پیشنهاد فرادرس

آموزش اصول بازاریابی

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش تجارت الکترونیک ، آموزش بازاریابی

آموزش-اصول-بازاریابی

در این آموزش تصویری با اصول بازاریابی آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره:

 • بازاریابی در یک سازمان
 • آشنایی با فرایند برنامه ریزی
 • ایجاد برنامه بازاریابی
 • آشنایی با B2B در مقابل B2C
 • تجزیه و تحلیل محصولات
 • تجزیه و تحلیل مشتریان
 • تجزیه و تحلیل فرایند خرید
 • تنظیم اهداف
 • آشنایی با مدل 4Ps
 • تنظیم قیمت
 • تعیین اهداف تبلیغاتی
 • ارسال پیام های تبلیغاتی
 • هماهنگی با سازمان
 • آموزش تیم فروش
 • بودجه بندی
 • اندازه گیری شاخص های عملکرد کلیدی (KPI ها)
 • پرداختن به چالش های سازمانی
 • و...

عنوان دوره: Lynda Marketing Fundamentals with Drew Boyd سطح: مقدماتی مدت زمان: 2 ساعت و 8 دقیقه نویسنده: Drew Boydتوضیحات:

Whether you're rebuilding your marketing program from the ground up or leading the first campaign of your career, this course will help you lay the foundation for a successful marketing endeavor. Drew Boyd is a professor and consultant with 30+ years of marketing experience for major brands. In this course, he explains marketing's role in an organization; provides frameworks for analyzing a business, its customers, and its competitors; and shows how to develop a successful marketing strategy and use that strategy to inform everything from pricing to promotion.
You'll also learn to address tactical challenges and present the plan to get buy-in throughout an organization, from the C-suite to the sales team, as well as use the marketing plan to guide outside agencies and vendors. Finally, you'll learn how to launch the campaign and measure its performance.
Topics include:
  Marketing in an organization
  Assembling the team
  Creating the marketing plan
  Analyzing your products, customers, and market
  Segmenting customers
  Creating a value proposition
  Developing a strategy
  Setting goals
  Setting prices
  Using social media
  Presenting your plan to leadership
  Budgeting your plan
  Measuring success

Introduction 1m 42s

Welcome 1m 24s

Using the exercise files 18s

Understanding Marketing's Role 16m 28s

Marketing in an organization 3m 32s

Understanding the planning process 3m 23s

Assembling the team 3m 32s

Creating the marketing plan 2m 56s

Understanding B2B vs. B2C marketing 3m 5s

Analyzing Your Business 25m 22s

Focusing on your core business 2m 29s

Determining your marketing plan's scope 3m 15s

Researching the competition 3m 49s

Analyzing your products 3m 19s

Analyzing your customers 3m 47s

Analyzing the buying process 4m 28s

Analyzing your market 4m 15s

Developing Your Strategy 16m 24s

Segmenting your customers 4m 23s

Targeting your customers 3m 55s

Positioning your message 4m 46s

Setting goals 3m 20s

Developing the Tactical Phase 35m 23s

Understanding the 4Ps model 2m 50s

Creating the right products and services 3m 38s

Setting prices 4m 11s

Communicating price 3m 5s

Setting promotional objectives 4m 1s

Sending your promotional message 2m 59s

Using social media to promote your products 3m 58s

Understanding distribution channels 3m 32s

Designing distribution channels 3m 20s

Integrating all four Ps 3m 49s

Aligning the Organization 9m 55s

Presenting to leadership teams 3m 9s

Educating the sales team 3m 27s

Guiding vendors and agencies 3m 19s

Launching and Measuring Your Plan 12m 24s

Budgeting 3m 7s

Measuring key performance indicators (KPIs) 3m 26s

Calculating break-even points 2m 49s

Calculating customer lifetime value 3m 2s

Conclusion 10m 53s

Addressing organizational challenges 3m 23s

Mastering marketing thinking 3m 16s

Next steps 4m 14s

حجم فایل: 700MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Marketing Fundamentals with Drew Boyd

پیشنهاد فرادرس