پیشنهاد فرادرس

آموزش برنامه نویسی به زبان C

دسته بندی ها: سی پلاس پلاس ، آموزش های لیندا (Lynda)

آموزش-برنامه-نویسی-به-زبان-c

در این آموزش تصویری با برنامه نویسی به زبان C آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول شرکت Lynda است.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • استفاده از فایل های تمرینی
 • چرا از برنامه C استفاده میکنیم؟
 • آشنایی با مبانی برنامه نویسی C
 • بررسی اجمالی از ساختار یک برنامه C
 • استفاده از عبارات و اصطلاحات
 • انواع داده
 • آشنایی با انواع داده
 • استفاده از void data type
 • آشنایی با رشته ها
 • دستکاری رشته ها
 • انتخاب نام متغیر مناسب
 • ساختارهای برنامه نویسی
 • آشنایی با استفاده از عملگرهای محاسباتی
 • آشنایی با استفاده از عملگرهای رابطه ای
 • تصمیم گیری با استفاده از عملگرهای منطقی
 • آشنایی با برنامه نویسی تابعی
 • کار با recursion
 • استفاده از دستور if برای تغییر روند برنامه
 • استفاده از حلقه  for
 • ساخت یک نمودار
 • کار با آرایه ها
 • معرفی آرایه ها
 • مقدار دهی اولیه آرایه ها
 • دسترسی به عناصر خاص از یک آرایه
 • آشنایی با آرایه دو بعدی
 • قوانین استفاده از یک آرایه
 • آشنایی با اشاره گر
 • استفاده از یک متغیر اشاره گر
 • مدیریت داده ها با استفاده از فایل های پی در پی
 • مدیریت داده ها با استفاده از فایل های random access

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Widely used for both systems and application development, C is a powerful language at the heart of many more modern languages, like JavaScript and Objective-C. In this course, professor Isac Artzi dissects the anatomy of C, from data types, strings, and variables to simple functions. He'll show how these basic elements fit together in control structures like loops and if-else statements—where the real logic behind your code comes into play. Plus, learn how C organizes information into arrays and how you can manage memory resources with pointers.

C is a great first step for new programmers, and a way to broaden and deepen your knowledge if you've already programmed for a while. Press Play to start learning. Topics include: Reviewing the C language and the C11 standard Understanding the development cycle Setting values Writing statements and expressions Adding comments to code for clarity Declaring data types Manipulating strings Declaring variables Using operators and expressions Working with functions Controlling flow with if-else statements and loops Initializing arrays Working with files Including files and executing macros with the C preprocessor Understanding best coding practices

Welcome 1m 6s What you should know before watching this course 1m 3s Using the exercise files 2m 34s The development environment used in this course 4m 39s 1. Why Program in C? 12m 34s Overview of the C language and the C11 standard 4m 47s Understanding C programming fundamentals 4m 2s Running your first C program 3m 45s 2. Overview of the Structure of a C Program 20m 33s Introducing preprocessor commands 4m 6s Making code more manageable 4m 11s Setting values to use later 4m 15s Using statements and expressions 3m 0s Adding comments to code for clarity 5m 1s 3. Data Types 16m 32s Understanding data types 1m 28s Declaring and using integer types 3m 40s Declaring and using floating-point types 5m 8s Using the void data type 2m 15s Declaring and using Boolean types 4m 1s 4. Strings 14m 53s Understanding strings 3m 24s Using screen-based input and output 6m 2s Manipulating strings 5m 27s 5. Variables 18m 2s Choosing appropriate variable names 5m 39s Deciding when and where to declare variables 5m 17s Implementing simple assignment statements 7m 6s 6. Basic Programming Constructs 52m 49s Understanding the use of arithmetic operators 6m 38s Understanding the use of relational operators 8m 13s Making decisions using logical operators 5m 19s Performing bit-level calculations with bitwise operations 6m 35s Using assignment operators in complex statements 8m 19s Implementing mathematical expressions 7m 13s Understanding the relationship between statements and expressions 3m 16s Challenge: Convert centimeters to feet and inches 1m 10s Solution: Convert centimeters to feet and inches 3m 4s Challenge: Convert temperatures 1m 14s Solution: Convert temperatures 1m 48s 7. Functions 34m 45s Understanding functional programming 5m 25s Passing variables to functions 7m 12s Returning data from functions 7m 27s Working with recursion 7m 26s Challenge: Implement an external library 1m 9s Solution: Implement an external library 1m 59s Challenge: Print a range of numbers 53s Solution: Print a range of numbers 3m 14s 8. Decisions and Branching 20m 1s Using if statements to change program flow 3m 27s Using if-else statements to make decisions 2m 54s Building alternative decision blocks with if-else-if statements 4m 48s Building complex decision statements with switch statements 4m 23s Challenge: Build a decision-making program 1m 32s Solution: Build a decision-making program 2m 57s 9. Loops 29m 44s Executing statements repeatedly with loops 5m 6s Using for loops 3m 32s Using while loops 5m 50s Understanding the do-while loop 5m 22s Breaking out of loops 5m 35s Challenge: Make a bar chart 1m 10s Solution: Make a bar chart 3m 9s 10. Arrays 45m 45s Introducing arrays 3m 23s Declaring arrays 4m 23s Initializing arrays 3m 7s Accessing individual elements of an array 9m 10s Understanding two-dimensional arrays 5m 43s Rules for using an array 3m 57s Using loops for searching and sorting 8m 52s Challenge: Improve the bar chart 3m 17s Solution: Improve the bar chart 3m 53s 11. Pointers and Memory Management 23m 52s Understanding pointers 1m 56s Declaring and initializing a pointer variable 2m 37s Using a pointer variable 4m 29s Performing pointer arithmetic 4m 46s Understanding the relationship between pointers and arrays 4m 32s Managing memory using allocation and release 5m 32s 12. Structures 17m 26s Understanding structures 1m 53s Declaring and accessing structures 4m 41s Using structures as complex variables 6m 32s Understanding and performing union operations 4m 20s 13. Files 19m 19s Data management using sequential files 7m 0s Data management using random access files 7m 55s Exploring file access modes 4m 24s 14. User-Defined Functions 44m 28s Building user-defined functions 2m 46s Introducing functional programming 4m 38s Understanding the components of a function 7m 14s Using local and global variables: The variable scope 5m 39s Passing variables to functions 5m 23s Passing an array to a function 3m 31s Returning data from functions 5m 16s Defining a prototype of a function 3m 3s Using recursive functions 6m 58s 15. The C Preprocessor 16m 25s Defining and using macros 6m 10s Inserting headers from other files 4m 52s Using conditional directives 5m 23s 16. Good Programming Practices 33m 23s Defining and using meaningful naming conventions 7m 16s Testing code correctness 8m 35s Implementing debugging techniques 7m 46s Striving for simplicity and clarity 3m 57s Developing portable code 5m 49s 17. Course Challenges 9m 41s Challenge: Build a loan calculator 2m 35s Solution: Build a loan calculator 2m 49s Challenge: Convert compass bearing to direction 1m 16s Solution: Convert compass bearing to direction 3m 1s Conclusion 3m 0s Goodbye

عنوان دوره: Lynda - C Essential Training حجم فایل: 862MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda C Essential Training

پیشنهاد فرادرس