پیشنهاد فرادرس

آموزش Autodesk Naviswork

دسته بندی ها: آموزش های Infinite Skills ، آموزش Naviswork

آموزش-autodesk-naviswork

نرم افزار Navisworks به مهندسان ، معماران ، کارخانه داران امکان می دهد پروژه های خود را مدیریت کرده و بتوانند طرح یک فعالیت ساختمانی و یا صنعتی را به راحتی ایجاد نمایند. نرم افزار Navisworks در دست کارخانه داران و یا افرادی حرفه ای که در زمینه طراحی سیستم های سنگین صنعتی فعالیت دارند به عنوان ابزار نمونه سازی دیجیتال استفاده می گردد . به عنوان مثال به این افراد قادرند طرح و روند اجرای فعالیت ها را در یک خط تولید از ابتدا تا انتها به راحتی در آن طراحی کرده ( به صورت انیمیشنی کامل از روند کار خط تولید از ابتدا تا انتها ) و بهینه سازی آن بپردازند.

این دوره آموزشی از موسسه InfiniteSkiils نحوه کار با نرم افزار Autodesk Naviswork را آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • آشنایی با Workspaces
 • ذخیره فایل
 • باز کردن و الحاق فایلها در Navisworks
 • ادغام پروژه ها
 • شاخص های عملکرد
 • ابزارهای مورد استفاده در Navisworks
 • ابزارهای اندازه گیری
 • ابزارهای Redline
 • اضافه کردن لینک
 • قوانین Clash Test
 • استفاده از Configuring  یک  Simulation
 • کار با Quantity Takeoffs
 • کار با  Item Catalog
 • کار با Assigning Resources
 • ویرایش Material ها
 • ویرایش Light ها
 • کار با دوربین ها
 • ساخت انیمیشن
 • انواع نورپردازی
 • Mode های روشنایی
 • ساخت Material ها

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

In this Navisworks 2015 training course, expert author Brian Myers teaches you everything you need to know to work in this powerful Autodesk software. This course is designed for the absolute beginner, meaning no prior experience with Navisworks is required.

You will start by touring the user interface, learning how to merge projects, refresh and delete files, select objects, and more. Brian will then teach you about the most commonly used tools, showing you how to hide objects, compare models, and move objects. This video tutorial will teach you how to conduct a clash test, add tasks to the TimeLiner, and create and render animations. Finally, you will learn how to edit and export your animations.

Once you have completed this computer based training course, you will have developed the knowledge and skills necessary to use the tools and features in Navisworks for your own projects. Working files are included, allowing you to follow along with the author throughout the lessons.

Introduction About The Author Examining The User Interface Understanding Workspaces Navisworks File Formats Opening And Appending Files In Navisworks Saving Files Merging Projects Refreshing And Deleting Files Publishing Files Navigation Tools Selecting Objects Performance Indicators 0114 How To Access Your Working Files 02. Commonly Used Tools In Navisworks 0201 Hiding Objects 0202 Object Properties 0203 Measure Tools 0204 Moving Objects 0205 Selection Sets 0206 Viewpoints 0207 Redline Tools 0208 Recording Animations 0209 Sectioning The Model 0210 Adding Links 0211 Comparing Models 0212 Switchback 03. Clash Tests 0301 Conducting A Clash Test 0302 Clash Test Rules 0303 Clash Test Results 0304 Clash Test Reports 0305 Import And Export Clash Tests 04. Timeliner 0401 Timeliner Overview 0402 Timeliner Tasks 0403 Auto Add Tasks To The Timeliner 0404 Import Tasks 0405 Attaching Elements To Tasks 0406 Configuring A Simulation 0407 Exporting A Simulation 05. Quantity Takeoffs 0501 Quantification Workbook 0502 Item Catalog 0503 Resource Catalog 0504 Adding Materials To Items 0505 Assigning Resources 0506 Virtual Takeoff 0507 Exporting Quantity Takeoff Reports 06. Rendering And Animations 0601 Rendering Overview 0602 Assigning Materials 0603 Creating Materials 0604 Editing Materials 0605 Mapping Materials 0606 Lighting Modes 0607 Lighting Types 0608 Editing Lights 0609 Turning On The Sun 0610 The Environment Tab 0611 Cameras 0612 Exporting An Image 0613 Creating An Animation 0614 Exporting An Animation 07. Conclusion 0701 Wrap-Up

عنوان دوره: InfiniteSkills – Learning Autodesk Navisworks حجم فایل: 857MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
InfiniteSkills Learning Autodesk Navisworks

پیشنهاد فرادرس