پیشنهاد فرادرس

آموزش فریم ورک Ruby on Rails

دسته بندی ها: آموزش روبی آن ریلز (Ruby On Rails) ، فریمورک ها ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش روبی (Ruby)

آموزش-فریم-ورک-ruby-on-rails

Ruby on Rails  یکی از بهترین پلتفرم های ایجاد Web Application هاست که هدف اساسی آن ساده سازی روند ایجاد Web Application می باشد و از ویژگی های اساسی آن می توان به ایجاد سریع تر نتیجه و نیاز به نوشتن کد کمتر در مقابل دیگر پلتفرم های ایجاد Web Application ها اشاره نمود . در این قسمت آموزش فریم ورک Ruby on Rails  را برای شما قرار دادیم.

سطح این مجموعه آموزشی  متوسط می باشد. و محصول شرکت  PluralSight است.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • مقدمه ای بر Ruby on Rails 3
 • Rails چیست؟
 • ویژگی های Rails 4
 •  مزایای  Rails
 • پایگاه داده ها و Rails
 • نصب  Rails در ویندوز
 • نصب Rails  در لینوکس / یونیکس و Mac OSX
 • سرور Rails
 • نمونه پروژه: شروع سرور و استفاده از برنامه مدیریت پایگاه داده
 • فلسفه Rails
 • مدل کنترل کننده نمایش
 • نگاشت و نقاط پایانی URL
 • HTTP PATCH  و Rails 4
 • ORM
 • ERB
 • امکانات  Rails
 • Gemfile
 • Data Seeding
 • کنسول Rails DB
 • نمایش ها و کنترل Rails
 • ایجاد عملیات جدید
 • کنترل کننده فیلترها
 • Render
 • Partials
 • بازیابی اطلاعات
 • شرایط
 • مرتب سازی
 • Paging
 • گروه بندی
 • یافتن توسط SQL
 • نمونه پروژه:  Rails 4
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Introduction to Ruby on Rails 3
Introduction	 		
Course Overview 		
What is Rails?	 		
Do I need to Know Ruby?	 		
History	 		
Rails 4 Features	 		
Rails Community	 		
Benefits of Rails	 		
Summary	 		
	Installing Rails and Setting up your Development Environment 		
Introduction	 		
Prerequisites	 		
Databases and Rails	 		
Overview of Ruby Gems	 		
Installing Rails on Windows	 		
Demo: One Button Rails Installer on Windows	 		
Installing Rails on Windows (Continued) 		
Demo: Installing Rails on Windows with Ruby Gems	 		
Installing Rails on Linux/Unix and Mac OSX	 		
Demo: Installing Rails on Mac OSX	 		
Rails Servers	 		
IDE's	 		
Summary
	Creating Your First Rails Application	 				
Introduction	 		
What We're Building	 		
Rails Command Line Overview	 		
Creating The Project	 		
Demo: Creating The Project	 		
Rails Project Structure	 		
Demo: Walk Through of A Project's Layout	 		
Running The Project	 		
Demo: Starting The Server and Using The Application	 		
Database Management	 	
Demo: Database Configuration Walk Through	 		
Generating A Scaffold	 		
Demo: Creating A Scaffold in The Application	 		
Demo: Scaffold Code Walk Through	 		
Rake Overview	 		
Demo: rake db:migrate	 		
Routes Overview	 		
Demo: rake routes	 		
Testing The Scaffold	 		
Demo: Using The Application	 		
Summary	 		
	Rails Architecture		
Introduction	 		
Rails Philosophy 		
N-Tiers	 		
Model View Controller	 		
URL Mappings and Endpoints	 		
HTTP PATCH and Rails 4	 		
ORM	 		
ERB	 		
Application Walk Through	 		
Russian Doll Caching in Rails 4	 		
Summary
	Rails Tools		
Introduction	 		
Gemfile	 		
Demo: Adding Gems to The Gemfile	 		
Database Migrations in Depth	 		
Demo: Database Migrations	 		
Data Seeding	 		
Demo: Running rake db:seed	 		
Generators Overview	 		
Generating Models	 		
Demo: Generating a New Model	 		
Generating Controllers	 		
Demo: Generating a New Controller	 		
Rails Console Overview	 		
Rails DB Console	 		
Other Rake Tasks	 		
Demo: Rake Tasks	 		
Asset Pipeline Overview	 		
Summary
	Rails Controllers and Views	 				
Introduction	 		
Demo: Controller Development Example	 		
Controller and View Support Objects	 		
Common Support Object Uses	 		
Creating New Actions	 		
Custom Rails Routing	 		
Rails 4 Concerns and Routing	 		
Demo: Creating a New Resume Action	 		
Controller Filters	 		
Demo: Adding a Filter	 		
Rails 4 Strong Parameters	 		
View Helpers	 		
Rails 4 View Helpers	 		
Render	 		
Partials	 		
Turbolinks	 		
Summary
	Rails Models and ActiveRecord	 			
Introduction 		
Objects vs Tables	 		
Associations	 		
Associations: has_many	 		
Associations: belongs_to	 		
Associations: has_one	 		
Associations: has_and_belongs_to_many	 		
Associations: has_many :through	 		
Demo: Associations	 		
Callbacks 		
Demo: Callbacks	 		
ActiveRecord Query Overview	 		
Retrieving Data	 		
Conditions	 		
Ordering	 		
Custom Selects and Count	 		
Grouping	 		
Paging	 		
Joins	 		
Find by SQL	 		
Demo: Queries	 		
Rails 4 ActiveRecord Changes	 		
Demo: Rails 4	 		
Summary

حجم فایل:466MB

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Introduction to Ruby on Rails 3

پیشنهاد فرادرس