پیشنهاد فرادرس

آموزش مقدماتی HTML5

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش HTML

آموزش-مقدماتی-html5

آموزش های زیادی در رابطه با HTML5 در سایت موجود است.این دوره آموزشی محصول Pluralsight است و برای افرادی که قصد دارند با ویژگی های جدید HTML5 آشنا شوند مناسب است.

عنوان دوره آموزشي: HTML5 Fundamentals سطح: مقدماتی مدت زمان: 3 ساعت و 56 دقيقه نويسنده: Craig Shoemakerليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Introduction
	 01:58	
What is HTML5?
	 01:47	
New HTML5 Elements
	 12:04	
New JavaScript APIs
	 10:14	
When is HTML5 'done'?
	 02:08	
Markup Example Before and After HTML5
	 14:52	
Detecting HTML5 Features
	 04:43	
Summary
	 00:26	
DOM Selection		 00:10:31	
Introduction
	 00:32	
Selection Basics
	 03:38	
Features of Selection API
	 05:38	
Summary
	 00:43	
Forms		 00:44:35	
Introduction to New Input Type
	 04:27	
When Can I Use the New Input Types?
	 01:32	
New Input Types
	 05:28	
New Input Types: Markup Review
	 03:39	
New Input Types: In Different Browsers
	 03:36	
Introduction to Native Validation
	 00:27	
Working with Pseudo Classes
	 04:20	
Exposing Custom Validation Messages: Part 1
	 02:08	
Native Validation Rules
	 02:14	
Exposing Custom Validation Messages: Part 2
	 04:45	
Custom Validation Rules
	 04:04	
Bootstrap Validation Module: Demo and Markup
	 03:22	
Bootstrap Validation Module: JavaScript
	 03:57	
Summary
	 00:28	
Media		 00:27:25	
Introduction and Review of Browser Support
	 03:27	
Encoding Media to HTML5 Supported Types
	 00:39	
Basic Control Settings
	 05:08	
Creating a Fallback Experience
	 02:13	
Scripted Control of Media Element: Demo and Markup
	 03:46	
Scripted Control of Media Element: JavaScript
	 07:04	
Dynamic Loading Videos
	 04:31	
Summary
	 00:37	
Canvas		 00:50:14	
Introduction
	 02:27	
Fundamentals: Drawing a Triangle
	 02:16	
Basic Shapes
	 06:13	
Arcs, Gradients and Text
	 05:03	
Scaling and Rotating
	 03:16	
Translate and Saving and Restoring State
	 03:57	
Animation
	 01:58	
Clipping Introduction
	 05:02	
Clipping to Rectangles
	 02:20	
Resetting Clip Areas
	 02:53	
Clipping Non-contiguous Areas
	 02:30	
Creating A Magnifier
	 04:54	
Building Charts
	 04:19	
Extracting Thumbnails from A Running Video
	 02:37	
Summary
	 00:29	
Drag and Drop		 00:55:16	
Introduction to Drag and Drop Events
	 03:13	
Drag and Drop Events in Detail
	 01:35	
Safari Support
	 02:12	
Draggable CSS Style
	 01:10	
Drag and Drop Basics
	 04:39	
Using Role Selectors
	 03:20	
Events in Action
	 02:01	
Styling Drag Sources and Drop Targets
	 05:16	
Implementing Drag and Drop Sortable List
	 04:59	
Drag and Drop Data Transfer Types
	 04:41	
Dropping Files from The Client into The Web Browser
	 02:18	
Setting and Enforcing Drag and Drop Effects
	 05:28	
Customizing The Drag Cursor Image
	 04:12	
Implementing A Drag and Drop Module: Demo and Markup
	 03:31	
Implementing A Drag and Drop Module: JavaScript
	 05:28	
Summary
	 01:13

حجم فايل: 461MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight HTML5 Fundamentals

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Pluralsight-HTML5 Fundamentals_git.ir.rar