پیشنهاد فرادرس

آشنایی با Web Storage, IndexedDB و File System در HTML5

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش HTML

آشنایی-با-web-storage-indexeddb-و-file-system-در-html5

در این مجموعه استفاده از Web Storage، IndexedDB و فایل سیستمی in-browser را می آموزید. فراتر از اصول اولیه API شما همچنین بسته بندی کردن API های خام و استفاده از آنها در چارچوب یک برنامه وب را فرا می گیرید.

این مجموعه آموزشی(HTML5 Web Storage, IndexedDB and File System) محصول PluralSight و دارای سطح متوسط و مدت زمان 5 ساعت و 28 دقیقه است.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • تنگ تر کردن دامنه
 • پاک کردن داده های محلی
 • ذخیره سازی وب سایت چیست؟
 • ظرفیت
 • ویژگی ها
 • پشتیبانی از مرورگر ها
 • Fallbacks و Polyfills
 • هشدارها
 • نمونه پروژه : گرفتن و تنظیم مقادیر
 •  نمونه پروژه : حذف آیتم
 • نمونه پروژه : کلید ها و طول
 • نمونه پروژه : پاک کردن
 • نمونه پروژه : رویداد های ذخیره سازی
 • IndexedDB چیست؟
 • نمونه پروژه : باز کردن یک پایگاه داده
 • نمونه پروژه : حذف یک پایگاه داده
 • نمونه پروژه : ایجاد شی (قرار دادن)
 • نمونه پروژه: به روز رسانی شیء
 • نمونه پروژه: حذف شیء
 • نمونه پروژه: کنترل جهت حرکت مکان نما
 • HTML5 سیستم فایل چیست؟
 • نمونه پروژه : ایجاد و خواندن دایرکتوری
 • نمونه پروژه : ایجاد دایرکتوری فرعی
 • نمونه پروژه: حذف و حذف بازگشتی
 • نمونه پروژه : انتقال ، کپی و تغییر نام
 • نمونه پروژه: ایجاد و دریافت فایل
 • نمونه پروژه : خواندن، نوشتن و به روز رسانی فایل
 • نمونه پروژه : حذف، انتقال، تغییر نام و کپی فایل
 • store.js چیست؟
 • نسخه ی نمایشی : store.js
 • amplify.js چیست؟
 • lawnchair.js چیست؟
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Course Introduction	 		
Introduction	 		
Technology Landscape	 		
Practical Uses	 		
Narrowing Down the Scope	 		
Concepts: Immediately Invoked Function Expressions	 		
Concepts: $$result Module	 		
Concepts: mockJSON	 		
Concepts: Knockout.js	 		
Development Environment	 		
No Guarantees	 		
Clearing Local Data	 		
Summary	 		
	Web Storage	 		
Introduction	 		
What's in a Name?	 		
What is Web Storage?	 		
Capacity	 		
Testing Capacity	 		
Features	 		
Browser Support	 		
Fallbacks and Polyfills	 		
Caveats	 		
Demo: Getting and Setting Values	 		
Demo: Remove Item	 		
Demo: Keys and Length	 		
Demo: Clear	 		
Demo: Session Storage	 		
Demo: Exceed Quota	 		
Demo: Storage Event	 		
Demo: Persistent Form Demonstration	 		
Demo: HTML Markup	 		
Demo: localDataService JavaScript Module	 		
Demo: viewModel JavaScript Module	 		
Demo: Stepping Through the Code	 		
Summary	 		
	IndexedDB: Introduction and Concepts	 		
Introduction	 		
What is IndexedDB?	 		
Event Lifecycle	 		
Features	 		
Capacity	 		
Browser Support	 		
Fallbacks and Polyfills	 		
Caveats	 		
Summary	 		
	IndexedDB: Initialization & CRUD 		
Introduction 		
Demo: Opening a Database	 		
Demo: Deleting a Database	 		
Demo: The db Model Object	 		
Demo: Create Object (Insert)	 		
Demo: Read Object	 		
Demo: Update Object	 		
Demo: Delete Object	 		
Summary	 		
	IndexedDB: Cursors, Indexes and Ranges	 		
Introduction 		
Demo: db Model for Cursor, Index and Range Demos	 		
Cursor Concepts	 		
Demo: Cursors - Selecting Sets of Data	 		
Demo: Indexes - Selecting Individual Objects	 		
