تبلیغات

آموزش اصول Silverlight 3

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Silverlight

آموزش-اصول-silverlight-3

Silverlight تکنولوژی قدرتمند شرکت مایکروسافت است که در رقابت با Adobe Flash به بازار معرفی شده است.

در این دوره آموزشی که محصول شرکت Pluralsight است شما با اصول Silverlight 3 آشنا می شوید.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

 • Silverlight چیست؟
 • پلتفرم های Silverlight
 • زیر مجموعه ای از WPF XAML
 • کار با XAML
 • کار با Xaml و مرورگرهای Script
 • مقایسه Silverlight با WPF
 • کار با Blend
 • استفاده از Silverlight.js
 • دانلود UI
 • مدل Silverlight Object
 • object ها در HTML
 • برنامه نویسی Silverlight
 • ایجادUI پویا
 • کار با AppManifest.xaml
 • ویژگی هایOOB API
 • منابع و URI
 • ویژگی های Core .NET Framework CLR
 • کار با StackPanel
 • کار با Padding
 • کار با GridSplitter
 • کار با Border
 • استفاده از Full Screen Mode
 • کار با Silverlight و CSS
 • کار با Silverlight و Controlها
 • کار با Button ها
 • کار با Style ها
 • کار با Style ها و منابع
 • کار با Templateها و Style ها
 •  انواع داده ها و Column تولید شده
 • کنترل DataGrid
 • Template های داده
 • دسترسی به DOM
 • ایجاد Silverlight Objects در JavaScript
 • نوشتن Isolated Storage
 • حذف Isolated Storage
 • ایجاد یک LineBreak
 • برخی از ویژگی های WPF در Silverlight
 • انواع انیمیشن ها
 • تعریف انیمیشن ها
 • Frame های کلیدی
 • کار با MediaElement

عنوان دوره آموزشي: Silverlight 3 Fundamentals سطح: مقدماتی مدت زمان: 6 ساعت و 32 دقيقه نويسنده: Ian Griffithsليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

