پیشنهاد فرادرس

آموزش طراحی وب سرویس های RESTFul در Java با Jersey

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، فریمورک ها ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش Jersey

آموزش-طراحی-وب-سرویس-های-restful-در-java-با-jersey

Jersey یک فریمورک متن باز Java برای توسعه وب سرویس های مبتنی بر RESTFul می باشد.

در این دوره آموزشی از موسسه Pluralsight نحوه ساخت یک وب سرویس REST با Java و Jersey آموزش داده می شود.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • Jersey چیست؟
 • مروری بر REST
 • آموزش وب سرویس های RESTFul با استفاده از Jersey
 • پیکربندی web.xml
 • دمو :تنظیم web.xml
 • حداقل قطعات برای ساخت سرویس ها
 • مدل Richardson
 • آموزش HATEOAS
 • چرا JSON؟
 • چرا XML؟
 • استفاده از HTTP GET
 • ایجاد یک سرویس جدید
 • نمونه پروژه : XmlRootElement 
 • XmlRootElement نسخه ی نمایشی JSON
 • نمونه پروژه: JSON
 • استفاده از HTTP POST
 • نسخه ی نمایشی POST
 • اتصال به شی
 • استفاده از JSON
 • کار با POST Client
 • استفاده از HTTP PUT
 • استفاده از HTTP DELETE
 • ساختار DELETE
 • جستجو در REST

عنوان دوره آموزشی: RESTFul Services in Java using Jersey سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 24 دقیقه نویسنده: Bryan Hansenلیست سرفصل های دوره آموزشی:

This course walks through developing RESTFul web services in Java using the Jersey Framework. It walks through all the configuration and setup to begin developing using this framework.

Course Overview 00:36 What is Jersey? 00:35 What we Will Cover 00:41 What we Won't Cover 01:28 Overview of REST 00:46 RESTFul URLs 01:21 Summary 00:21 Building your First RESTFul Service Using Jersey 00:22:04 Introduction 00:28 Prerequisites 01:31 What we are Building 00:32 Service Features 00:26 Tomcat Overview 00:41 Tomcat Download And Configuration Demo 04:17 Maven Overview 01:26 Maven Archetype Demo 04:27 Project Layout 01:08 web.xml Configuration 01:44 web.xml Configuration Demo 00:49 Minimum Pieces To Build A Service 00:48 Create And Run The Service 03:13 Summary 00:34 RESTFul Architecture 00:10:15 Introduction 00:23 REST is The Backbone 00:38 The Richardson Maturity Model 01:31 Level 2 of The RMM 01:07 HATEOAS 01:27 CRUD Functions 01:01 Why JSON? 01:37 Why XML? 00:54 What About Binary? 01:03 Summary 00:34 Using HTTP GET 00:51:37 Introduction 00:22 GET 00:15 Walkthrough Of Myresource 01:31 GET Demo 01:44 Creating A New Service 00:44 Creating A Service Demo 15:00 XmlRootElement 01:30 XmlRootElement Demo 01:41 XmlRootElement Demo JSON 01:01 JSON Output 01:35 JSON Output Demo 02:51 Produces 01:18 Postman Demo 04:37 Specific Objects 01:18 Activity Demo 06:40 User Demo 08:31 Summary 00:59 Using HTTP POST 00:25:53 Introduction 00:18 POST 00:16 Create An Activity 00:54 Consumes 01:33 POST Demo 13:14 Binding to An Object 01:23 Binding Demo 07:34 Summary 00:41 Building a RESTFul Client in Jersey 00:56:35 Introduction 00:22 Why Build A Client? 00:29 Getting An Activity 01:57 GET Client Demo 14:20 GET Using JSON Demo 04:28 Retrieving A List of Activities 04:09 Using Generics In Your Return Type 01:19 List Retrieval Fixed 02:41 The Response Object 03:00 Using The Response Object Demo 09:27 Exception Handling Demo 05:36 POST Client 00:53 POST Client Demo 07:18 Summary 00:36 Using HTTP PUT 00:19:34 Introduction 00:20 PUT 00:27 PUT VS POST 01:55 URLs 01:27 PUT Client 00:22 PUT Demo 13:36 PATCH 00:55 Summary 00:32 Using HTTP DELETE 00:12:41 Introduction 00:18 DELETE 00:17 DELETE Structure 01:22 Client 00:18 DELETE Demo 09:52 Summary 00:34 RESTFul Searching 00:59:16 Introduction 00:17 Searching in REST 00:29 Query Params 02:00 Searching Using Query Params Demo 24:42 Search Ranges 00:35 Ranges Demo 07:42 First Class Searching 00:59 Searching Using A Post Demo 18:25 Typing A Search Using Enums Demo 03:49 Summary 00:18 What Next 00:00:38 What Next? 00:38

حجم فایل: 973MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight RESTFul Services in Java using Jersey

پیشنهاد فرادرس

hossein در 1394/06/17 ساعت 13:05

خیلی ممنون بابت این اموزش خوب که در اختیار ما قرار دادید