تبلیغات

آموزش برنامه نویسی ++C و C

دسته بندی ها: آموزش سی پلاس پلاس ، آموزش های لیندا (Lynda)

آموزش-برنامه-نویسی-c-و-c

در این آموزش تصویری با برنامه نویسی به زبان C و C++ آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول شرکت Lynda می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • استفاده از فایل های تمرینی
 • استفاده از  Xcode با فایل های تمرین
 • راه اندازی Eclipse  با  LLVM  و  Clang on a Mac
 • استفاده از STDIN
 • زبان برنامه نویسی C
 • بررسی آناتومی یک برنامه C
 • کار با  identifier ها
 • کار با متغیر های اعلام و توابع
 • استفاده از اشاره گرها
 • کار با آرایه ها و رشته ها
 • استفاده از switch statements
 • تکرار با حلقه  for
 • ایجاد توابع
 • کار با line continuation  با استفاده از  backslash
 • درباره انواع داده ها
 • آشنایی با floating-point types
 • کار با کاراکترها و رشته ها
 • استفاده از رشته ها
 • کار با qualifier ها
 • کار با داده های ساخت یافته
 • انواع تعریف با typedef
 • استفاده از عملگرهای محاسباتی
 • کار با اپراتورهای compound assignment
 • استفاده از عملگر آرایه
 • بررسی اجمالی از برنامه نویسی تابعی
 • تعریف یک تابع
 • استفاده از اشاره گر تابع
 • کار با کلاس ها و اشیاء
 • تعریف یک کلاس
 • آشنایی با  multiple inheritance
 • آشنایی با template ها
 • استفاده از stdio  برای فایل I / O
 • استفاده از stdio  برای مدیریت فایل
 • استفاده از توابع رشته ای
 • کار با vector ها
 • مروری بر STL
 • استفاده از صف
 • کار با پشته
 • استفاده از رشته ها
 • کار با الگوریتم ها
 • استفاده از جریان I / O

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Widely used for both systems and applications development, the C and C++ programming languages are available for virtually every operating system and are often the best choice for performance-critical applications. In this course, Bill Weinman dissects the anatomy of C and C++, from variables to functions and loops, and explores both the C Standard Library and the C++ Standard Template Library. Features introduced in the C++11 standard (ratified in 2011) are also discussed.

This course serves both as an end-to-end tutorial for those new to the language and a solid reference for experienced C/C++ programmers. Topics include: Setting up a development environment on Mac, Windows, or Linux Understanding the development cycle Writing statements and expressions Declaring variables and functions Working with arrays and strings Comparing with conditionals Including files and executing macros with the C preprocessor Working with different data types Using operators to perform basic arithmetic and more complicated functions Understanding inheritance C++ template programming Handling system errors and exceptions Using C++ STL containers Using C++11 type inference, Lambda functions, and more

