پیشنهاد فرادرس

آموزش ASP.NET برای iPhone

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ASP.NET

آموزش-asp-net-برای-iphone

در این دوره آموزشی شما با نحوه طراحی یک وب سایت سازگار با iPhone و iPod در ASP.NET آشنا می شوید.

این دوره محصول Pluralsight است و تقریبا تمام مباحث و نکته های مربوط به iPhone and iPod Touch Web Applications را آموزش می دهد.

خلاصه سرفصل های دوره آموزشی:

 • آشنایی با iPhone Web Development
 • پلتفرم iPhone
 • اصول توسعه iPhone UX
 • نوار آدرس Scrollable
 • کنترل صفحه نمایش
 • نرم افزار iPhone Web
 • دسترسی داشتن به ویژگی های iPhone
 • دسترسی به برنامه های کاربردی iPhone
 • توسعه iPhone/ASP.NET
 • پشتیبانی iPhone از  AJAX
 • انتخاب ابزارهای تست / اشکال زدایی
 • ابزارهای توسعه محتوای وب برای iPhone
 • iUI framework چیست؟
 • چرا iUI framework مفید است؟
 • چگونه از iUI framework استتفاده کنیم؟
 • نوار ابزار iPhone
 • نسخه ی نمایشی نوار ابزار iPhone
 • مرورگر  Safari روی سیستم عامل iPhone
 • طراحی رابط گرافیکی
 • دیباگ از طریق Visual Studio
 • آشنایی با Scripts panel
 • آشنایی با Profiles panel
 • آشنایی با Profiles panel views
 • آشنایی با Elements panel
 • آشنایی با Resources panel
 • رویداد های مربوط به Touch
 • آشنایی با iTunes
 • لینک های iTunes
 • دسترسی به Youtube و iTunes با استفاده از URL

عنوان دوره آموزشي: iPhone ASP.NET Fundamentals سطح: متوسط مدت زمان: 7 ساعت و 9 دقيقه نويسنده: Jim Wilson

ليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Introducing iPhone Web Development
	 00:25	
Overview
	 01:03	
The value of targeting iPhone
	 02:45	
iPod Touch
	 01:30	
The iPhone Platform
	 01:28	
The Safari on iPhone OS Browser
	 01:26	
The Safari on iPhone OS browser (cont.)
	 01:50	
Safari on iPhone OS supported features
	 01:02	
Safari on iPhone OS Limitations
	 04:02	
The iPhone human experience (UX)
	 01:34	
Content Appearance
	 01:00	
Defining styles for iPhone text
	 01:02	
Defining styles for the iPhone look
	 01:22	
Demo: Defining UI Styles
	 10:25	
Principles of iPhone UX development
	 02:15	
Designing with mobile users in mind
	 01:56	
Challenges of a small screen
	 01:25	
Address bar
	 01:03	
Scrollable address bar
	 00:55	
Showing full display area when page first opened
	 01:48	
Demo: Scroll address bar
	 06:58	
Showing full display area when page first opened
	 00:23	
Scalable display area
	 01:59	
Viewport
	 01:11	
Taking control of the display
	 00:58	
Configuring the viewport
	 02:09	
Demo Viewport Part 1: The Viewport Meta tag
	 03:26	
Demo Viewport Part 2: Setting the Viewport in JavaScript
	 05:53	
iPhone provides a number of powerful extensions
	 00:40	
iPhone Web Applications
	 01:18	
Accessing iPhone Features
	 00:34	
Accessing iPhone applications
	 00:49	
Summary
	 01:47	
References
	 00:43	
Tools for creating a rich iPhone user experience		 01:19:18	
Tools for creating a rich iPhone user experience
	 00:33	
Overview
	 02:06	
Creating a rich iPhone experience
	 02:06	
Reaching for the familiar tool
	 01:42	
Developing iPhone web content with Visual Studio
	 01:11	
Visual Studio...not one-stop shop we're used to
	 01:19	
Visual Studio/iPhone challenges
	 01:45	
Visual Studo iPhone debugging challenge
	 01:53	
iPhone/ASP.NET Development Server - Challenge
	 01:31	
Visual Studio iPhone debugging solution
	 01:45	
iPhone/ASP.NET Development Server - Solution
	 01:18	
Demo: Port Forwarding
	 05:02	
Creating the iPhone User Experience
	 00:31	
The importance of developing with AJAX
	 01:53	
iPhone AJAX Support
	 02:07	
Putting together a development environment
	 01:09	
Selecting the testing/debugging tools
	 02:18	
The most basic iPhone test platform
	 02:54	
Safari on iPhone OS debugging features
	 01:06	
Using the Safari for iPhone IS Debug Console
	 00:43	
Essential iPhone web content developer tools
	 00:29	
Accessing Safari for the desktop debug features
	 01:21	
Safari for the desktop debug features
	 01:27	
User agent switcher
	 02:26	
How the User Agent Switcher Works
	 01:02	
Demo: User Agent Switcher
	 04:22	
Web Inspector
	 01:18	
Web Inspector: Scripts panel
	 01:51	
Web Inspector: Profiles panel
	 01:48	
Web Inspector: Profiles panel views
	 01:00	
Web Inspector: Elements panel
	 02:06	
Web Inspector: Resources panel
	 01:46	
Demo: Web Inspector, Elements and Resources Panel
	 12:25	
Web Inspector: Databases panel
	 00:26	
Snippet Editor
	 01:53	
Feature disabling
	 02:51	
A few other possibilities
	 01:37	
Summary
	 02:14	
References
	 02:04	
Using the iUI open source framework		 01:20:23	
Using the iUI open source framework
	 00:08	
Course Overview
	 02:00	
What is the iUI framework?
	 03:10	
iUI File System Layout
	 01:13	
Why is the iUI framework helpful?
	 01:38	
Where does the iUI framework come from?
	 01:42	
How does one use the iUI framework?
	 00:58	
The challenge of creating the iPhone look and feel
	 01:01	
Displaying app info: Edge-to-edge list
	 01:08	
View edge-to-edge list demo
	 01:09	
Displaying app info: Grouped table list
	 00:39	
View grouped list demo
	 01:01	
Getting started with the iUI framework
	 00:41	
Adding iUI to a web site demo
	 01:52	
Getting started with iUI: Files to reference
	 02:03	
iUI application panels
	 00:45	
Creating simple panels demo
	 01:50	
iUI application panels: selected attribute
	 01:51	
iUI application panels: id attribute
	 01:27	
Common iUI formatting
	 01:07	
Reviewing the iui.css file
	 01:44	
Common iUI formatting: edge-to-edge
	 01:16	
Common iUI formatting: edge-to-edge group
	 01:26	
Common iUI formatting: grouped list
	 03:16	
Common iUI formatting: grouped list headings
	 01:15	
The iPhone toolbar
	 00:55	
iPhone toolbar demo
	 01:29	
iUI panel management
	 01:25	
Local panels
	 02:51	
Local panels demo
	 01:25	
Local panel navigation demo
	 02:43	
Server-based panels
	 01:05	
Retrieving new panels from the server
	 01:27	
New server panels demo
	 04:05	
New versus updated panels
	 01:21	
Updated panels demo
	 00:50	
Adding content to an existing panel
	 01:57	
Adding content to existing panel demo
