پیشنهاد فرادرس

آموزش Autocomplete در jQuery UI

دسته بندی ها: آموزش های Frontend Masters ، آموزش طراحی وب ، آموزش جی کوئری (JQuery)

آموزش-autocomplete-در-jquery-ui

یکی از قابلیت های jQuery UI امکان Autocomplete می باشد. به وسیله این قابلیت می توانید هنگامی که کاربر در یک کادر متنی در حال تایپ است، کلمات پیشنهادی را به او نشان دهید. دقیقا مانند عکس زیر:

در این دوره آموزشی با نحوه ایجاد Autocomplete برای پروژه های خود با استفاده از jQuery UI آشنا می شوید.

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Scott Gonzalez, lead developer for jQuery UI, dives into patterns and practices for writing jQuery plugins and how you can make your plugins stateful. Scott covers many of the jQuery UI plugins in-depth, pointing out strengths and weaknesses as he sees them in the various plugins. He also covers how you can make your plugins stateful with the widget factory (the underlying framework for each of the jQuery UI widgets). Scott also gives an overview of themeroller and theming jQuery UI.

Part 1 - Extending jQuery with Plugins

Anatomy of a Plugin 0:00:00 - 0:07:40 Plugin Tips 0:07:41 - 0:14:20 Extending Plugins 0:14:21 - 0:21:00 Safeguarding Plugins 0:21:01 - 0:27:51 Plugins & State 0:27:52 - 0:36:49 Part 2 - jQuery UI Overview

jQuery UI Introduction 0:36:50 - 0:39:30 Draggable Plugins 0:39:31 - 0:48:06 Droppable Plugins 0:48:07 - 0:56:32 Resizable Plugins 0:56:33 - 1:05:08 Sortable Plugins 1:05:09 - 1:16:34 Accordion Widget 1:16:35 - 1:30:08 Autocomplete Widget 1:30:09 - 1:39:32 Button Widget 1:39:33 - 1:47:56 Datepicker Widget 1:47:57 - 2:05:23 Dialog Widget 2:05:24 - 2:12:05 Modal Dialogs 2:12:06 - 2:21:30 Progress Bar and Slider Widgets 2:21:31 - 2:28:43 Spinner Widget 2:28:44 - 2:36:35 Tabs Widget 2:36:36 - 2:47:13 Position Widget 2:47:14 - 2:53:53 Part 3 - Widget Factory

Widget Factory Introduction 2:53:54 - 2:59:17 Widget Factory Methods 2:59:18 - 3:08:24 Advantages of the Widget Factory 3:08:25 - 3:19:00 Part 4 - jQuery UI CSS Framework & ThemeRoller

jQuery UI CSS and the ThemeRoller 3:19:01 - 3:26:21

عنوان دوره: Frontend Masters – jQuery UI Autocomplete Walkthrough حجم فایل: 1.46GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Frontend Masters jQuery UI Autocomplete Walkthrough

پیشنهاد فرادرس