تبلیغات

آموزش برنامه نویسی Java برای تازه کاران

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های یودمی (Udemy)

برای شروع برنامه نویسی Java می توانید از این دوره استفاده نمایید.

این دوره آموزشی از موسسه Udemy مقدمات برنامه نویسی به زبان جاوا همراه با نصب و راه اندازی ابزارهای مورد نیاز آن را آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • دانلود و نصب JDK
 • مرور کلی و راه اندازی JDK
 • نوشتن برنامه JAVA
 • ورود به برنامه JAVA
 • کامپایل و اجرای برنامه
 • تصحیح خطاها
 • انواع داده ها و متغیرها
 • قوانین نامگذاری متغیر ها
 • تعریف متغیرها
 • تعیین داده ها برای متغیرها
 • مقدمه ای بر کلاس ها و اشیاء
 • ایجاد سازنده های کلاس
 • ایجاد اشیاء کلاس ومتد ToString
 • کلاس ساده A
 • عملگرهای محاسباتی
 • عملگرهای محاسباتی در JAVA
 • ورودی و خروجی در JAVA
 • خروجی فرمت شده با تابع () printf
 • عملگرهای رابطه ای
 • عملگرهای منطقی
 • برنامه ماشین حساب
 • کار با حلقه ها در برنامه
 • افزودن روش ها برای برنامه ماشین حساب
 • کار با ArrayLists
 • راه اندازی ArrayList
 • افزودن داده ها به ArrayList
 • دسترسی به عناصر ArrayList
 • تولید اعداد تصادفی
 • مرتب سازی ArrayList
 • استفاده از آرایه برای یافتن Palindromes
 • کلاس ها و برنامه نویسی شیء گرا
 • نمایش کلاس داده toString
 • تمرین -ساخت ماشین حساب شیء گرایی
 • وراثت
 • معرفی Polymorphism
 • کار با آرایه ها
 • استفاده از عناصر آرایه به عنوان شمارنده
 • نمایش نمودارها با استفاده از آرایه

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

A Verifiable Certificate of Completion is presented to all students who undertake this course.

In Java for Beginners, expert author and professor Mike McMillan starts you along the path to enlightenment with Java. You'll learn the basic concepts, tools and functions that you will need to build fully functional programs with the popular programming language, Java. Java is the base for all object-oriented programming langauges.

Starting with the download and installation of the JDK (Java Development Kit), this video tutorial will teach you the different types of variables (bool, int, etc), what an operator is and how to use it (+,-,%,etc). You will learn about object-oriented programming, and creating classes and objects. You will control your programs with different types of control loops such as while and for, as well as making decisions with if-else statements. Each chapter is capped of with exercises so you can put in to practical use, what you learn in each section.

By the completion of this instructional video course, you will have the base knowledge that you need to create functional and useful Java programs. This video tutorial comes complete with working files and code samples, so you can work alongside the author as he teaches you each concept

