پیشنهاد فرادرس

آموزش jQuery UI

دسته بندی ها: آموزش های Infinite Skills ، آموزش طراحی وب ، آموزش جی کوئری (JQuery)

آموزش-jquery-ui

jQuery UI رابط تعاملی قدرتمند jQuery است که به برنامه های شما زیبایی و انعطاف پذیری زیادی می دهد.

jQuery UI ابزارهای زیادی دارد که به سادگی می توانید در پروژه های خود از آنها استفاده کنید.

دوره آموزش jQuery UI از شرکت Infinite Skills قابلیت های این کتابخانه را به صورت عملی آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • مقدمه ای بر UI در jQuery
 • دانلود UI در jQuery
 • متد های Override
 • مقدمه Accordion Widget
 • مقدمه ای بر Tabs Widget
 • تب Event
 • آشنایی با Button Widget
 • کار با Multiple Slider Handles
 • آشنایی با Tooltip Widget
 • مقدمه ای بر Spinner Widget
 • آشنایی با Dialog Widget
 • مقدمه ای بر Datepicker Widget
 • توابع Datepicker Utility
 • کار با jQuery UI Theming
 • آشنایی با Themable CSS Framework
 • کار با Themeroller
 • مقدمه ای بر Selectable Interaction
 • انتخاب Filtering
 • مقدمه ای بر Draggable
 • پیکر بندی آپشن های Draggable
 • مقدمه ای بر Sortable Interaction
 • مقدمه ای بر UI Effect
 • ایجاد Widget Shell
 • Method های سفارشی

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

interface interactions, effects, widgets, and themes that are built on top of the jQuery JavaScript library. This course is designed for the intermediate user that already has a working knowledge of HTML, CSS and JavaScript to design websites.

You will start by learning about the jQuery UI core and utilities, such as the core methods and selectors and the position utility. You will then learn about the various widgets available in the UI, including the accordion, progressbar, tabs, button, slider, tooltip, spinner, dialog, autocomplete, and datepicker widget. Once you have mastered the widgets, Dan teaches you about the themable CSS framework in jQuery UI. This video tutorial will also teach you about the interactions in jQuery UI, including selectable, resizable, draggable, droppable, and sortable. Finally, you will learn about the UI effects, such as color animations, class transitions, and how to show and hide effects.

By the completion of this computer based training course, you will be fully capable of building complete interactive web applications using the jQuery UI toolset. Working files are included, allowing you to follow along with the author throughout the lessons.

01. Getting Started Introduction To jQuery UI Downloading jQuery UI What This Course Will Teach You About The Author How To Access Your Working Files 02. jQuery UI Core Core Methods Core Selectors Method Overrides 03. Common/Shared API Shared API Methods Shared API Configuration Options Shared API Events 04. jQuery UI Utilities The Position Utility Easings 05. The Accordion Widget 0501 Introduction To The Accordion Widget 0502 Accordion Configuration Options 0503 Accordion Events 06. The Progress Bar Widget 0601 Introduction To The Progress Bar Widget 0602 Progress Bar Configuration Options 0603 Progress Bar Events 07. The Tabs Widget 0701 Introduction To The Tabs Widget 0702 Tabs Configuration Options 0703 Loading Tab Content 0704 Tabs Events 08. The Button Widget 0801 Introduction To The Button Widget 0802 Button Configurable Options 09. The Slider Widget 0901 Introduction To The Slider Widget 0902 Slider Configuration Options 0903 Working With Multiple Slider Handles 0904 Slider Events 10. The Tooltip Widget 1001 Introduction To The Tooltip Widget 1002 Tooltip Content 1003 Tooltip Positioning 1004 Tooltip Animations 11. The Menu Widget 1101 Introduction To The Menu Widget 1102 Menu Configuration Options 1103 Opening And Closing Menus 1104 Menu Events 12. The Spinner Widget 1201 Introduction To The Spinner Widget 1202 Basic Configuration Options 1203 Spinner Interaction - Stepping 1204 Spinner Interaction - Paging 1205 Extending Spinner 13. The Dialog Widget 1301 Introduction To The Dialog Widget 1302 Dialog Configuration Options 1303 Dialog Methods 1304 Dialog Positioning 1305 Dialog Dimensions 1306 Dialog Buttons 1307 Dialog Events 14. The Auto-Complete Widget 1401 Introduction To The Auto-Complete Widget 1402 Auto-Complete Configuration Options 1403 Searching Programmatically 1404 Auto-Complete Events 1405 Extending Auto-Complete 15. The Datepicker Widget 1501 Introduction To The Datepicker Widget 1502 Datepicker Configuration Options 1503 Showing And Hiding The Datepicker 1504 Opening With A Trigger Button 1505 Handling Date Formats 1506 Min And Max Dates 1507 Datepicker Utility Functions 1508 Internationalization 16. jQuery UI Theming 1601 The Themable CSS Framework 1602 Themeroller 17. Selectable Interaction 1701 Introduction To Selectable Interaction 1702 Selectable Configuration Options 1703 Selectable Filtering 1704 Select Events 18. Resizable Interaction 1801 Introduction To Resizable Interaction 1802 Resizable Configuration Options 1803 Resizable Size Constraints 1804 Resize Events 19. Draggable Interaction 1901 Introduction To Draggable Interaction 1902 Draggable Configuration Options 1903 Draggable Confinement 1904 Draggable Snapping 1905 Draggable Events 20. Droppable Interaction 2001 Introduction To Droppable Interaction 2002 Droppable Configuration Options 2003 Drop Events 21. Sortable Interaction 2101 Introduction To Sortable Interaction 2102 Sortable Configuration Options 2103 Sortable Containment 2104 Sortable Events 2105 Getting The Sort Order 22. UI Effects 2201 Introduction To UI Effects 2202 Color Animations 2203 Class Transitions 2204 Show And Hide Effects 2205 Other Effects 23. jQuery UI Widget Factory 2301 Creating The Widget Shell 2302 Adding Support For Common API Methods 2303 Custom Methods 2304 Custom Events 24. Conclusion 2401 Wrap Up

عنوان دوره: InfiniteSkills - Learning jQuery UI Training Video حجم فایل: 572MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
InfiniteSkills Learning jQuery UI Training Video

پیشنهاد فرادرس

احسان در 1396/05/17 ساعت 17:03

این کتابخانه امکان استفادش با بوت استرپ هم هست؟ یا جدا جدا هستن