تبلیغات

آموزش Cisco IP Routing

دسته بندی ها: آموزش سیسکو (Cisco) ، آموزش های VTC ، آموزش شبکه

آموزش-cisco-ip-routing

در این آموزش تصویری با نحوه پیاده سازی Cisco IP Routing آشنا می شوید.

این مبحث جزئی از دوره CCNP یا (Cisco Certified Network Professional) می باشد.

این دوره آموزشی محصول VTC می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • مقدمه و پیش نیازها
 • مسیریابی در EIGRP
 • مبانی Frame Relay
 • پیکربندی EIGRP
 • کار با Summarization
 • راه اندازی OSPF
 • کار با انواع OSPF  در شبکه NBMA
 • کار با انواع OSPF LSA
 • کار با انواع OSPF Area
 • راه اندازی IGP
 • بررسی اجمالی از PT BGP
 • مسیر انتخاب در BGP
 • پیکربندی IBGP
 • بررسی Concept ها
 • و ...

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

The Cisco 642-902 exam is one of the three required exams for the Cisco CCNP Certification. Passing this exam in conjunction with the SWITCH and TSHOOT exams will earn you the CCNP (Cisco Certified Network Professional) certification, which is an excellent validation that you are knowledgable about the most current Cisco software and best practices. This course covers the requirements and should prepare you to pass the ROUTE exam. To begin learning today, simply click on the movie links

