پیشنهاد فرادرس

آموزش Java با Maury Hillstrom

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های Educator

آموزش-java-با-maury-hillstrom

این آموزش تصویری یکی از آموزش های جدید در زمینه Java می باشد که توسط Maury Hillstrom از موسسه Educator منتشر شده است.

در این دوره آموزشی بیشتر مفاهیم مهم جاوا آموزش داده می شود.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • مقدمه ای بر جاوا
 • جاوا چیست؟
 • نوشتن یک برنامه در جاوا
 • مثال: کلاس برنامه
 • مثال: نوشتن یک برنامه جاوا
 • نحوه اضافه کردن و استفاده از کامنت
 • مثال : چاپ متن بر روی خطوط چندگانه
 • مثال : اجرای برنامه از طریق های NetBeans IDE
 • کار با جاوا
 • دانلود و نصب جاوا
 • کامپایل منبع فایل به بایت
 • دو روش اصلی برای ایجاد برنامه های جاوا
 • IDE های معروف سازگار با جاوا 
 • مثال: جستجو از طریق یک متن
 • مثال: مشاهده و جایگزینی
 • کار با کلاس ها، اشیاء، و روش ها
 • تنظیم و دریافت روش ها
 • کار با فایل سازنده
 • مثال : کار با کلاس حساب کاربری با سازنده
 • مثال : ایجاد و تغییر حساب کاربری شی
 • عبارات شرطی در جاوا
 • کار با عملگرهای انتساب مرکب
 • کار با عملگرهای منطقی بولی
 • مثال : تعیین بزرگترین و کوچکترین ورودی
 • کار با حلقه ها
 • افزایش و کاهش اپراتورها
 • شمارنده در مقابل Sentinels
 • مثال : برنامه محاسبه میانگین
 • مثال : پیدا کردن کوچکترین اعداد وارد شده
 • کلاس  استاتیک برای کاربران
 • صف در مقابل پشته
 • ترکیب در مقابل وراثت
 • مثال : برنامه که تبدیل فارنهایت به سانتیگراد
 • مثال : برنامه محاسبه هزینه پارکینگ
 • آرایه چیست؟
 • ویژگی های آرایه
 • کار با وراثت
 • نمودار Visual
 • ارث بری ساختار کلاس
 • سلسله مراتبی وراثت در کلاس
 • مثال : برنامه نمایشگاه ها با استفاده از  هر دو ترکیب و وراثت
 • Polymorphism چیست
 • مثال : برنامه ای برای نشان دادن پایه Polymorphism 
 • مثال : برنامه ای برای نشان دادن Polymorphism با زیر مجموعه های متعدد
 • مثال : تعریف کلاس دو بعدی
 • پردازش استثنا ها
 • پردازش استثنا چیست؟
 • مدیریت خطاها کاربر

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Java is an important computer language that runs high-tech programs including utilities, games, and business applications. Professor Maury Hillstrom teaches Educator’s Java Course, combining his extensive expertise and clear explanations to help you untangle even the most difficult programming topics. Each Java lesson begins with a comprehensive and detailed overview of the major concepts. Then, Professor Hillstorm spends the majority of the lesson writing, manipulating, and running actual code. This method will help you understand the interaction between code and the final compiled product. You will learn everything there is to know about topics including Classes, Objects, If Logic, Loops, Inheritance, and Polymorphism. Professor Hillstorm has 10+ years of experience teaching computer programming at top technical universities, a Master's in Information Systems, and received his undergraduate degree in Speech from Northwestern University.

