پیشنهاد فرادرس

آموزش طراحی وب با ASP.NET 4

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های VTC ، آموزش ASP.NET

آموزش-طراحی-وب-با-asp-net-4

یکی از تکنولوژی هایی که در ایران کاربران زیادی دارد ASP.NET است. گرچه با پدید آمدن تکنولوژی هایی مانند ASP.NET MVC دیگر کمتر کسی سراغ ASP.NET Web Forms می رود اما هنوز هم افراد زیادی به دنبال این تکنولوژی هستند.

این دوره آموزشی محصول موسسه VTC است و نحوه طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن های تحت وب با استفاده از ASP.Net 4 را به شما آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • مبانی توسعه وب
 • کار با ASP.NET در Action
 • ASP.NET چیست؟
 • کار با Web Project  یا  Website
 • ایجاد یک Web Page
 • کنترل مبانی ASP.NET
 • آشنایی با PostBack
 • آشنایی با اعتبار سنجی
 • رویدادهای Global.asax
 • آشنایی با View State
 • آشنایی با Profile Properties
 • مبانی ASP.NET AJAX
 • کنترل  ScriptManager
 • کنترل  UpdatePanel
 • jQuery چیست؟
 • استفاده از jQuery
 • فایلهای پیکربندی
 • مبانی ذخیره سازی Object ها
 • مسیریابی در ASP.NET 4
 • Option های ClientID
 • کار با CSS و ASP.NET 4
 • استفاده از Snippet ها
 • آشنایی با Theme ها
 • آشنایی با Skin ها

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

ASP.NET is a free web framework for building great Web sites and Web applications with HTML, CSS, and JavaScript using development tools like Visual Studio 2010 and Visual Web Developer. Since ASP first appeared in 1998 and then became ASP.NET in the early 2000s, it has become the web platform of choice for sites such as GoDaddy, NY Times, Reuters, Citibank, and thousands of others. Microsoft Certification Exam 70-519 tests a developer's knowledge of web application design and development using ASP.NET 4, the latest version in the evolution of ASP.NET. In this course, Mark Long introduces you to many of the new features of ASP.NET 4. He covers the basics of ASP.NET 4 and helps you prepare for this challenging exam. To begin learning today, simply click on the movie links

Welcome (00:55) T

Course Overview (03:34) T

Web Development Basics (06:29) T

ASP.NET In Action (03:57) T

What Is ASP.NET? (04:11) T

What Is the .NET Framework? (04:44) T

.NET Framework Documentation (05:35) T

Object Oriented Development (04:21) T

Visual Web Developer Overview (04:12) T

Getting Set Up (03:46) T

DreamSpark and WebSite Spark (02:55) T

Which Database (03:58) T

New in ASP.NET 4 (06:11) T

Visual Web Developer Tour (06:10) T

Customizing Visual Web Developer (06:48) T

Work Files Folder Examples (02:48) T

ASP.NET Basics Play all movies in this Chapter Collapse

Web Project or Website? (05:58) T

Creating a Web Page (04:34) T

Anatomy of a Web Form (03:51) T

Source and Split View (04:53) T

Where Is My Web Server? pt. 1 (04:24) T

Where Is My Web Server? pt. 2 (05:33) T

ASP.NET Architecture (04:22) T

Which Side? (03:28) T

ASP.NET Control Basics pt. 1 (05:01) T

ASP.NET Control Basics pt. 2 (05:18) T

Next Level ASP.NET Play all movies in this Chapter Collapse

Understanding Events (04:24) T

Code Behind or Inline? pt. 1 (05:46) T

Code Behind or Inline? pt. 2 (05:31) T

ASP.NET Pages and Classes (05:16) T

Page Events pt. 1 (06:03) T

Page Events pt. 2 (05:09) T

Control Events (02:44) T

Understanding PostBack (02:36) T

Controlling PostBack (06:12) T

Tracing (05:34) T

Tracing Options (02:28) T

Global.asax Page (03:19) T

Global.asax Events (05:58) T

HTTP Handlers and Modules (05:39) T

ASP.NET Processing Pipeline (05:03) T

User Interaction Play all movies in this Chapter Collapse

Understanding Validation (06:14) T

Client or Server Side Validation (04:58) T

Validation Example (05:53) T

State Management Overview (05:52) T

Understanding View State (04:43) T

View State Demo (04:50) T

Understanding Profile Properties (05:55) T

Session State Overview (02:58) T

Session State Demo (07:02) T

Session State Storage Options (05:57) T

Identifying Session Clients (03:59) T

Client Side ASP.NET Play all movies in this Chapter Collapse

Client Side Options (04:29) T

ASP.NET AJAX Basics (05:39) T

ASP.NET AJAX Demo (06:00) T

The ScriptManager Control (03:25) T

UpdatePanel Control (03:12) T

Conditional Updates (03:07) T

Update Progress (04:02) T

Triggers (02:04) T

Triggers Example (03:11) T

What Is jQuery? (04:30) T

Getting and Using jQuery (05:15) T

Content Delivery Network (04:16) T

ASP.NET Core Services Play all movies in this Chapter Collapse

Configuration Files (05:49) T

Understanding Output Caching (05:35) T

Extensible Output Caching (03:28) T

Auto-Start Web Apps (06:12) T

Auto-Start Configuration (05:59) T

Permanent Redirection (03:45) T

Session State Compression (04:09) T

Expanded URLs (03:33) T

Extensible Request Validation Play all movies in this Chapter Collapse

What Is Extensible Request Validation? (04:59) T

Object Caching Basics (04:17) T

HTML Encoding (03:14) T

HTML Encoding Example (04:22) T

Extensible Encoding (02:24) T

Performance Monitoring Improvements (03:35) T

ASP.NET Web Forms Play all movies in this Chapter Collapse

Meta Tags (03:05) T

Browser Support Issues (04:48) T

Browser Capability Functionality (06:15) T

What Is Routing? (04:53) T

Routing In ASP.NET 4 (04:48) T

ClientIDs In ASP.NET 4 (03:05) T

ClientID Options (03:53) T

Persisting Row Selection In Data Controls (04:04) T

FormView Control Enhancements (04:04) T

ListView Control Enhancements (02:45) T

CSS and ASP.NET 4 (05:46) T

Visual Web Developer Enhancements Play all movies in this Chapter Collapse

Using Snippets (03:08) T

Snippets Demo (05:33) T

JavaScript Intellisense Enhancements (04:15) T

Web Packaging pt. 1 (05:25) T

Web Packaging pt. 2 (05:51) T

Database Deployment (04:05) T

Page Consistency Play all movies in this Chapter Collapse

ASP.NET 4 Page Consistency (03:48) T

Understanding Master Pages pt. 1 (03:34) T

Understanding Master Pages pt. 2 (04:23) T

Content Pages (02:50) T

Content Pages Example (04:31) T

Controlling Look and Feel (04:35) T

Understanding Themes (04:49) T

Themes Example pt. 1 (05:54) T

Themes Example pt. 2 (06:07) T

Understanding Skins (02:40) T

Skins Example (05:48) T

Conclusion Play all movies in this Chapter Collapse

Course Wrap-Up (05:52) T

عنوان دوره: VTC – Designing and Developing ASP.NET 4 Web Apps - Exam 70-519 حجم فایل: 881MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
VTC Designing and Developing ASP.NET 4 Web Apps Exam 70-519

پیشنهاد فرادرس