Introduction and Prerequisites (06:02) T

Topics Covered (03:49) T

Planning and Documentation Play all movies in this Chapter Collapse

Planning a Network (06:32) T

Basic EIGRP Play all movies in this Chapter Collapse

Overiew of EIGRP (05:16) T

EIGRP Neighbor Relationships (05:07) T

Routing in EIGRP (07:53) T

Lab 1 - Configuring EIGRP pt. 1 (06:23) T

Lab 1 - Configuring EIGRP pt. 2 (05:49) T

Lab 1 - Configuring Summarization pt. 1 (06:52) T

Lab 1 - Configuring Summarization pt. 2 (05:38) T

Lab 1 - Restricting Neighbors pt. 1 (06:07) T

Lab 1 - Restricting Neighbors pt. 2 (05:52) T

Lab 1 - Restricting Neighbors pt. 3 (05:18) T

Lab 1 - Default Routing pt. 1 (04:23) T

Lab 1 - Default Routing pt. 2 (04:37) T

Lab 1 - Load Balancing (05:11) T

Advanced EIGRP Play all movies in this Chapter Collapse

Review of Frame Relay Basics pt. 1 (05:57) T

Review of Frame Relay Basics pt. 2 (05:02) T

Frame Relay Topologies (05:17) T

Lab 2 - Configuring Basic Frame Relay (05:47) T

EIGRP over NBMA networks (05:00) T

Lab 3 - EIGRP Configuration pt. 1 (06:17) T

Lab 3 - EIGRP Configuration pt. 2 (06:16) T

Lab 3 - Split Horizon (06:30) T

Lab 3 - Summarization pt. 1 (06:17) T

Lab 3 - Summarization pt. 2 (05:43) T

Lab 3 - EIGRP Bandwidth Control (06:26) T

EIGRP Authentication (05:56) T

Lab 4 - EIGRP Authentication pt. 1 (06:03) T

Lab 4 - EIGRP Authentication pt. 2 (05:57) T

Lab 4 - EIGRP Authentication pt. 3 (04:46) T

Basic OSPF Play all movies in this Chapter Collapse

OSPF Overview pt. 1 (05:52) T

OSPF Overview pt. 2 (05:14) T

Neighbor Relationships pt. 1 (04:50) T

Neighbor Relationships pt. 2 (05:22) T

Lab 1 - OSPF Setup pt. 1 (06:02) T

Lab 1 - OSPF Setup pt. 2 (06:19) T

Lab 1 - OSPF Setup pt. 3 (07:00) T

Lab 1 - Loopback Interfaces (06:14) T

Lab 1 - Router IDs pt. 1 (05:29) T

Lab 1 - Router IDs pt. 2 (04:52) T

Lab 1 - OSPF Cost (06:10) T

OSPF DR and BDR Roles pt. 1 (05:07) T

OSPF DR and BDR Roles pt. 2 (03:29) T

Advanced OSPF Play all movies in this Chapter Collapse

OSPF Network Types on NBMA (05:38) T

Lab 2 - Non-Broadcast Network pt. 1 (06:28) T

Lab 2 - Non-Broadcast Network pt. 2 (05:59) T

Lab 2 - Point-to-Point Network (05:03) T

Lab 2 - Point-to-Multipoint Network pt. 1 (05:57) T

Lab 2 - Point-to-Multipoint Network pt. 2 (04:17) T

Lab 2 - Verification (06:35) T

OSPF LSA Types (06:15) T

OSPF Area Types (06:02) T

Virtual Links (04:10) T

Lab 3 - Standard and Stub Areas (06:10) T

Lab 3 - Totally Stubby Areas (04:56) T

Lab 3 - Virtual Links pt. 1 (05:49) T

Lab 3 - Virtual Links pt. 2 (05:31) T

Lab 3 - Not So Stubby Areas pt. 1 (05:24) T

Lab 3 - Not So Stubby Areas pt. 2 (06:02) T

Lab 3 - Route Summarization pt. 1 (05:33) T

Lab 3 - Route Summarization pt. 2 (05:02) T

Route Redistribution Play all movies in this Chapter Collapse

Redistribution Overview pt. 1 (06:01) T

Redistribution Overview pt. 2 (05:39) T

Lab 1 - Basic Redistribution pt. 1 (06:12) T

Lab 1 - Basic Redistribution pt. 2 (04:47) T

Lab 1 - Basic Redistribution pt. 3 (05:19) T

Lab 2 - IGP Setup pt. 1 (06:34) T

Lab 2 - IGP Setup pt. 2 and Tags (04:19) T

Lab 2 - Route Maps pt. 1 (05:26) T

Lab 2 - Route Maps pt. 2 (06:36) T

Lab 2 - Redistributing Into OSPF (05:54) T

Lab 2 - Redistributing Into EIGRP (06:22) T

Lab 2 - Filtering Routes and Admin Distance (05:54) T

Lab 2 - Manipulating Administrative Distance (05:35) T

BGP Play all movies in this Chapter Collapse

Overview of BGP pt. 1 (05:47) T

Overview of BGP pt. 2 (06:17) T

Overview of BGP pt. 3 (03:45) T

Route Selection in BGP (04:53) T

Lab - eBGP Configuration pt. 1 (06:05) T

Lab - eBGP Configuration pt. 2 (05:59) T

Lab - iBGP Configuration (06:02) T

Lab - Including Networks in BGP pt. 1 (05:45) T

Lab - Including Networks in BGP pt. 2 (06:11) T

Lab - Including Networks in BGP pt. 3 (06:16) T

Lab - Including Networks in BGP pt. 4 (04:53) T

Lab - BGP over Multilink Connections pt. 1 (05:34) T

Lab - BGP over Multilink Connections pt. 2 (06:10) T

Lab - Route Selection in BGP pt. 1 (06:22) T

Lab - Route Selection in BGP pt. 2 (06:18) T

Lab - Route Selection in BGP pt. 3 (06:17) T

Lab - Modifying Route Decisions pt. 1 (06:22) T

Lab - Modifying Route Decisions pt. 2 (06:03) T

Lab - BGP Transit Area Prevention (06:20) T

Lab - Full-Mesh BGP pt. 1 (05:57) T

Lab - Full-Mesh BGP pt. 2 (04:27) T

IPv6 Play all movies in this Chapter Collapse

Overview of IPv6 (06:37) T

IPv6 Addressing pt. 1 (06:13) T

IPv6 Addressing pt. 2 (05:35) T

Basic IPv6 Configuration pt. 1 (05:58) T

Basic IPv6 Configuration pt. 2 (05:35) T

IPv6 Routing (RIPng) (06:24) T

Wrapping It All Up Play all movies in this Chapter Collapse

Review of Concepts (05:52) T

Where to go From Here (04:38) T

Credits Play all movies in this Chapter Collapse

About the Author

عنوان دوره: VTC – Implementing Cisco IP Routing -642-902 ROUTE حجم فایل: 1.40GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
VTC Implementing Cisco IP Routing 642 902 ROUTE

پیشنهاد فرادرس