پیشنهاد فرادرس

آموزش اصول Photoshop CC

دسته بندی ها: آموزش فتوشاپ (Photoshop) ، آموزش های Train Simple ، آموزش های ادوبی (Adobe)

آموزش-اصول-photoshop-cc

در این آموزش با اصول نرم افزار قدرتمند Adobe Photoshop CC آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Train Simple می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • نمای کلی دوره
 • معرفی فتوشاپ CC
 • فتوشاپ چیست؟
 • کار با Mac  و  Windows Differences
 • آشنایی با Panel ها
 • کار با Workspaces
 • کار با اسناد متعدد
 • تنظیمات نوار
 • انواع فایل های متداول
 • آشنایی با Resolution
 • تغییر اندازه و Resample تصاویر
 • بررسی ابزارهای انتخاب
 • آموزش Scaling the Image
 • تاریخچه پنل
 • کار با Layer ها, Mask ها و Smart Object ها
 • مبانی Layer ها
 • مبانی Layer Mask
 • باز کردن تصاویر چندگانه
 • تکنیک های انتخاب لایه
 • آموزش Blend Modes
 • استفاده از ابزار Crop
 • آشنایی با Canvas Size
 • کار با Histogram Panel
 • کاربا لایه های Adjustment
 • کار با Healing Brush
 • کار با Patch Tool
 • آموزش Batch Processing

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Learn how to harness the power of Adobe Photoshop CC to create superior images and artwork. We'll teach you how to perform key image editing tasks, including retouching, sharpening, and color correction. In the course you'll see how to effectively work with layers, blend modes, masks, and so much more. This course is the first in a series designed to help you master one of the world's most popular software applications.

Course Outline Introducing Photoshop CC

29.59 MB 1:01 What is Photoshop? 1.91 MB 2:19 Mac and Windows Differences 12.43 MB 6:38 Understanding Panels 8.26 MB 4:25 Workspaces 5.6 MB 2:18 Interface Shading Preferences 20.35 MB 3:09 Screen Modes 11.63 MB 3:49 Working with Multiple Documents 17.79 MB 3:50 Tab Preferences 35.39 MB 5:29 Document Navigation 3.17 MB 5:15 Common File Types 10.38 MB 5:48 Understanding Resolution 11.57 MB 5:35 Resize and Resample Images 12.83 MB 4:35 Resolution in Practical Terms 9.13 MB 4:45 Preferences Overview Making Selections

15.44 MB 8:58 Reviewing the Selection Tools 13.11 MB 6:07 Marquee Tool in Detail 11.13 MB 4:22 Feather a Selection 7.27 MB 3:20 Copy and Paste 12.61 MB 6:54 Scaling the Image 22.4 MB 9:28 Modifying a Selection 9.77 MB 5:57 Magic Wand and Quick Selection Tools 17.63 MB 9:03 Refine Edge Command 11.62 MB 5:54 Quick Mask Mode 21.43 MB 9:06 Color Range Command 13.42 MB 3:08 Saving a Selection 11.67 MB 4:24 History Panel Layers, Masks, and Smart Objects

10 MB 3:48 Background Layer 5.36 MB 1:37 Opening Multiple Images 8.86 MB 6:25 Basics of Layers 9.94 MB 6:04 Layer Selection Techniques 5.83 MB 3:19 Layer Panel Options 7.57 MB 4:06 Locking Layers 10.56 MB 6:06 Convert Layer to a Smart Object 3.05 MB 3:04 Align and Distribute Layers 7.6 MB 5:16 Layer Groups 4.93 MB 2:56 Changing Layer Opacity 9.45 MB 6:47 Blend Modes 18.12 MB 7:56 Layer Mask Basics 4.28 MB 3:07 Gradient Layer Masks 5.63 MB 4:29 Rasterize and Flatten Layers Crops and Transformations

7.52 MB 4:01 Using the Crop Tool 4 MB 2:54 Non-destructive Crops 5.79 MB 4:09 Crop to Add Canvas 3.61 MB 2:44 Understanding Canvas Size 3.92 MB 2:17 Perspective Crop Tool 5.51 MB 3:16 Straighten an Image 9.75 MB 5:42 Transform Content 35.42 MB 6:02 Content-Aware Scale Adjustments

6.13 MB 5:07 Histogram Panel 9.29 MB 6:15 Adjustment Layers 10.24 MB 6:49 Levels Adjustment 16.05 MB 5:42 Adjustment Layer Mask 6.35 MB 3:47 Clipping the Adjustment 19.61 MB 4:31 Shadow/Highlights Adjustments 23.17 MB 5:32 Curves Adjustment 10.01 MB 4:17 Hue/Saturation 4.91 MB 3:04 Vibrance Adjustment 7.12 MB 2:57 Photo Filter Adjustment 11.26 MB 3:32 Remove Color Cast 8.45 MB 3:37 Black and White Adjustment Photo Retouching

5.57 MB 4:56 Toning Tools 6.08 MB 5:05 Spot Healing Brush 4.99 MB 3:08 Healing Brush 4.04 MB 4:51 Patch Tool 5.05 MB 3:58 De-emphasizing Wrinkles 5.35 MB 3:36 Content-Aware Fill 10.65 MB 3:18 Sharpen an Image 19.38 MB 5:09 Smooth Skin 94.67 MB 8:30 Removing Noise 12.17 MB 3:27 Liquify Filter Output and Automation

22.71 MB 3:17 Play an Action 32.86 MB 5:10 Record Actions 21.2 MB 5:03 Batch Processing 18.93 MB 3:57 Color Management 8.36 MB 3:21 Printing

عنوان دوره: TrainSimple – Photoshop CC Fundamentals حجم فایل: 975MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TrainSimple Photoshop CC Fundamentals

پیشنهاد فرادرس