I. Java Introduction to Java 31:13 Intro 0:00 What is Java? 0:12 Definition of Java 0:13 Writing a Java Program 3:48 Example: Converter IO Program 3:49 Example: Grade Program 8:00 Example: Writing a Java Program 12:13 Starting Point of All Java Code 14:00 'Public Static Void Main' 14:01 'Public Static Void Main' Syntax 16:07 Syntax 16:08 String 16:27 args 16:41 How to Add Comments 17:13 How to Add and Use Comments 17:14 Java Statements 17:59 Java Statements and Example 18:00 Example1: Text-printing Program 18:44 Example 2: Text-printing on Multiple Lines 20:12 Example 3: Addition Program that Displays the Sum of Two Numbers 21:11 Example 4: Program that Determines Calculations of Two Numbers 24:43 Example 5: Running Programs Through NetBeans IDE 25:50 Working with Java 31:57 Intro 0:00 History of Java 0:09 History of Java 0:10 Requirements of Java 2:35 Free to Download & Install 2:36 System's Path Environment Variable 4:40 Java's Two-Step Process 5:48 Create Source File 5:49 Compile Source File Into Bytecode 6:49 Java Application Creation 7:35 Two Main Ways to Create Java Application 7:36 Other Popular Java-compatible IDE 8:08 Importing Classes 8:45 Importing Classes, Example, and Syntax 8:46 Arithmetic Rules of Precedence 10:02 PEMDAS vs. P(MDR)(AD)(Java) 10:03 Four More Program Examples 13:22 Example: Circle Geometry 14:06 Example: Searching Through a Text String 19:50 Example: Doing a Find & Replace 23:35 Example: Calendar Functions 25:45 Classes, Objects, and Methods 29:34 Intro 0:00 Classes, Objects, and Methods 0:09 Class 0:10 Object 0:57 Attributes 1:14 Method 1:33 Arguments 1:48 Instance Variables 2:17 Instance Variables 2:18 Set and Get Methods 3:15 Set and Get Methods 3:16 Primitive Types vs. Reference Types 4:11 Primitive Types 4:12 Reference Type 6:56 Constructors 7:22 Attributes of Constructors 7:23 Example 1: Prints a Table of Squares and Cubes From 0 to 10 8:26 Example 2: Bank Account Class with Constructor 11:54 Example 3: Create and Change Account Object 14:14 Example 4: Bank Account Debit Function 18:44 Example 5: Debit Account Balance Program 20:08 Example 6: Hardware Store Inventory & Invoice 22:50 Example 7: Hardware Store Inventory & Invoice Main Class 26:05 If Logic 34:20 Intro 0:00 The Mighty 'If' 0:08 If Logic and If Statements 0:09 Conditional Statements in Java 1:44 If 1:45 If…Else 2:07 If…Else If….Else 2:33 Switch 3:15 Pseudocode 3:41 Pseudocode 3:42 Examples 4:05 Compound Assignment Operators 6:17 Compound Assignment Operators and Examples 6:18 Boolean Logical Operators 9:02 && Operator 9:03 | | Operator 9:58 ! Operator 11:38 Example 1: Program that Determines the Larger of Two Numbers 13:00 Example 2: Determine the Largest and Smallest Entry 15:55 Example 3: Determine if a Number is Odd or Even 19:24 Example 4: Determine if Three Values Could Form a Triangle 21:44 Example 5: Run Application for Triangle 24:23 Example 6: Basic If…Else Statement 25:11 Example 7: Basic If…Else If…Else Statement 26:52 Example 8: Catch Possibilities if User Enters Invalid Numbers 28:38 Example 9: Basic Switch Statement 31:10 Loops 37:00 Intro 0:00 Types of Loops 0:07 For Loop 0:54 While Loop 1:15 Do…While Loop 1:39 Increment and Decrement Operators 2:26 Operators Overview 3:11 Pre-Increment 4:34 Pre-Decrement 5:35 Post-Increment 6:01 Post-Decrement 6:25 Counters vs. Sentinels 7:06 Counters 7:07 Sentinels 7:40 Break & Continue Statements 8:46 Break 8:47 Continue 9:29 While Loop Syntax 10:03 While Loop Syntax and Example 10:04 For Loop Syntax 11:54 For Loop Syntax and Example 11:55 Example 1: Calculate Commissions for Sales Staff 13:55 Example 2: Program Calculates Average Miles Per Gallon 18:56 Example 3: Find the Smallest of Entered Numbers 23:30 Example 4: Return the Lyrics to 'The 12 Days of Christmas' 27:37 Example 5: Do While Setup 31:50 Example 6: Break Loop Statement Example 34:21 Example 7: Continue Loop Statement Example 35:05 Modules 33:56 Intro 0:00 Types of Modules 0:09 Methods & Classes 0:10 Packages 0:28 Static Class Members 1:20 