تبلیغات

آشنایی با Extended Events در SQL Server

دسته بندی ها: آموزش SQL Server ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آشنایی-با-extended-events-در-sql-server

Extended Events قابلیتی است که از SQL Server 2008 به بعد به SQL Server اضافه شده است و به کمک آن می توان مشکلات SQL Server را آنالیز و برطرف کرد.

دوره آموزش Extended Events محصول شرکت Pluralsight است و کار با این قابلیت را در محیط SQL Server 2012 و SQL Server 2008 آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • ساختار دوره
 • پکیج ها
 • کار با Predicate ها
 • متادیتا Catalog View
 • یکپارچه سازی SQL Server 2012 UI
 • استفاده از Template ها
 • سفارشی کردن Data View
 • اضافه کردن SQL Server 2008 SSMS
 • اضافه کردن به Option ها
 • تعریف Event Sessions
 • اضافه کردن Data  با  Actions
 • استفاده از Action ها
 • ایجاد یک Event Session
 • اصلاح Event Session
 • مدیریت Event Session
 • تعریف Event Session
 • رویداد XML
 • هدف ring_buffer
 • استفاده از sys.fn_xe_file_target_read_file

عنوان دوره آموزشی: SQL Server: Introduction to Extended Events سطح: متوسط مدت زمان: 5 ساعت نویسنده: Jonathan Kehayiasلیست سرفصل های دوره آموزشی:

What are Extended Events?
	 01:56	
Why Replace SQL Trace
	 02:17	
The Extended Events Solution
	 01:54	
Course Structure
	 01:25	
Extended Events Architecture		 00:12:59	
Introduction
	 01:16	
Extended Events Engine
	 02:59	
Event Sessions
	 01:37	
Extended Events Architecture
	 01:07	
Event Execution Lifecycle
	 01:53	
Event Session Isolation
	 02:01	
Dispatching
	 01:07	
Summary
	 00:59	
Extended Events Objects		 00:44:40	
Introduction
	 01:07	
Packages
	 01:34	
Demo: Packages
	 03:06	
Events
	 02:29	
Demo: Events
	 06:08	
Predicates
	 03:26	
Demo: Predicates
	 04:05	
Actions
	 02:15	
Demo: Actions
	 02:31	
Targets
	 03:31	
Demo: Targets
	 05:03	
Types and Maps
	 01:42	
Demo: Types and Maps
	 03:30	
Metadata Catalog Views
	 02:39	
Summary
	 01:34	
SQL Server 2012 UI Integration		 01:10:46	
Introduction
	 02:04	
New Event Session Wizard
	 01:51	
Demo: New Event Session Wizard
	 05:52	
New Session Dialog
	 02:08	
Demo: New Session Dialog
	 06:55	
Using Templates
	 01:18	
Default Templates (1)
	 01:14	
Demo: Count Query Locks
	 04:01	
Default Templates (2)
	 01:19	
Demo: Query Detail Sampling
	 03:01	
Default Templates (3)
	 01:09	
Demo: Query Wait Statistic
	 03:49	
Default Templates (4)
	 02:40	
Demo: Activity Tracking
	 04:18	
Custom Templates
	 01:13	
Demo: Using Templates
	 04:30	
Viewing Target Data
	 01:57	
Demo: Viewing Target Data
	 01:39	
Customizing the Data View
	 02:59	
Demo: Customizing the Data View
	 04:35	
Live Data Viewer
	 01:58	
Demo: Live Data Viewer
	 04:19	
Exporting the Event Data
	 01:39	
Demo: Exporting the Event Data
	 02:51	
Summary
	 01:27	
SQL Server 2008 SSMS Add-in		 00:19:51	
Introduction
	 01:28	
Demo: Installing the Add-in
	 01:46	
Metadata Viewer
	 01:10	
Demo: Metadata Viewer
	 01:40	
Session Editor Dialog
	 01:05	
Demo: Session Editor
	 04:34	
Target Data Viewer
	 01:25	
Demo: Target Data Viewer
	 02:31	
Add-in Options
	 00:56	
Demo: Add-in Options
	 02:36	
Summary
	 00:40	
Defining Event Sessions		 00:27:32	
Introduction
	 01:24	
Event Session Requirements
	 01:13	
Demo: Event Session Requirements
	 02:40	
Basic Predicates
	 02:20	
Demo: Predicate Definitions
	 04:02	
Understanding and Planning for Short Circuiting
	 01:46	
Demo: Writing Predicates to Short Circuit
	 05:01	
Adding Data with Actions
	 02:11	
Demo: Using Actions
	 04:48	
Summary
	 02:07	
Event Session Management		 00:32:44	
Introduction
	 01:13	
Event Session DDL Commands
	 01:48	
Creating an Event Session
	 02:08	
Modifying an Event Session
	 01:14	
Demo: Event Session DDL
	 03:10	
Event Session Management
	 01:40	
Demo: Event Session Management Concepts
	 07:29	
Session Definition Views
	 01:16	
Demo: Session Definition Views
	 04:06	
Active Session DMVs
	 01:59	
Demo: Active Session DMVs
	 05:00	
Summary
	 01:41	
Basic Targets		 00:42:28	
Introduction
	 02:01	
ring_buffer Target
	 02:25	
Demo: ring_buffer Target
	 02:14	
ring_buffer Target Options
	 02:11	
Demo: ring_buffer Target Options
	 04:32	
ring_buffer XML Output
	 01:27	
Demo: ring_buffer XML Output
	 02:40	
Event XML
	 02:48	
Demo: Event XML
	 03:37	
event_file Target
	 02:05	
Demo: event_file Target
	 02:01	
event_file Target Options
	 02:11	
Demo: event_file Target Options
	 02:21	
Reading event_file Data With Transact-SQL
	 01:54	
Demo: Using sys.fn_xe_file_target_read_file
	 06:45	
Summary
	 01:16	
Basic Troubleshooting Scenarios		 00:40:37	
Introduction
	 01:36	
Identifying Deadlock Issues
	 02:51	
Demo: Identifying Deadlock Issues
	 05:09	
Identifying Blocking Issues
	 01:49	
Demo: Identifying Blocking Issues
	 03:41	
Identifying Recompile Issues
	 02:11	
Demo: Identifying Recompile Issues
	 05:22	
Identifying When Errors Occur
	 02:20	
Demo: Identifying When Errors Occur
	 06:02	
Tracking Session-Level Waits
	 01:33	
Viewing Historical System Health
	 03:05	
Demo: Historical System Health
	 03:27	
Summary
	 01:31

حجم فایل: 873MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight SQL Server Introduction to Extended Events

پیشنهاد فرادرس