پیشنهاد فرادرس

آموزش مدیریت Dreamweaver CS5

دسته بندی ها: آموزش Adobe Dreamweaver ، آموزش های SkillFeed ، آموزش طراحی وب ، آموزش HTML ، آموزش CSS

آموزش-مدیریت-dreamweaver-cs5

در این آموزش تصویری با نحوه طراحی آسان وب سایت در Adobe Dreamweaver آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Skillfeed می باشد.

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با Dreamweaver
 • طراحی منو ها
 • طراحی آیکن ها
 • طراحی نوارابزارها
 • ایجاد یک وب سایت
 • تعریف یک وب سایت جدید
 • ایجاد یک صفحه وب سایت 
 • ذخیره کردن و بستن صفحات وب
 • کار با متن ها در Dreamweaver
 • قالب بندی رنگ متن
 • ایجاد پاراگراف
 • کار با فونت ها
 • کار با تصاویر
 • استفاده از تصاویر در صفحات وب سایت 
 • کار با انواع تصاویر
 • وارد کردن تصاویر به یک وب صفحه وب
 • تغییر اندازه تصاویر
 • کار با لینک ها در Dreamweaver
 • قرار دادن یک لینک به یک صفحه وب سایت 
 • اضافه کردن پیوند به یک صفحه وب
 • تغییر ظاهر لینک
 • استفاده از فریم ها
 • استفاده از جدول
 • مبانی CSS
 • ایجاد سبک های کلاس
 • سفارشی کردن  برچسب ها  در HTML
 • پوسته ها در CSS
 • کار با ابزارها در Dreamweaver
 • انتشار وب سایت
 • مدیریت وب سایت
 • کار با نرم افزار Adobe Bridge

عنوان دوره: SkillFeed Mastering Dreamweaver v. CS5 Made Easy Training Tutorial سطح : مقدماتی مدت زمان: 4 ساعت و 25 دقیقهتوضیحات:

Mastering Dreamweaver Made Easy features 130 video lessons with over 6 hours of introductory through advanced instruction. Reinforce your learning with the text of our two printable classroom instruction manuals (Introductory and Advanced), additional images and practice exercises. You will learn how to create a website from scratch, while exploring all of the techniques to add the various elements of a website – text, links, images, CSS and much more.

Chapter 1: Getting Acquainted with Dreamweaver View-play-active The Dreamweaver Environment 4 min View-play The Designer View Workspace: Menu Bar Basics 2 min View-play The Menu Bar: Drop-Down Menus 5 min View-play The Designer View Menu Bar Icons 3 min View-play The Designer View Workspace: The Toolbar 4 min View-play Working With Panels 3 min View-play The Properties Inspector 2 min View-play The Insert Panel 2 min View-play Other Common Panels 2 min Chapter 2: Creating a Web Site View-play About New Websites 2 min View-play The Root Folder 2 min View-play Defining a New Website 2 min View-play Creating a New Web Page 3 min View-play Saving and Closing Web Pages 2 min View-play Opening Saved Web Pages 2 min View-play Previewing Web Pages 2 min View-play Multi-Browser Previews 4 min Chapter 3: All About Text View-play Working With Text 3 min View-play Exploring Heading Levels 3 min View-play Formatting Text Color 4 min View-play Changing a Web Page’s Background Color 2 min View-play Aligning Text 1 min View-play Creating Paragraphs 3 min View-play Working With Fonts 3 min View-play Using Custom Fonts 2 min View-play Using Bold and Italics With Text 3 min View-play Creating Lists 4 min View-play Special Characters 2 min View-play Creating Block Quotes 2 min Chapter 4: All About Images View-play Using Images In a Web Page 2 min View-play Image File Types 2 min View-play Commonly Used Web Images 3 min View-play Inserting Images Into a Web Page 2 min View-play Image Properties 2 min View-play Borders and Spacing Around Images 3 min View-play Using Background Images 3 min View-play Resizing Images 4 min View-play Cropping Images 3 min View-play Using Images and Text Together 2 min View-play When to Use Outside Imaging Programs 3 min View-play Opening an Image in Adobe Photoshop 3 min View-play Cropping an Image Using Photoshop 3 min View-play Saving an Image Using Photoshop 3 min View-play Resizing an Image Using Photoshop 4 min View-play Working with Custom Fonts in Photoshop 4 min Chapter 5: All About Hyperlinks View-play Inserting a Hyperlink Into a Web Page 3 min View-play Turning Images Into Hyperlinks 2 min View-play Creating Image Maps 5 min View-play Named Anchor Links 2 min View-play Adding an Email Link to a Web Page 2 min View-play Changing the Appearance of Hyperlinks 2 min Chapter 6: Using Frames View-play Using Frames 3 min View-play Adding Content to Frames 2 min View-play Naming Frames 2 min View-play Deleting Frames 2 min View-play Linking to Frames 2 min Chapter 7: Tables View-play When to Use Tables 2 min View-play Creating Tables 3 min View-play Inserting and Editing Content in Tables 2 min View-play Editing Rows and Columns 3 min View-play Table Borders and Backgrounds 3 min View-play Spacing and Padding in Table Cells 2 min View-play Merging and Splitting Table Cells 2 min Chapter 8: CSS Basics View-play Working with Cascading Style Sheets 3 min View-play Editing CSS Styles 2 min View-play Creating Class Styles 3 min View-play Applying Class Styles 2 min View-play Editing CSS Styles 2 min View-play Customizing HTML Tags 3 min View-play Modifying Fonts Using CSS 3 min Chapter 9: CSS Layouts and AP Divs View-play Creating External Style Sheets 2 min View-play Attaching External Style Sheets 2 min View-play Editing an External Style Sheet 2 min View-play Absolute Positioning Versus Relative Positioning 3 min View-play About AP Divs 3 min View-play Nested AP Divs 2 min View-play Designing a Web Page Using CSS Layouts 1 min View-play Editing CSS Layouts 3 min View-play Inserting an Image Into a Header 2 min View-play Adding Images to a CSS Layout 1 min Chapter 10: Spry Widgets & Forms View-play Spry Widgets, Behavior Events and Actions 2 min View-play Creating a Drop-Down Menu 2 min View-play Editing a Drop-Down Menu 4 min View-play Creating Tabbed Panels 3 min View-play Adding Content to Tabbed Panels 2 min View-play Editing Tabbed Panels 3 min View-play Open Browser Window Behavior 3 min View-play About Forms 2 min View-play Adding Text Fields to Forms 3 min View-play Inserting Checkboxes Into Forms 3 min View-play Inserting Radio Buttons Into Forms 3 min View-play Inserting Lists and Menus Into Forms 3 min View-play Adding Buttons to Forms 3 min Chapter 11: Publishing Your Website View-play Domain Names Versus Web Hosting 3 min View-play When is my site ready to publish? 2 min View-play Setting Up a Remote Site 3 min View-play Connecting to a Remote Site 3 min View-play Putting Files on the Remote Site 4 min View-play Cancelling Uploads and Deleting Remote Site Files 2 min View-play Downloading Files from the Remote Site 2 min Chapter 12: Website Management View-play Site Assets 3 min View-play Changing Links Site-Wide 1 min View-play Finding and Replacing Text 2 min View-play Site Reports 2 min View-play Checking Files In and Out 3 min View-play Using Design Notes 2 min Chapter 13: Adobe Bridge View-play The Adobe Bridge Environment 16 min View-play Display Options 2 min View-play Compact Mode 2 min View-play Navigating, Opening & Placing Files 2 min View-play Searching for Files and Folders 4 min View-play Labeling and Rating Files 4 min View-play Sorting and Filtering Files 2 min View-play Copying, Moving and Deleting Files 3 min View-play Stacking and Unstacking 2 min View-play Previewing Images and the Loupe Tool 2 min View-play Rotating Images 1 min View-play Viewing a Slideshow 2 min View-play Viewing and Editing Metadata 4 min View-play Keywords 3 min

حجم فایل: 311MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
SkillFeed Mastering Dreamweaver v. CS5 Made Easy Training Tutorial

پیشنهاد فرادرس