آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش طراحی یک کتاب

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda)

آموزش-طراحی-یک-کتاب

در این آموزش تصویری با مراحل ساخت یک کتاب آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • استفاده از فایل های تمرین
 • آشنایی با استفاده از Alice  در  Wonderland
 • تنظیمات margin
 • قرار دادن متن
 • ایجاد و استفاده از style های پاراگراف
 • استفاده از یک style sequence
 • اضافه کردن افکت های چاپی
 • کار با تصاویر
 • استفاده از سبک های GREP برای ix runt lines
 • ایجاد Front Matter
 • ایجاد یک layout grid
 • طراحی spine
 • ساخت کتاب الکترونیکی
 • مروری بر EPUB

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Explore book design with Nigel French, as he breaks down the components of an elegant and readable layout and jumps into the setup and strategy for designing a book from the ground up in Adobe InDesign. This class covers document setup, placing and styling text, working with images, creating the book cover, preparing the book for print and or distribution as an ebook.
Topics include:

Getting to know your text Choosing a page size and format Setting margins Creating and applying paragraph styles Wrapping text around images Creating a table of contents Designing the front cover, spine, and back cover Exporting a print-ready PDF Uploading to Blurb Making an EPUB

Subjects: Design Page Layout Typography Ebooks Projects Design Skills Software: InDesign Author: Nigel French

Introduction 1m 59s

Welcome 1m 7s

Using the exercise files 52s

1. Getting Started 4m 43s

Looking at the parts of a book 1m 4s

Getting to know your text 2m 32s

Understanding the use of Alice in Wonderland 1m 7s

2. Document Setup and Strategy 27m 1s

Setting up the page size and format 6m 6s

Setting margins 10m 11s

Adding page numbers and running heads 5m 54s

Adding line numbers 3m 21s

Understanding the Book feature 1m 29s

3. Placing Text 10m 28s

Placing the text and looking at flow options 3m 40s

Leveraging Word import options 2m 40s

Cleaning up text 4m 8s

4. Styling the Text 41m 34s

Creating and applying paragraph styles 2m 30s

Continuing with paragraph styles 6m 55s

Finishing with paragraph styles 6m 4s

Applying a style sequence 2m 27s

Formatting the chapter openers 3m 23s

Adding pauses 1m 58s

Styling verse 5m 14s

Evaluating progress and cleaning up text 2m 2s

Adding typographic effects 8m 33s

Applying Optical Margin Alignment 2m 28s

5. Working with Images 30m 13s

An overview of working with images 2m 35s

Applying and finessing text wraps 7m 12s

Placing inline graphics 3m 3s

Strategies for working with object styles and graphics 8m 2s

Positioning images 9m 21s

6. Finessing Text 31m 4s

Creating and applying a master page for the chapter openers 3m 21s

Using a GREP style to fix runt lines 6m 4s

Fixing widows and orphans 10m 32s

Fixing hyphenation and justification issues 7m 20s

Fixing awkward line endings 3m 47s

7. Creating the Front Matter 24m 36s

Adding a half title and title 10m 40s

Adding a copyright and colophon 4m 12s

Creating the table of contents 5m 23s

Numbering the front matter 2m 10s

Reviewing your work 2m 11s

8. Creating the Cover 28m 38s

Creating the cover using the Blurb Book Creator plugin 3m 15s

Creating the cover from scratch with InDesign 3m 29s

Creating a layout grid 3m 34s

Adding cover elements 4m 12s

Designing the front cover 5m 38s

Designing the spine 4m 15s

Designing the back cover 4m 15s

9. Preparing for Print 16m 50s

Preflighting the finished book 4m 58s

Exporting to print-ready PDF 3m 53s

Uploading to Blurb 2m 18s

Uploading to Blurb using the Book Creator plugin 2m 4s

Archiving the project 3m 37s

10. Making an Ebook 36m 1s

Generating a screen PDF 5m 13s

EPUB overview 1m 37s

Linking an EPUB file to the original document 4m 59s

Structuring your book for the EPUB format 5m 33s

Adapting the EPUB file 6m 15s

Using the Object Export options 6m 16s

Creating the cover for the EPUB version 1m 49s

Viewing on an iPad 1m 7s

Exporting for the Kindle 3m 12s

Conclusion 25s

عنوان دوره: Lynda - Designing a Book with Nigel French حجم فایل: 1.05GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Designing a Book with Nigel French

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس