Using jQuery
	 04:11	
Up Next
	 00:55	
eMigrating To Newer Technologies		 00:37:15	
Introduction
	 00:50	
Why Switch
	 01:41	
SOAP vs JSON And REST
	 02:43	
Technology Choices
	 01:54	
Preparing For WCF
	 03:55	
Creating The WCF Service
	 03:14	
Running WCF
	 04:26	
Creating The Web API Project
	 02:31	
Creating The User Controller
	 02:28	
Adding Methods
	 01:26	
Adding Get And Post
	 03:21	
Testing The API
	 03:11	
Implementing Put
	 04:20	
The End
	 01:15

حجم فايل: 625MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Introduction to ASP.NET Web Services

پیشنهاد فرادرس