آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش AJAX و jQuery موسسه Educator

دسته بندی ها: آموزش های Educator ، آموزش طراحی وب ، آموزش جی کوئری (JQuery) ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش ایجکس (AJAX)

آموزش-ajax-و-jquery-موسسه-educator

در این آموزش تصویری با AJAX و Jquery آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Educator می باشد.

سرفصل های دوره:

 • کار با AJAX و jQuery
 • Ajax چیست؟
 • jQuery چیست؟
 • چرا از Ajax استفاده می کنیم ؟
 • سه بخش از Ajax
 • نمونه هایی از سنکرون و آسنکرون
 • کار با جاوا اسکریپت
 • نمونه هایی از سنکرون و آسنکرون
 • کار با XML و DOM
 • کار با فایل های عمومی JS 
 • فایل های HTML
 • اسکریپت نویسی با Ajaxphp
 • نشانه گذاری در jQuery 
 • عناصر DOM
 • دسترسی به عناصر درون سند
 • نمادها و مثال ها در jQuery 
 • چیدن دکمه های رادیویی
 • کار با Check Box ها
 • صفات jQuery
 • تغییر HTML از Div3
 • دسترسی به عناصر درون سند
 • دستکاری DOM با jQuery
 • کار با css
 • اضافه کردن کلاس CSS به LIS
 • قرار دادن div3 با HTML
 • ادغام jQuery و CSS با هم
 •  رویدادهای jQuery
 • تنظیم برای دکمه های رادیویی
 • کار با jQuery Ajax
 • اثرات jQuery
 • کار با Textbox بخش 1
 • کار با Textbox بخش 2
 • کار با Textbox بخش 3
 • کار با Textbox بخش 4
 • کار با Textbox بخش 5
 • مقدمه ای بر پلاگین
 • و...

عنوان دوره: Educator AJAX with jQuery

توضیحات:

Although “Asynchronous JavaScript and XML” is a mouthful to say, learning it is easy. In this AJAX with jQuery course by Professor Toy Lei, you will learn from multiple code and real life examples from an instructor whose work is featured all over the internet from small internet startups to large Fortune 500 companies. Sample topics include jQuery Attributes, jQuery and CSS, jQuery Effects, and jQuery Plugins. Professor Lei graduated from MIT, worked in the MIT Media Lab, and has been a web developer since the early 1990s. Downloadable code is also included with each lesson so that you can easily follow along.