What is Silverlight?
	 03:37	
Silverlight Platforms & Browsers
	 04:24	
Silverlight Evolution
	 01:27	
Getting Started
	 06:12	
Xaml
	 01:23	
'Subset' of WPF Xaml
	 02:00	
Xaml and Code Behind
	 01:26	
Xaml and Browser Script
	 01:38	
Visual Studio
	 02:22	
Blend
	 04:25	
Comparing Silverlight with WPF
	 03:07	
Summary
	 00:16	
Programming Silverlight		 01:07:29	
Programmability
	 00:31	
Loading the Plug-in
	 00:29	
object in HTML
	 02:55	
Optional Parameters
	 08:02	
Silverlight.js
	 05:28	
Using Silverlight.js
	 01:50	
XAP
	 09:44	
Download UI
	 03:15	
Silverlight Object Model
	 03:45	
Code Behind
	 00:14	
Silverlight Events
	 01:52	
Attaching Handlers
	 01:08	
Event Bubbling
	 03:07	
Dynamic UI Creation
	 02:19	
Application Class
	 01:14	
AppManifest.xaml
	 00:13	
Application Library Caching
	 01:02	
Application Extension Services
	 02:43	
Out of Browser
	 03:48	
OOB API Features
	 01:44	
Resources: XAP vs 'Loose'
	 00:50	
Resources and URIs
	 03:00	
Downloading Resources
	 02:35	
Core .NET Framework CLR Features
	 01:30	
Core .NET Framework Classes
	 03:20	
Multithreading
	 00:27	
Summary
	 00:24	
Layout		 00:39:01	
Layout
	 00:28	
Fixed Layout
	 02:09	
Dynamic Layout
	 01:17	
StackPanel
	 02:58	
Grid
	 07:05	
Common Layout Properties
	 00:15	
Margin
	 01:43	
Padding
	 00:28	
Alignment
	 01:03	
Constrained vs. Unconstrained
	 02:29	
GridSplitter
	 01:34	
ScrollViewer
	 01:31	
Border
	 01:31	
Full Screen Mode
	 00:55	
Using Full Screen Mode
	 02:32	
Silverlight and CSS
	 03:47	
Overlapping Content
	 06:52	
Summary
	 00:24	
Controls		 00:43:13	
Controls
	 00:30	
Silverlight and Controls
	 03:00	
Buttons
	 04:32	
Content Model
	 02:59	
Text Input
	 00:22	
Range Controls
	 02:15	
ListBox
	 03:09	
Calendar and DatePicker
	 02:51	
TabControl
	 02:48	
Popup
	 01:06	
ToolTips
	 01:54	
Templates
	 03:26	
Connecting the Template
	 01:48	
Visual States
	 01:02	
States and State Groups
	 02:00	
Defining States
	 00:20	
VisualStateManager
	 00:29	
Per-State Animations
	 01:00	
Transition Animations
	 02:27	
Styles
	 01:04	
Styles and Resources
	 02:25	
Styles as Property Bags
	 00:51	
Templates and Styles
	 00:23	
Summary
	 00:32	
Graphics		 00:48:48	
Graphics
	 00:33	
Canvas
	 06:27	
Grouping with Canvas
	 00:57	
Basic Brushes
	 03:23	
Shapes
	 04:59	
Shape Properties
	 01:57	
Path: Geometries
	 01:46	
Multi-Figure PathGeometry
	 02:17	
PathGeometry Segment Types
	 01:23	
Simple Geometries
	 00:32	
GeometryGroup
	 01:08	
Path Syntax
	 02:22	
PathGeometry Commands
	 01:49	
Bitmaps
	 03:06	
Stretch
	 02:40	
Deep Zoom
	 02:10	
Transforms
	 00:16	
RenderTransform
	 00:19	
Geometry.Transform
	 00:26	
Brush Transforms
	 02:47	
3D Projection Transform
	 01:49	
Opacity
	 04:06	
Clipping
	 00:09	
Pixel Shader Effects
	 01:00	
Summary
	 00:27	
Data Binding		 00:28:15	
Data Binding
	 02:40	
Binding Expressions
	 00:48	
Data Contexts
	 05:25	
Data Templates
	 03:19	
Binding to Collections
	 04:07	
Binding Updates
	 05:06	
DataGrid
	 01:03	
DataGrid AutoGenerateColumns
	 00:37	
Data Types and Generated Columns
	 00:23	
Manual Columns
	 02:05	
Other DataTemplates & Styles
	 02:13	
Summary
	 00:29	
Browser Integration		 00:35:53	
Browser Integration
	 00:41	
Silverlight and HTML
	 00:35	
Accessing the DOM
	 11:18	
EnableHtmlAccess
	 00:52	
Calling Silverlight from JavaScript
	 04:05	
Creating Silverlight Objects in JavaScript
	 01:07	
Navigation
	 02:09	
Isolated Storage
	 02:52	
Writing to Isolated Storage
	 01:45	
Reading from Isolated Storage
	 06:23	
Deleting Isolated Storage Files
	 00:13	
Increasing your Quota
	 03:31	
Summary
	 00:22	
Text		 00:21:52	
Text
	 00:23	
TextBlock
	 03:44	
Run
	 01:10	
Automatic Run Generation
	 00:25	
LineBreak
	 00:49	
TextBlock Content from Code
	 03:09	
Sizing and Wrapping
	 02:36	
Aligning Text
	 02:01	
Underline
	 00:56	
Built-in Fonts
	 01:02	
Downloading Fonts
	 00:49	
Downloading Fonts from Code
	 01:36	
Some WPF Features Not in Silverlight
	 02:57	
Summary
	 00:15	
Animation		 00:41:05	
Animation
	 00:38	
Declarative Animation
	 04:17	
Timing
	 00:51	
Animation Types
	 01:29	
Defining Animations
	 00:34	
Target Property Paths
	 03:00	
Avoiding Property Paths
	 00:38	
Color vs Brush
	 00:55	
Storyboards
	 01:33	
To, From and By
	 02:10	
Key Frame Animation
	 03:28	
Key Frames
	 01:24	
Spline Key Frames
	 01:21	
Splines and Time
	 05:26	
Discrete Key Frames
	 05:15	
Easing
	 01:34	
Repeating and Reversing
	 00:39	
SpeedRatio
	 00:33	
Controlling Animations
	 00:43	
Animation Behavior
	 01:37	
Programmatic Animation
	 02:28	
Summary
	 00:32	
Video and Audio		 00:33:20	
Video and Audio
	 00:31	
MediaElement
	 01:52	
MediaElement as UI Element
	 02:11	
Controlling
	 02:07	
Position Property
	 02:55	
Stream vs Download
	 02:11	
CurrentState
	 02:41	
Events
	 00:58	
Synchronizing Media and Code
	 02:43	
TimelineMarker
	 01:18	
MarkerReached Event
	 00:40	
VideoBrush
	 01:05	
VideoBrush and MediaElement
	 01:40	
Formats and Protocols
	 01:22	
DRM
	 02:10	
Encoding
	 06:26	
Summary
	 00:30

حجم فايل: 1.02GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Silverlight 3 Fundamentals

پیشنهاد فرادرس