تبلیغات

آموزش سی شارپ برای برنامه نویسان Visual Basic.NET

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش سی شارپ | C#.NET ، آموزش VB.NET

آموزش-سی-شارپ-برای-برنامه-نویسان-visual-basic-net

این دوره آموزشی برای آن دسته از برنامه نویسانی است که قصد دارند از Visual Basic به C#.NET کوچ کنند.

خیلی از دوستان از من می پرسند چرا سی شارپ از ویژوال بیسیک بهتر است؟

در واقع سی شارپ از ویژوال بیسیک بهتر نیست، هر دو زبان دارای قدرت فوق العاده ای هستند اما چون تعداد کاربران سی شارپ بیشتر است بهتر می توانید به آن تکیه کنید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است و در آن یاد میگیرید که چگونه با استفاده از دانش ویژوال بیسیک خود زبان سی شارپ را یاد بگیرید.

سرفصل های مهم دوره آموزشی:

  • ترجمه پروژه Hello World از ویژوال بیسیک به سی شارپ
  • آشنایی با گرامر دستورات سی شارپ
  • ترجمه یک کلاس از VB.NET به C#.NET
  • استفاده از Namespace ها
  • آشنایی با دستورات، متودها و سایر اجزای زبان سی شارپ
  • و ...

عنوان دوره آموزشي: C# for Visual Basic .NET Developers سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 16 دقيقه نويسنده: Craig Shoemakerليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Introduction
	 01:37	
Translating 'Hello World' from Visual Basic to C#
	 07:36	
Case Sensitivity in Visual Studio
	 01:04	
Summary
	 00:29	
Basic C# Syntax	You have not watched this Module.	 00:30:00	
Introduction
	 00:18	
Comments
	 01:27	
Data Types
	 01:26	
Operators: Part 1
	 05:22	
Operators: Part 2
	 02:06	
Operators: Modulus and Exponentiation
	 00:32	
Nothing vs null
	 01:07	
Strings
	 03:00	
Logical Statements
	 03:16	
Switch Case Statements
	 01:17	
Arrays
	 01:27	
Iteration Statements
	 04:54	
Enums, Keywords, Exception Management, With & Type Coercion
	 03:16	
Summary
	 00:25	
Classes, Interfaces and Inheritance	You have not watched this Module.	 01:09:38	
Introduction
	 00:22	
Translate A Class from VB.NET to C#
	 02:51	
Access Modifier Equivalents
	 01:08	
Creating A Class from Scratch
	 01:26	
Properties (basics)
	 02:53	
Properties (read-only & write-only)
	 03:04	
Constructors
	 07:16	
Destructor
	 00:56	
Methods
	 02:55	
Creating A Base Type
	 04:45	
Creating A Sub Type
	 06:05	
Interfaces: Overview
	 03:03	
Interfaces: Implicit vs. Explicit Implementation
	 03:08	
Interfaces: Re-implementation
	 03:24	
Interfaces: Implementing Many Interfaces
	 05:10	
Interfaces: Same Name, Different Return Type
	 02:25	
Casting and Conversion Operators
	 03:37	
Parenthesis and 'as' Operators
	 04:08	
Using The Convert Class and Type Structs
	 03:44	
Reference and Out Parameters
	 04:44	
Param Arrays
	 01:52	
Summary
	 00:30	
Generics, Delegates, Events and Lambdas	You have not watched this Module.	 00:26:46	
Introduction and Generics
	 07:51	
Delegates
	 03:02	
Events
	 08:14	
Lambdas
	 07:06	
Summary
	 00:32	
Completing the Transition	You have not watched this Module.	 00:23:58	
Introduction and 5 More Syntax Differences
	 01:07	
C# Default Snippets: Part 1
	 04:02	
C# Default Snippets: Part 2
	 04:40	
Visual Basic My Namespace Demo
	 01:18	
C# Equivalents
	 04:15	
Referencing My Namespace in C#
	 02:41	
Using My Namespace Classes in C#
	 00:58	
Mimicking My Namespace with A Singleton in C#
	 04:23	
Summary
	 00:29	
Automating Conversion	You have not watched this Module.	 00:35:02	
Introduction
	 00:34	
Demonstration of Code Converter
	 02:32	
Basic Setup
	 01:30	
Stubbing out The Base Functionality
	 04:14	
Defining Interfaces
	 03:42	
Implementing The Conversion Web Service
	 02:10	
Implementing The Code File Class
	 05:18	
Implementing Events on The Converter Class
	 01:44	
Implementing Methods on The Converter Class: Part 1
	 02:28	
Implementing Methods on The Converter Class: Part 2
	 02:34	
Implementing The Configuration class
	 03:54	
Bringing it All Together in The Console Application
	 02:40	
Completed Demonstration
	 00:55	
Summary
	 00:41

حجم فايل:467MB

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight C Sharp for Visual Basic .NET Developers

پیشنهاد فرادرس