Range Concepts	 		
Demo: Numeric Range	 		
Demo: String Range	 		
Demo: Controlling Cursor Direction	 		
Summary	 		
	IndexedDB: Keys, Capacity, Performance and Versions 		
Introduction	 		
Unique Identifier (Keys) Concepts	 		
Demo: Creating Object Store Keys	 		
Demo: Loading 500k Objects into a Database	 		
Detecting When a Cursor is 'Done'	 		
Demo: Working with Large Sets of Data	 		
Demo: Managing Database Versions	 		
Demo: Capacity Capabilities	 		
Summary	 		
	IndexedDB: Abstractions & Implementing an Edit Screen		
Introduction	 		
Demo: Introduction to the Homes List Screen	 		
Demo: Homes List Markup	 		
Demo: Homes List db Model	 		
Demo: Abstracting IndexedDB - Error Handling	 		
Demo: Abstracting IndexedDB - Delete and Open Database	 		
Demo: Abstracting IndexedDB - Get All	 		
Demo: Abstracting IndexedDB - Insert, Update and Delete	 		
Demo: Homes List View Model	 		
Demo: Stepping Through the Code	 		
Summary	 		
	File System: Introduction, Concepts & Initialization	 		
Introduction	 		
What is the HTML5 File System?	 		
Features	 		
Capacity	 		
Browser Support	 		
Fallbacks and Polyfills	 		
Caveats	 		
Storage Types	 		
Demo: Initialization (Temporary Storage)	 		
Demo: Initialization (Permanent Storage)	 		
Demo: Wrapping Up Initialization Code	 		
HTML5 File System Explorer (Chrome Extension)	 		
Summary	 		
	File System: Directories - Create, List, Delete, Move & Copy	 		
Introduction 		
Demo: Create and Read Directory 		
Demo: Create Sub Directories 		
Demo: List Directory Contents 		
Demo: Delete and Recursive Delete	 		
Demo: Move, Copy and Rename	 		
Summary	 		
	File System: Building an Abstraction Layer over Directories	 		
Introduction	 		
Demo: localFileSystem Module - Error Handling	 		
Demo: localFileSystem Module - Request File System	 		
Demo: localFileSystem Module - Create Directory	 		
Demo: localFileSystem Module - Directory Exists	 		
Demo: localFileSystem Module - Get Directory Entries	 		
Demo: localFileSystem Module - Delete	 		
Demo: localFileSystem Module - Move, Rename and Copy	 		
Summary	 		
	File System: Files - Create, Read, Write, Delete, Move & Copy	 		
Introduction	 		
Demo: Create and Get File	 		
Demo: Read, Write and Update File	 		
Demo: Delete, Move, Rename and Copy File	 		
Demo: File Abstractions Overview	 		
Demo: localFileSystem Module - Create File	 		
Demo: localFileSystem Module - Get and File Exists	 		
Demo: localFileSystem Module - Read, Prepend and Append	 		
Demo: localFileSystem Module - Delete and Replace File	 		
Demo: localFileSystem Module - Move, Rename and Copy File	 		
Summary	 		
	File System: Testing Capacity Limits & Implementing a File Editor	 		
Introduction	 		
Demo: File System Capacity Limits	 		
Demo: File Editor Demonstration	 		
Demo: File Editor Markup	 		
Demo: File Editor View Model	 		
Summary	 		
	Libraries	 		
Introduction	 		
What is store.js?	 		
Demo: store.js	 		
What is amplify.js?	 		
Demo: amplify.js	 		
What is lawnchair.js?	 		
Demo: lawnchair.js	 		
Summary

حجم فایل:1420MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight HTML5 Web Storage IndexedDB and File System

پیشنهاد فرادرس