تبلیغات

آموزش اصول Linux Command Line Interface

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه

آموزش-اصول-linux-command-line-interface

محیط خط فرمان لینوکس (Linux Command Line Interface) امکانات زیادی دارد و اکثر کاربران حرفه ای استفاده از آن را به محیط گرافیکی ترجیح می دهند.

در این دوره آموزشی از موسسه Pluralsight با خط فرمان لینوکس و دستورات آن آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • کار با خط فرمان
 • مقدمه ای بر کنسول فیزیکی
 • اتصال به کنسول روی سرور
 • معرفی شبه کنسول
 • استفاده از شبه کنسول و SSH
 • استفاده از ZSH روی لینوکس
 • تجزیه و تحلیل فایل های متنی
 • پیکربندی داده های  لینوکس
 • مرتب سازی خروجی
 • مدیریت فایل
 • cp را برای کپی و mv برای حرکت یا تغییر نام
 • حذف با استفاده از rm
 • لیست دایرکتوری ها با دستور ls
 • گزینه های اضافی برای ls
 • همگام سازی پوشه ها با به rsync
 • تغییر مسیر خروجی
 • خواندن از فایل
 • کار با Pipelines
 • مقدمه ای بر پردازش های مدیریت
 • اهمیت بسته بندی procps
 • شناخت PS
 • مدیریت فرایند در CLI
 • مرتب کردن پردازشها
 • جستجو در فایل های متنی با استفاده از عبارات منظم
 • استفاده از grep
 • استفاده از SED برای حذف خطوط خالی از فایل
 • اعتبار سنجی ورودی کاربر
 • ماندگاری تنظیمات در .vimrc
 • و ...

عنوان دوره آموزشی: Linux Command Line Interface (CLI) Fundamentals سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 43 دقیقه نویسنده: Andrew Mallettلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Mastering the command line is so important when it comes to managing the Linux Server. Very often there will be no GUI and all access is via SSH from PuTTY or another client. You will soon learn the speed at which tasks can be achieved from the CLI and why it is so powerful. You may be used to the up arrow key for your Windows history, but the Linux history is so much more. Searching and reading from files is quick and easy, and many tools will be covered giving you the skills you need to manage your servers and desktops.

Introducing Linux Command Line Interface (CLI) Fundamentals 03:33 What Are We Going to Look At? 05:31 Working on the Command Line 00:38:49 An Introduction to Physical Consoles 03:09 Connecting to Consoles Whilst on the Server 04:22 Introducing Pseudo Consoles 03:46 Using Pseudo Consoles and SSH to Access the Command Line 06:59 Bash is Not the Only Shell 01:31 Using the ZSH on Linux 05:13 Recalling Commands Using History 02:45 Using Bash History Functions 05:37 Persisting History Variables Within Login Scripts 04:18 Module Summary 01:05 Analyze Text Files 00:36:20 Introducing the Tools We May Use to Read Files 01:42 Using the Commands Cat and Tac 08:29 Use Cat to View Linux Runtime Configuration Data 04:57 Reading From the Top or the Bottom With Head and Tail 05:56 Paging Data With More and Less 05:09 Using Cut to Vertically Filter Data 03:34 Organizing Your Output With Sort 05:38 Summary 00:51 Basic File Management 00:53:43 Course Introduction 03:31 cp is for Copy and mv for Move or Rename 05:29 The Option -R Allows for Recursive Copies 03:20 To Delete We Use rm 05:52 Directory Listings With ls 06:00 Additional Options for ls 04:18 Dd to Duplicate Disks 04:18 Synchronize Directories With rsync 03:17 Introduction to tar 01:31 Creating Backups With tar 07:27 Introduction to find 01:07 Using find to Locate Files 06:16 Summary 01:11 Command Line Streams and Pipes 00:32:56 Introduction 05:57 Redirecting Output 05:14 Using noclobber 04:05 Reading From Files 03:54 Pipelines 04:10 Using Pipelines 04:24 Using the Command tee 03:42 Summary 01:26 Create, Kill, and Monitor Processes 00:36:52 Introduction to Managing Processes 03:00 The Importance of the procps Package 02:02 Understanding Uptime and Load Averages 02:06 Using Uptime to Display Load Averages 05:26 Jobs and Backgrounding Tasks 01:13 Running Many Jobs Within a Single Console 05:31 Understanding the ps and kill Commands 01:55 Managing Processes on the CLI 07:37 The Many Facets of top 01:05 Using top to Display and Sort Processes 04:45 Summary 02:07 Search Text Files Using Regular Expressions 00:35:55 Welcome to Regular Expressions 04:46 Using grep and Case Sensitivity 03:18 Did I Tell You I Do Not Like Untidy Files? 03:42 Using sed to Clean Comments and Blank Lines From Files 05:50 Introducing The Squiggles ^$}?[ 03:58 Practical Example Filtering Postcodes 06:34 Moving Regular Expressions Into PERL 02:57 Validating User Input Using Regular Expressions 03:04 Summary 01:41 Using vi to Edit Files From the CLI 00:39:58 Introduction to vi and vim 04:37 Opening and Closing Files in vim 06:34 Line Navigation in vim 04:49 Demonstrating vim Line Navigation 05:41 Understanding Reading and Writing From Within vim 02:19 Practice Reading and Writing to Files 03:20 Searching and Replacing Text in vim 05:00 Persisting Settings and Mappings in the .vimrc 05:27 Summary 02:05

حجم فایل: 546MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Linux Command Line Interface CLI Fundamentals

پیشنهاد فرادرس