تبلیغات

آموزش عملی برنامه نویسی Perl

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش Perl

آموزش-عملی-برنامه-نویسی-perl

زبان Perl یکی از قوی ترین زبان های تحت وب است که بیشتر برای برنامه های امنیتی به کار می رود.

موسسه Pluralsight تعداد 4 دوره آموزش عملی Perl ارائه کرده که آنها را برای شما آماده کردیم.

سرفصل های قسمت اول:

 • نصب Perl
 • دانلود متن و تصاویر
 • آرایه ها و فایل ها
 • خواندن فایل ها و شروع عبارات منظم
 • نوشتن فایل ها و جایگزینی متن
 • عبارت منظم برای جانشینی
 • کار با گروه ها
 • تست شناخت Perl

سرفصل های قسمت دوم :

 • تقسیم و خواندن فایل های CSV
 • عضویت و مشاهده داده ها
 • Chomp و حذف فضاها
 • کار با آرایه ها
 • کار با Hashes
 • آرایه ها از Hashes
 • کار با داده CSV
 • ذخیره سازی CSV در یک آرایه
 • اعتبار سنجی داده های CSV
 • حذف کردن داده های CSV
 • تست شناخت Perl

سرفصل های قسمت سوم :

 • گرفتن گزینه های خط فرمان
 • ارجاع به Hashes
 • بررسی مقادیر در Hashes
 • تجزیه XML و ساختمان داده های پیچیده
 • گرفتن همه فایل ها در یک دایرکتوری
 • فایل های پردازش XML با استفاده از عبارت منظم
 • استخراج  کامل داده های XML
 • کار با پایگاه داده
 • ایجاد پایگاه داده با MySQL
 • اتصال به یک پایگاه داده
 • وارد کردن داده ها
 • حذف داده ها

سرفصل های قسمت چهارم :

 • جایگزینی متن در فایل
 • کار با ماژول ها و Perl  شی گرا
 • سازماندهی ماژول ها
 • پیاده سازی Perl 
 • مبانی برنامه کاربردی وب
 • کار با ماژول CGI
 • آموزش کار با فرم های HTML
 • کپی و حذف فایلها

سطح: متوسط نویسنده: John Purcell

لیست سرفصل های دوره Learn Perl by Doing - Part 1

In this first part of the course, we'll create our first Perl program and tackle the basics of regular expressions, those powerful little strings of squiggles and brackets that remain mysterious to so many programmers. Along the way we'll also get a taste of the power of Perl by creating a program that can download text and images from the Internet.

Introduction 00:05 Installing Perl 11:56 Hello World 06:19 Downloading Text and Images 14:05 Arrays & Files 00:52:46 Arrays and Checking Files 15:03 Reading Files and Beginning Regular Expressions 17:25 Writing Files and Replacing Text 20:17 Regular Expressions 00:47:25 The Regex Wildcard 06:06 Groups 06:59 Quantifiers - Greedy and Non Greedy 10:10 Escape Sequences 14:42 Numeric Quantifiers 09:26 Test Your Perl Knowledge 00:25:02 Test Your Basic Perl Knowledge 25:02

لیست سرفصل های دوره Learn Perl by Doing - Part 2

In this part of the tutorial we'll delve into one of the many things that Perl does best -- reading data from files. We'll look at reading comma separated value files (CSV) as an example; we'll look at more regular expression concepts to enable us to clean and check the data we read, and we'll investigate Perl's ability to build complex data structures, allowing us to represent ultimately even the most complicated data in our programs' memory, where we can manipulate it to our hearts' content. We'll also look at web scraping with Perl; the art of collecting data automatically from Internet sites -- where it's legal to do so, of course.

Introduction 00:05 Split and Reading Csv Files 10:52 Join and Viewing Data 07:21 Chomp and Removing Spaces in Split 09:28 Arrays and Hashes 01:01:05 The Push Function 07:38 Arrays of Arrays 16:15 Hashes 16:22 Iterating over Hashes 12:48 Arrays of Hashes 08:02 Working with CSV Data 00:41:48 Storing Csv in an Array of Hashes 12:38 Validating CSV Data 11:33 Cleaning CSV Data 17:37 Test Your Perl Knowledge 00:29:03 Test Your Basic Perl Knowledge 29:03 Web Scraping and Regular Expressions 00:57:04 2Web Scraping 12:37 Character Classes 17:22 Matching Repeatedly 17:08 Retrieving Multiple Matches all at Once 09:57

لیست سرفصل های دوره Learn Perl by Doing - Part 3

In this third part of the tutorial we're going to tackle the things that we need to build robust, industrial-strength Perl programs; we'll look at program structure, talking to databases, working with XML and making your program user friendly. The syntax you'll learn here will enable you to write programs that are capable of dealing robustly with data imports, exports, transfers and processing, while enabling you to write and run your scripts in a manner that doesn't leave you wishing you'd written an instruction manual.

Introduction 00:05 Getting Command Line Options 14:15 Subroutines and Returning Values 06:47 Multi Line Strings and Comments 11:31 Passing Arguments to Subroutines 11:40 References to Hashes 12:33 Checking Values in Hashes 13:40 Parsing XML and Complex Data Structures 01:44:55 Getting All Files in a Directory 20:35 Processing Files One by One 10:56 Processing XML Files Using Regex 22:28 Extracting Data from Complex Data Structures 18:17 A Complete XML Data Extraction Example 18:12 Building Complex Data Structures 14:27 Working with Databases 01:27:52 Free Database Options Overview 09:20 Creating Databases with MySQL 18:08 Connecting to a Database 10:04 Inserting Data 12:41 Deleting Data and Do 03:34 Last Insert IDs 15:03 Queries 12:30 Exporting Data 06:32

لیست سرفصل های دوره Learn Perl by Doing - Part 4

In the final part of this tutorial series you'll discover some tips, tricks and concepts that will take your Perl programming to the next level. We'll look at an example of the famous Perl one-liners to replace text in files, you'll discover how to create modules in Perl, dividing your programs into logical, reusable units, we'll look at basic "object-oriented" (OO) programming in Perl, some basic sysadmin-type tasks, and we'll even create a simple dynamic website using Perl and the common gateway interface (CGI).

Introduction 00:05 Running Perl on the Command Line 07:23 Replacing Text in Files 11:25 Editing Files in Place 08:40 Modules and Object-Oriented Perl 01:02:21 Modules 20:07 Organizing Modules 13:15 Objects 08:14 Implementing OO in Perl 20:45 Web Application Basics 00:59:38 Installing Apache 12:18 A Hello World Web App 10:28 The CGI Module 08:56 Using Parameters 07:40 Interactive HTML Forms 20:16 Basic Sysadmin Tasks 00:18:39 Moving Copying and Deleting Files 09:44 Running System Commands 08:55

عنوان دوره: Learn Perl by Doing - Part 1 حجم فایل: 440MB

عنوان دوره: Learn Perl by Doing - Part 2 حجم فایل: 540MB

عنوان دوره: Learn Perl by Doing - Part 3 حجم فایل: 764MB

عنوان دوره: Learn Perl by Doing - Part 4 حجم فایل: 489MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Learn Perl by Doing Part 1

پیشنهاد فرادرس