	 03:06	
Retrieving whole pages
	 01:39	
Anchor tag handling decision tree
	 01:37	
iPhone navigation and the toolbar
	 01:23	
Toolbar members
	 01:03	
Toolbar title demo
	 01:35	
Toolbar members: Back button
	 00:57	
Back button demo
	 01:09	
Taking the toolbar a little further
	 00:31	
Customizing toolbar title
	 00:48	
Customizing toolbar title demo
	 01:52	
Customizing back button
	 00:37	
Customizing back button style demo
	 01:57	
Customizing back button: hide button
	 00:40	
Hide back button demo
	 00:40	
Summary
	 01:58	
References
	 00:58	
iPhone Extensions and Touch-Based Input		 01:09:38	
Introduction
	 00:09	
Overview
	 01:56	
Touch-Based input
	 01:33	
iPhone provides 3 levels of touch-based input
	 02:28	
The simplicity of touch events
	 00:25	
The complexity of touch events
	 00:52	
Just the facts ma'am
	 00:20	
Working with the Click event
	 00:49	
Client event special considerations
	 02:54	
Demo: Click Behavior
	 02:03	
Understanding the mouse events
	 01:20	
Mouse event paths
	 00:47	
Mouse event paths...short-circuit
	 01:43	
Demo: View Mouse Events
	 02:12	
Gesture events
	 01:51	
Understanding gesture characteristics
	 01:18	
The GestureEvent object
	 04:08	
Demo: Scale and Rotate with Gestures
	 08:39	
The GestureEvent target property
	 02:29	
Gestures and element click-ability
	 01:01	
Demo: View Gesture Events
	 03:01	
Touch Events - where the rubber meets the road
	 00:35	
The complexity of touch events
	 01:05	
Touch events
	 02:03	
TouchEvent object
	 01:39	
The Touch object
	 01:37	
Common uses of touch events
	 01:31	
Common uses of touch events (continued)
	 01:27	
Demo: Touch and drag
	 06:00	
Watch out for the gotcha's
	 03:03	
Demo: View Touch Events
	 06:17	
Summary
	 01:40	
References
	 00:43	
The impact of the iUI framework on client-side script		 01:07:45	
The impact of the iUI framework on client-side script
	 00:26	
Course Overview
	 01:34	
A Review: What is the iUI framework
	 00:47	
Review of iUI concepts
	 00:51	
Demo: iUI review
	 01:17	
Understanding the iUI framework implementation
	 00:34	
Primary iUI folders and files
	 00:56	
Demo: Review iUI folders and files
	 01:23	
Functionality behind the declarative behavior
	 00:53	
Demo: The code that applies the panel title
	 00:50	
Click event handlers
	 00:24	
Click event (toggle handling)
	 00:47	
Demo: The toggle click event handler code
	 01:24	
Page navigation visual feedback
	 01:14	
Click event (navigation visual feedback)
	 01:21	
The iUI framework and page navigation
	 01:13	
Demo: Navigation click event handler code
	 02:17	
Handling panel navigation
	 01:00	
The iUI class
	 01:30	
Demo: Adding a custom panel navigation function
	 07:38	
Other iUI class features
	 01:15	
iUI events
	 02:12	
Demo: Adding declarative right toolbar button support
	 06:53	
iUI events and server-based panels
	 01:05	
The beforeinsert and afterinsert events
	 02:26	
Demo: Dynamic content with the beforeinsert event
	 06:19	
Demo: Comparing beforeinsert and afterinsert events
	 03:17	
Monitoring iUI Events
	 01:11	
Demo: Monitoring iUI events
	 03:03	
Changes in device orientation
	 02:22	
iUI orientation handling
	 02:15	
Demo: iUI orientation handling
	 04:12	
Summary
	 02:56	
Interacting with iPhone platform services.		 01:03:06	
Interacting with iPhone platform services
	 00:26	
Overview
	 01:06	
Taking advantage of the whole iPhone
	 01:05	
Phone calls
	 02:03	
Format detection and the DOM
	 01:20	
Email
	 01:17	
Texting
	 01:57	
Customized URL handling
	 01:56	
The Maps app and URL access
	 00:44	
Maps Parameters
	 01:14	
Demo: Accessing the iPhone Maps app with a URL
	 02:38	
Device Demo: Accessing the iPhone Maps app with a URL
	 02:00	
Media integration
	 00:31	
iTunes
	 01:23	
iTunes URLs
	 00:58	
YouTube
	 01:09	
Improving the YouTube experience
	 00:43	
Demo: Accessing iTunes and YouTube with a URL
	 03:38	
Device Demo: Accessing iTunes and YouTube with a URL
	 01:50	
HTML Media Support
	 01:11	
Media tag attributes
	 01:27	
iPhone media considerations
	 00:34	
Bandwidth
	 02:05	
Video playback
	 02:02	
Audio playback
	 01:22	
HTML 5 media object model
	 01:21	
Media behavior and events
	 00:49	
Understanding downloading and playback events
	 02:05	
Understanding media flow events
	 02:01	
Demo: HTML media
	 10:13	
Device Demo: HTML media
	 02:04	
Take advantage of context-aware input
	 01:19	
Context aware input
	 01:00	
Context aware input (continued)
	 00:52	
Summary
	 03:20	
References
	 01:23

حجم فايل:1.04GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight iPhone ASP.NET Fundamentals

پیشنهاد فرادرس