Introduction 4m 27s Welcome 1m 17s Using the exercise files 1m 15s Prerequisites 1m 55s 1. Language Overview 11m 11s About C 6m 10s About C++ 5m 1s 2. Getting Started 2h 2m Using Xcode with the exercise files 16m 51s Setting up Eclipse with LLVM and Clang on a Mac 18m 23s Setting up Eclipse with GCC on a Mac 13m 46s Upgrading GCC on a Mac 12m 53s Setting up Eclipse for Windows 18m 4s Working with Eclipse on Windows 2m 56s Setting up Eclipse in Ubuntu Linux 18m 36s Understanding the development cycle with "Hello, World" 6m 48s Using stdout and stderr 7m 3s Using stdin 7m 22s 3. The C Programming Language 1h 15m Exploring the anatomy of a C program 9m 29s Writing statements and expressions 5m 47s Working with identifiers 2m 11s Defining variables 2m 2s Understanding identifier scope and using storage classes 7m 53s Declaring variables and functions 5m 59s Using pointers 2m 19s Working with arrays and strings 5m 9s Comparing with conditionals 5m 47s Using switch statements 6m 2s Using while and do loops 4m 57s Iterating with the for loop 6m 10s Creating functions 8m 15s Branching with goto, break, and continue 3m 30s 4. The C Preprocessor 29m 42s About the C preprocessor 2m 15s Defining constants 4m 55s Including files 2m 51s Exploring conditional compilation 2m 59s Defining macros 3m 47s Macro caveats 5m 2s Working with line continuation using the backslash 3m 32s Including files only once 4m 21s 5. Data Types 1h 1m About the data types 3m 21s Introducing integer types 4m 11s Understanding floating-point types 4m 6s Working with characters and strings 2m 25s Using strings 5m 0s Creating character escape sequences 2m 18s Working with qualifiers 5m 0s Using the C++ reference type 6m 14s Working with structured data 5m 51s Introducing bit fields 1m 59s Working with enumerations 4m 40s Using unions 2m 17s Defining types with typedef 2m 9s Introducing the void type 5m 35s Understanding the auto type 5m 56s 6. Operators 1h 2m Exploring the assignment operator 5m 39s Using arithmetic operators 5m 16s Working with increment and decrement operators 7m 50s Using comparison (relational) operators 2m 49s Using logical operators 3m 20s Exploring bitwise operators 3m 6s Working with compound assignment operators 4m 32s Using the array subscript operator 3m 14s Using pointers, members, and indirection operators 3m 27s Exploring the function call operator 3m 14s Working with the ternary conditional operator 1m 57s Determining the size of a type with sizeof 2m 55s Determining the type of an object with typeid 3m 28s Using the cast operator 2m 58s Working with the new and delete operators 3m 10s Understanding operator precedence 2m 6s Using operator synonyms 3m 28s 7. Defining Functions 35m 51s Overview of functional programming 3m 33s Defining a function 2m 51s Passing parameters to a function 5m 49s Using automatic and static variables 1m 39s Using function pointers 7m 38s Overloading function names 2m 47s Overloading operators with functions 3m 24s Defining a variable number of arguments 4m 51s Using recursion 3m 19s 8. Classes and Objects 1h 18m Overview of classes and objects 3m 16s Exploring namespaces 5m 2s Defining a class 5m 20s Using data members 5m 21s Working with member functions 8m 47s Pointing to the current object with the *this pointer 3m 55s Using constructors and destructors 11m 21s Exploring implicit vs. explicit constructor type conversions 6m 5s Overloading operators with member functions 8m 14s Overloading operators with non-member functions 6m 16s Using conversion operators 3m 9s Creating function objects 1m 54s Creating and destroying objects with the new and delete operators 4m 50s Reporting errors with exceptions 4m 33s 9. Inheritance 24m 41s Overview of class inheritance 1m 39s Exploring simple inheritance 4m 20s Reviewing friendship 4m 34s Accessing the base class 2m 11s Understanding multiple inheritance 4m 5s Exploring overloading methods and polymorphism 7m 52s 10. Templates 13m 36s Understanding templates 2m 24s Understanding template functions 5m 48s Using template classes 5m 24s 11. Standard Library 57m 25s Overview of the C Standard Library 2m 45s Using stdio for file I/O 12m 52s Using stdio for file management 3m 6s Using stdio for unformatted character I/O 5m 10s Using stdio for formatted character I/O 6m 34s Using string functions 6m 56s Understanding memory allocation 6m 45s Handling system errors 4m 5s Working with time and date functions 4m 30s Getting file information 4m 42s 12. Standard Template Library 1h 29m Overview of the STL 2m 11s Using vectors 6m 20s Working with pairs and tuples 5m 57s Writing iterators 6m 31s Using lists 4m 47s Working with sets 7m 2s Creating maps 7m 38s Using queues 4m 53s Working with stacks 3m 51s Introducing the deque container 3m 18s Using strings 3m 37s Working with algorithms 16m 10s Using I/O streams 9m 23s Handling exceptions 7m 58s 13. The Latest Standard: C++11 24m 19s Overview of C++11 1m 44s Using the range-based for loop 5m 1s Exploring the unambiguous null pointer constant 3m 34s Understanding type inference 8m 4s Using lambda functions 5m 56s Conclusion 31s

عنوان دوره: Lynda - C And C Plus Plus Essential Training حجم فایل: 1.02GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda C And C Plus Plus Essential Training

پیشنهاد فرادرس