SECTION 1: Introduction 1 Working Files - Download These First Text 2 What This Course Covers and What You Need 03:00 3 Biographical Information on the Author 01:28 Preview 4 How to obtain your Certificate of Completion. Text Instructions on how to obtain your Certificate of Completion for this Infinite Skills course. All Users of this course are eligible for a Certificate of Completion. Each certificate is issued with a unique number which allows verification that the user has undertaken the course listed. In order to o… SECTION 2: Getting Started 5 Downloading and Installing The JDK 02:29 6 Overview And Setting Up The JDK 02:24 SECTION 3: Writing Your First Java Program - Hello, World! 7 Entering The Program 04:55 8 Compiling And Running The Program 01:33 9 Correcting Errors 04:17 Preview 10 Exercise - Modifying The Hello, World! Program 02:19 SECTION 4: Java Building Blocks - Data Types and Variables 11 Intruduction to Data Types 03:48 12 Data Types - int, double 02:52 13 Data Types Continued - string, char And bool 02:34 14 Variable Naming Rules 03:09 15 Declaring Variables 04:31 16 Assigning Data To Variables 04:16 17 Exercise - Say Hello To Others 05:03 SECTION 5: Introduction to Classes and Objects 18 Classes and Objects 04:26 19 Class Data Members 08:53 20 Creating Constructors 04:47 21 toString Method, Creating Class Objects 05:23 22 Accessor Methods 10:05 23 Exercise - A Simple Class 06:27 SECTION 6: Arithmetic Operators And Expressions 24 The Standard Java Arithmetic Operators 05:40 Preview 25 Arithmetic Operator Order Of Operations 04:26 26 Final Variables 04:47 27 Math Class 05:42 28 Mixing Arithmetic Data Types 03:46 29 Exercise 1 - Translating A Formula To Java Code 03:38 SECTION 7: Java Input And Output 30 Writing Special Characters - Newlines And Tabs 04:19 31 Formatted Output With printf 04:53 32 Using The Scanner To Input Names 06:08 Preview 33 Using The Scanner To Input Strings 03:50 34 Exercise - A Simple Question And Answer Program 06:22 SECTION 8: Making Decisions 35 Relational Operators 06:18 36 Logical Operators 04:07 37 Simple if-else Statement 06:42 38 Nested if-else Statements 07:50 Preview 39 The if-else if Statement - Part 1 05:42 40 The if-else if Statement - Part 2 03:59 41 Exercise 1 - A Question And Answer Program 06:23 42 Exercise 2 - A Calculator Program 05:05 SECTION 9: Performing Repetition 43 The while Loop - Introduction 05:51 Preview 44 Count-controlled while Loops 06:23 45 Condition-controlled while Loops 06:17 46 Results-controlled while Loops 03:28 47 The for Loop - Part 1 05:58 Preview 48 The for Loop - Part 2 04:05 49 break and continue 06:44 50 Exercise 1 - Looping q And a 03:45 51 Exercise 2 - Looping Calculator 04:41 52 Exercise 3 - for Loop Exercise 04:59 SECTION 10: Methods 53 Defining A Method - Part 1 08:22 Preview 54 Defining A Method - Part 2 08:14 55 Methods With Multiple Parameters 05:31 56 Predicate Methods 06:46 57 Void Methods 04:11 58 Pass By Value 03:22 59 Exercise 1 - Three Example Methods 06:11 60 Exercise 2 - Adding Methods To The Calculator Program 04:24 SECTION 11: ArrayLists 61 ArrayList Introduction 05:58 62 Declaring And Initializing An ArrayList 03:28 63 Adding Data To An ArrayList 02:51 64 Accessing ArrayList Elements 03:25 65 Passing ArrayLists As Method Arguments 05:08 66 Generating Random Numbers 04:45 Preview 67 Searching An ArrayList 06:10 68 Sorting An ArrayList 03:17 Preview 69 Exercise 1 - Using An ArrayList To Find Palindromes 07:51 70 Exercise 2 - Finding The Maximum Value 03:47 SECTION 12: Classes And Object-Oriented Programming 71 Private Data Members 06:30 72 More On Constructors 06:00 73 Displaying Class Data, toString 08:54 74 Set And Get Methods 05:45 75 Increment Method For Time Class 04:38 76 Exercise 1 - Building An Object-Oriented Calculator 05:34 Preview 77 Exercise 2 - Extending Time Class 08:12 SECTION 13: Inheritance 78 Introduction To Inheritance 09:26 Preview 79 Overriding Methods 06:11 80 Protected Members 05:47 81 The Object Class 04:51 82 Exercise 1 08:33 83 Exercise 2 04:51 SECTION 14: Polymorphism 84 Introduction To Polymorphism - Part 1 05:45 85 Introduction To Polymorphism - Part 2 02:58 86 Polymorphism Example 04:15 87 Working With Abstract Classes 05:07 88 Working With Interfaces 05:54 89 Exercise 1 05:22 SECTION 15: Arrays 90 Declaring An Array 04:23 91 Accessing Array Elements 05:49 92 Passing Arrays As Function Arguments 06:23 93 Two-Dimensional Arrays - Part 1 05:03 94 Two-Dimensional Arrays - Part 2 07:59 95 Exercise 1 - Using Array Elements As Counters 06:19 96 Exercise 2 - Displaying Bar Charts Using Array 04:04 97 Exercise 3 - Creating A Deck Of Playing Cards 07:12 SECTION 16: Additional Java Control Flow Constructs 98 The switch Statement - Part 1 08:13 Preview 99 The switch Statement - Part 2 03:58 100 The do-while Loop - Part 1 03:41

عنوان دوره: Udemy - Programming Java for Beginners - The Ultimate Java Tutorial حجم فایل: 1.09GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Udemy Programming Java for Beginners The Ultimate Java Tutorial

پیشنهاد فرادرس