Static Class Members 1:21 Example of Static Class Members 1:51 Queues vs. Stacks 3:21 Queues 3:51 Stacks 5:06 Push and Pop 5:42 Method Overloading 6:05 Method Overloading 6:06 The 'this' Keyword 7:13 'this' Keyword 7:14 Example 7:28 Composition vs. Inheritance 8:05 Composition and Example 8:23 Inheritance and Example 9:33 Example 1: Roll a Six-diced Die 10,000 Times 10:53 Example 2: Program Calculates Charges for Parking Lot 14:47 Example 3: Test Application for Class Parking 20:30 Example 4: Program that Converts Fahrenheit to Celsius and Vice Versa 23:43 Example 5: Program Simulates Tossing a Coin 29:25 Arrays 34:03 Intro 0:00 What is an Array? 0:08 Attributes of Array 0:09 Types of Arrays 1:10 Single-Dimensional 1:18 Two-Dimensional 2:01 How to Declare an Array 3:15 Declaring an Array: Single Dimension 3:16 Declaring an Array: Two Dimension 4:12 The Enhanced 'for' Statement 5:02 'for' Statement 5:03 Passing Arrays to Methods 7:14 Pass by Value 7:34 Pass by Reference 7:54 Example 1: Simple Array 8:24 Example 2: Program Simulates Rolling Two Six-sided Dice 36,000 Times 9:54 Example 3: Application Roll Two Dice 14:49 Example 4: Program Totals Sales for Sales Staff and Products 17:24 Example 5: Application for Class Sales 21:08 Example 6: Card Class Represents a Playing Card 24:43 Example 7: Deck Class Represents a Deck of Playing Cards 26:36 Example 8: Card Shuffling and Dealing Application 30:35 Inheritance 28:15 Intro 0:00 Composition vs. Inheritance 0:07 Composition & Example 0:17 Inheritance & Example 1:16 Composition vs. Inheritance 2:04 Visual Diagram 2:05 Inheritance Class Structure 4:36 Parent Class 4:37 Child Class 4:51 Purpose of Inheritance 5:01 Method Overriding vs. Overloading 6:32 Method Overriding 6:39 Method Overloading 7:28 Inheritance Class Hierarchy 8:01 Inheritance Class Hierarchy 8:02 Protected Members 10:27 Public, Protected, and Private 10:28 Example 1: Basic Inheritance with Constructors 12:11 Example 2: Program Exhibits Both Composition and Inheritance 16:03 Example 3: Class Point Definition 21:07 Example 4: Class Quadrilateral Definition 22:15 Example 5: Class Trapezoid Definition 23:09 Example 6: Class Parallelogram Definition 24:05 Example 7: Class Rectangle Definition 24:37 Example 8: Class Square Definition 24:50 Example 9: Main Application for Shapes Exercise 25:42 Polymorphism 36:53 Intro 0:00 What is Polymorphism? 0:08 Definition of Polymorphism 0:09 Polymorphism in Programming 1:10 Superclass 1:11 Subclass 2:11 Variable 2:21 Method 2:31 Polymorphism in Programming 3:46 Superclass 3:47 Subclass 4:16 Variable 4:22 Method 4:31 Abstract Classes vs. Concrete Classes 6:31 Abstract Classes 6:32 Abstract Class Polymorphism Example 9:19 Abstract Superclass 9:20 Concrete Subclasses 9:58 'Final' Keyword for Superclass Methods 13:49 'Final' Keyword 13:50 Example 14:21 Example 1: Program to Demonstrate Basic Polymorphism 16:25 Example 2: Program to Demonstrate Polymorphism with Multiple Subclasses 18:35 Example 3: Program Tests Shape Hierarchy 25:12 Example 4: Definition of Class Shape 27:17 Example 5: Definition of Class Two Dimensional Shape 28:31 Example 6: Definition of Class Three Dimensional Shape 29:29 Example 7: Definition of Class Sphere 33:45 Exception Handling 22:45 Intro 0:00 What is Exception Handling? 0:09 Definition of Exception Handling 0:10 Why Account for Errors? 1:31 Why Account for Errors? 1:32 Common Types of Errors 3:51 User Caused 3:52 Programmer or System Caused 5:31 Using the 'Try… Catch' Process 7:30 Try 7:35 Catch 8:27 Try… Catch Syntax 8:51 Try… Catch Syntax 8:52 Uncaught Exceptions 9:44 Handling Uncaught Exceptions 9:45 Throw' Statement 11:03 Throw Statement 11:04 Throw Syntax 11:22 Example 1: Program to Catch Divide by Zero Error 11:41 Example 2: Program to Demonstrate Finally Keyword 16:18 Example 3: Superclass and Subclass Exceptions 19:20

عنوان دوره: Educator - Java with Maury Hillstrom حجم فایل: 979MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Educator Java with Maury Hillstrom

پیشنهاد فرادرس