I. AJAX with jQuery What Are Ajax & jQuery? 12:51 Intro 0:00 What You Will Learn 0:12 What You Will Learn 0:13 Minimum Requirements 1:12 Minimum Requirements 1:13 What is Ajax 2:13 What is Ajax 2:14 Non-Ajax Page vs. Ajax Page 2:35 What is jQuery? 3:25 What is jQuery? 3:26 Why Ajax? 4:14 5. Asynchronous 4:15 4. Important for Coders: Better Code Structure 5:42 3. Faster Dev: Reusable Code 6:32 2. Less Data Transfer 6:49 1. More Humanistic Feel 8:17 Real World Examples 8:50 Real World Examples 8:51 Final Comments 9:52 Final Comments 9:53 Three Parts of Ajax 7:36 Intro 0:00 Asynchronicity 0:22 Asynchronicity 0:23 Examples of Synchronous and Asynchronous 0:44 JavaScript 2:05 JavaScript Overview 2:07 Coding Examples 4:41 XML and the DOM 4:58 XML and the DOM 4:59 Coding Examples 5:12 Putting Together AJAX 31:04 Intro 0:00 Putting It All Together 0:17 The Data 0:18 The Generic JS File 2:07 The HTML File 8:42 The Specific JS File 10:16 The Ajaxphp Mini Script 21:07 Putting Together with jQuery 30:13 Intro 0:00 jQuery Notation 0:35 $ and $J 0:36 $ (document) .ready (function () {}); 2:40 Selecting with $J ('a') 4:52 Selecting with $J ('.xx') 6:51 Selecting with $J ('#xx') 8:45 this 10:08 Examples Rewritten in jQuery 13:02 The Data & The Generic JS File 13:03 The HTML File 14:50 The Specific JS File 16:13 The Ajaxphp Mini Script 28:38 jQuery Core & Basics 23:59 Intro 0:00 The DOM (Document Object Model) 0:25 Elements 0:26 Accessing Elements within the Document 3:50 From Wikipedia 10:50 Object-Oriented and Chaining Methods 12:48 Object-Oriented and Chaining Methods 12:49 Coding Examples 14:44 jQuery() 21:05 jQuery(): Notations and Examples 21:06 jQuery.noConflict() 22:42 jQuery.noConflict() 22:43 jQuery Selectors 41:43 Intro 0:00 What is a Selector 0:08 What is a Selector 0:09 Most Basic and Widely Used 2:04 .class and #id 2:05 Coding Examples 4:25 :input and [type=typename] 10:35 :input 10:36 input[type=typename] 13:11 Picking Radio Buttons: Input[type=radio] 13:56 Coding Examples 14:28 eq() 18:23 Introduction to eq() 18:24 Coding Examples for eq() 20:18 Checked Boxes 21:52 Focus 26:03 Submit Button 27:33 Last Child 29:19 Parent 31:43 :odd 33:45 :odd 33:46 Lots More Selectors 40:28 Don't Forget the Generics, Don't Forget 'this' 40:29 Real Example of Selector Usage 40:43 Lesson Summary 40:44 jQuery Attributes 31:09 Intro 0:00 What is an Attribute 0:12 What is an Attribute 0:13 .attr() and .removeAttr() 3:33 .attr() and .removeAttr() Overview 3:34 Coding Examples: .attr() and .removeAttr() 4:17 .hasClass(), .addClass, and .removeClass() 14:22 .hasClass() 14:23 .addClass(), .removeClass(), and Toggle Class 17:35 Get Value and Change Value of Checkbox 4 20:48 Change Text of Div4 24:34 Change HTML of Div3 27:59 jQuery Elements & Traversing Elements 50:03 Intro 0:00 The DOM Again 1:11 Browser, Window, Document 1:12 Elements 3:47 Accessing Elements within the Document 4:08 .has() 6:56 .has() 6:57 .find() vs. closer() 11:52 .find() vs. closer() 11:53 .each() 17:50 .each() 17:51 .children(); 23:48 .children(); 23:49 .parent() and .parents(); 25:45 .parent() and .parents(); 25:46 .next and .prev() 28:32 .next and .prev() 28:33 .last() 30:32 .filter() 33:55 Cool Trick: Functionfy-ing the Filter 33:56 Manipulating the DOM with jQuery 35:54 Intro 0:00 .css() 0:39 Add CSS Class to sub LIs & Change Text of LI A 0:40 Change HTML of LI B 6:50 Show Me val of Text Box 9:41 Append Content to LI III 11:17 Clone UL 3 17:20 Show Me Position of Line 3 18:54 Replace divs With More Flowery Text & Replace All divs With p's 21:46 Show Me Height of div3 27:48 Tell Me Left Placement of Body 30:19 Wrap div3 With HTML 32:05 jQuery & CSS Together 45:11 Intro 0:00 jQuery and CSS Together 0:50 Interactive Login Box 1:01 Editing Images and Texts 13:27 Interactive Siding Response 26:56 jQuery Events 28:10 Intro 0:00 Review of click() 0:22 Click Me 0:46 Double Click Me! 2:43 Hover Over Me 3:32 Mouse Up and Down Me 4:50 Key Up and Down the Textbox 9:30 Change the Setting for the Radio Button 11:27 Trigger the Radio Button Example 15:28 Events the Long Way with Bind 19:07 Show Me an Event Bubble 20:35 Show Me a Live Example 24:40 jQuery Ajax 31:28 Intro 0:00 jQuery Ajax 0:58 Show Me Users Via Ajax Part 1 0:59 Show Me Users Via Ajax Part 2: Getting the PHP to Work 14:26 Show Me Users Via Load 27:45 jQuery Effects 19:33 Intro 0:00 jQuery Effects 1:25 Animate Images 1:26 Show Background & Hide Background 9:13 Toggle Background 11:52 Slide Toggle Background 13:07 Fade Out HF & Fade in HF 14:41 Fade to BG to .8 17:00 Interactive Textbox 45:04 Intro 0:00 Interactive Textbox 0:53 Building an Interactive Textbox Part 1 0:54 Building an Interactive Textbox Part 2 13:59 Building an Interactive Textbox Part 3 23:14 Building an Interactive Textbox Part 4 30:11 Building an Interactive Textbox Part 5 37:37 jQuery Plugins 21:48 Intro 0:00 An Introduction to Plugins 0:28 Interactive Textbox: But Now as a Plugin Part 1 0:29 Interactive Textbox: But Now as a Plugin Part 2 11:51

حجم فایل: 1.6GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Educator AJAX with jQuery

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس