پیشنهاد فرادرس

آموزش برنامه نویسی Go

دسته بندی ها: آموزش GO ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-برنامه-نویسی-go

Go یک زبان برنامه نویسی متن باز است که توسط شرکت Google ارائه شده است.

این زبان جدید در سال 2009 عرضه شده است و سرعت بالایی در اجرای دستورات دارد.

در این دوره آموزشی از شرکت Pluralsight زبان برنامه نویسی Go را به خوبی یاد میگیرید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • مروری بر دوره
 • Go چیست؟
 • آشنایی با C, C++  و  Go
 • برخی از کدهای Go
 • دریافت Go
 • نصب و راه اندازی Go
 • ایجاد یک Workspace
 • نصب یک برنامه Go
 • انواع Pointer ها و متغییرها
 • مبانی Pointer
 • توابع Variadic
 • انواع تابع
 • یک تابع چیست؟
 • توابع Go
 • اضافه کردن یک Return
 • معرفی Loop
 • معرفی Map
 • Map چیست ؟
 • Map در Go
 • ایجاد یک Map
 • به روز رسانی Map
 • حذف از Map
 • نصب پلاگین جدید
 • معرفی آرایه
 • آرایه چیست؟
 • Slice چیست؟
 • خواص Slice
 • حذف از یک Slice
 • معرفی Method ها  و  Interface
 • ایجاد یک Method
 • Method های Go
 • ایجاد یک Pointer Receiver
 • Interface چیست؟
 • استفاده از Writer

عنوان دوره آموزشی: The Go Programming Language سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 35 دقیقه نویسنده: John Sonmezلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Course overview
	 02:27	
What is Go?
	 02:18	
More about Go
	 04:19	
Go's origins
	 03:19	
What makes Go different?
	 05:52	
C, C++ and Go
	 01:49	
Looking at some Go code
	 03:50	
Summary
	 01:05	
Go Development	 00:31:32	
Introduction
	 00:34	
Development Choices
	 03:55	
Getting Go
	 00:40	
Installing Go
	 02:04	
Packages
	 02:10	
Imports
	 01:31	
Go Tour
	 00:59	
Creating a Workspace
	 03:00	
Hello World
	 03:29	
Installing a Go Program
	 02:27	
The Go IDE
	 05:26	
Hello World in the IDE
	 04:07	
Summary
	 01:10	
Variables, Types and Pointers	 00:34:16	
Introduction
	 00:41	
Basic Types
	 03:13	
Other Types
	 02:29	
Basic Declaration
	 01:26	
Multi-Declaration and Initialization
	 03:14	
Pointer Basics
	 03:12	
Passing Things
	 02:34	
Basic Pointer Example
	 02:48	
Pointer Assignment
	 01:25	
No Classes in Go
	 01:46	
Basic User Types
	 05:37	
Constants
	 01:01	
Constant Examples
	 03:35	
Summary
	 01:15	
Functions	 00:29:33	
Introduction
	 00:27	
What is a Function?
	 00:54	
Go Functions
	 02:07	
Basic Function Declaration
	 04:25	
Adding a Return
	 02:09	
Multiple Returns
	 03:05	
Named Returns
	 02:00	
Variadic Functions
	 00:26	
Variadic Function Example
	 02:42	
Function Types
	 00:36	
Passing a Function
	 02:50	
Declaring a Function Type
	 01:27	
Closures
	 04:38	
Closure Example
	 00:18	
Summary
	 01:29	
Branching	 00:24:03	
Introduction
	 00:50	
If Statements
	 01:27	
Basic If
	 05:32	
Embedded Statements
	 02:15	
Else
	 00:48	
Switch Overview
	 00:56	
Switch Differences
	 02:43	
Basic Switch
	 02:25	
Switch Tricks
	 01:15	
Switch on Nothing
	 02:22	
Switch on Type
	 02:25	
Summary
	 01:05	
Loops	 00:18:12	
Introduction
	 00:31	
There can only be one
	 01:04	
The for statement
	 01:54	
Basic for
	 01:43	
While loop
	 01:18	
Infinite loop
	 01:24	
Break
	 01:22	
Continue
	 01:22	
Ranges
	 02:20	
Ranges Example
	 04:14	
Summary
	 01:00	
Maps	 00:28:00	
Introduction
	 01:01	
What is a Map?
	 01:29	
Maps in Go
	 01:20	
Creating a Map
	 02:51	
Inserting into a Map
	 02:33	
Map operations
	 01:19	
Shorthand Maps
	 02:26	
Updating a Map
	 01:20	
Delete from a Map
	 02:40	
Installing the latest
	 02:05	
Installing the new plugin
	 02:12	
Converting to the new IDE
	 02:28	
Checking for existence
	 02:38	
Summary
	 01:38	
Slices	 00:19:46	
Introduction
	 00:54	
What is an Array?
	 03:02	
What is a Slice?
	 02:19	
Properties of a Slice
	 01:29	
A basic Slice
	 02:44	
Short Slice syntax
	 01:16	
Slicing Slices
	 02:18	
Appending
	 02:22	
Deleting from a Slice
	 01:38	
Summary
	 01:44	
Methods and Interface	 00:23:59	
Introduction
	 00:39	
Go Methods
	 01:48	
Pointer Methods
	 01:49	
Creating a Method
	 04:18	
Creating a Pointer Receiver
	 02:46	
What is an Interface?
	 02:17	
Creating an Interface
	 03:13	
Empty Interface
	 00:48	
Empty Interface Code
	 00:46	
Implementing Writer
	 02:28	
Using Writer
	 02:00	
Summary
	 01:07	
Concurrency	 00:40:20	
Introduction
	 00:53	
The Concurrency Problem
	 02:14	
The Code Problem
	 01:38	
Real World Solution
	 01:47	
How Go Solves It
	 01:26	
Goroutines
	 00:49	
Basic Goroutines
	 03:14	
Channels
	 01:23	
Basic Channels
	 04:57	
Buffered Channel
	 06:25	
Channels with Range
	 06:07	
Select Statement
	 01:35	
Using Select
	 06:15

حجم فایل: 723MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight The Go Programming Language

پیشنهاد فرادرس