پیشنهاد فرادرس

آموزش تست خودکار نرم افزار Automated Testing

دسته بندی ها: تست یکپارچه سازی (Integration Testing) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش تست واحد (Unit Testing) ، تست نرم افزار ، تست خودکار (Automated Testing)

آموزش-تست-خودکار-نرم-افزار-automated-testing

در این دوره آموزشی شما با نحوه تست خودکار نرم افزار آشنا می شوید.این کار به شما کمک می کند تا در کمترین زمان باگ های نرم افزار خود را پیدا کنید.

این دوره مربوط به شرکت Pluralsight است و کاربرد تست خودکار (Automated Testing) در Unit Testing و Integrated Testing را به شما آموزش می دهد.

مهمترین سرفصل های این دوره آموزشی:

 • چرا باید از تست خودکار استفاده کنیم؟
 • تفاوت تست خودکار با تست دستی
 • معرفی Unit Testing
 • چگونه یک تست واحد خوب بسازیم؟
 • یک مثال از تست واحد بد
 • معرفی فریمورک های Testing
 • معرفی Integration Testing
 • سطح های مختلف Integration Testing
 • معرفی Functional UI Testing
 • ابزارهای تست خودکار Functional UI Testing
 • و ...

عنوان دوره آموزشي: Automated Testing: End to End سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 15 دقيقه نويسنده: Jason Robertsليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Why Automated Testing?
	 03:47	
Automated Versus Manual Testing
	 01:27	
Different Types of Automated Tests
	 02:21	
Course Structure
	 01:17	
Unit Testing - Testing in Isolation	You have not watched this Module.	 00:57:24	
Module Overview
	 00:41	
Introducing Unit Testing
	 03:06	
Good Practices
	 03:18	
What Makes a Good Unit Test?
	 02:23	
The Three Conceptual Phases of a Test
	 01:39	
Examples of Bad Unit Tests
	 02:10	
Introducing Testing Frameworks
	 03:31	
NUnit Fundamentals
	 02:06	
Demo: Writing and Running Your First NUnit Unit Test
	 07:02	
Advanced NUnit
	 06:55	
TDD and Unit Testing
	 01:56	
State-based and Interaction-based Unit Tests
	 02:44	
Testing in Isolation using Fakes
	 03:35	
Demo: State-based Testing with Moq
	 07:50	
Demo: Interaction-based Testing with Moq
	 04:09	
Demo: State-based Testing with Configured Moq Behaviour
	 03:27	
Module Summary
	 00:52	
Integration Testing	You have not watched this Module.	 00:43:23	
Module Overview
	 01:00	
Introducing Integration Testing
	 02:00	
Good Practices
	 01:42	
Different Levels of Integration Testing
	 01:26	
The Importance of Dependency Inversion
	 01:50	
Testing Internal Classes Work Together
	 01:22	
Demo: Testing Internal Classes Work Together
	 06:48	
Testing External Component Interaction
	 01:43	
Isolating External Components with the Gateway Design Pattern
	 01:53	
Demo: Testing External Component Interaction
	 05:52	
Testing Internal Logical Subsystems
	 01:01	
Demo: Testing Internal Logical Subsystems
	 04:16	
Testing Internal Application Service Layer
	 02:15	
Demo: Testing Internal Application Service Layer
	 02:25	
Demo: Refactoring the Subsystem Test
	 05:19	
The Right Mix of Integration Tests
	 01:41	
Module Summary
	 00:50	
Functional UI Testing	You have not watched this Module.	 00:44:43	
Module Overview
	 00:51	
Introducing Functional UI Testing
	 02:39	
Choosing a UI Automation Tool
	 03:51	
Introducing the WatiN Web Application Testing Framework
	 01:03	
WatiN Fundamentals
	 05:46	
Demo: Writing Our First Functional UI Test with WaitN
	 08:15	
The Physical Object Model (POM) Style
	 01:50	
The Logical Functional Model (LFM) Style
	 01:32	
Demo: Creating POM Style Tests
	 10:26	
Demo: Refactoring to LFM
	 05:09	
Advanced Considerations
	 02:25	
Module Summary
	 00:56	
Putting it all Together with a Continuous Integration Server	You have not watched this Module.	 00:40:39	
Module Overview
	 01:00	
Introduction to Continuous Integration
	 01:37	
What’s a Build Pipeline?
	 01:37	
Our Build Pipeline: Overview
	 01:18	
Introducing the TeamCity Build Server
	 02:39	
Our Build Pipeline: Phase One
	 01:35	
Demo: Pipeline Phase One - Building the Banking Site
	 07:33	
Demo: Pipeline Phase One - Running Unit Tests
	 02:33	
Demo: Pipeline Phase One - Running Integration Smoke Tests
	 02:42	
Demo: Pipeline Phase One - Deploying Banking Site to Test Server
	 02:50	
Demo: Pipeline Phase One - Running UI Smoke Tests
	 03:05	
Our Build Pipeline: Phase Two
	 00:51	
Demo: Pipeline Phase Two - Running Full Integration Tests
	 04:31	
Our Build Pipeline: Phase Three
	 00:51	
Demo: Pipeline Phase Three - Running Full UI Tests
	 03:10	
Advanced Considerations
	 02:02	
Module Summary
	 00:45

حجم فايل: 537MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Automated Testing End to End

پیشنهاد فرادرس