پیشنهاد فرادرس

آموزش Logging و Recovery و Transaction Log در SQL Server

دسته بندی ها: آموزش SQL Server ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-logging-و-recovery-و-transaction-log-در-sql-server

در این آموزش تصویری با سه مبحث مهم در SQL Server یعنی Logging و Recovery و Transaction Log آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • ساختار دوره
 • آشنایی با Logging
 • اصطلاحات عمومی
 • چرا  Logging Required نیاز است؟
 • ایجاد و رشد یک Transaction Log File
 • کار با VLF ها  و  Log Block ها
 • آشنایی با DBCC LOGINFO
 • معرفی Log Records
 • Log Records چیست؟
 • ورود انواع رکورد
 • بررسی Log Records
 • Rollbacks  و دیفرانسیل پشتیبان گیری
 • جدول Creation Pattern
 • معرفی Checkpoint ها
 • مکانیسم Checkpoint
 • مانیتورینگ Checkpoint
 • خلاصه دوره

عنوان دوره آموزشی: SQL Server: Logging, Recovery, and the Transaction Log سطح: متوسط مدت زمان: 7 ساعت و 36 دقیقه نویسنده: Paul Randalلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Problems From Misconceptions
	 03:17	
Course Structure
	 02:02	
Understanding Logging		 00:26:21	
Introduction
	 00:51	
Basic Terminology
	 02:53	
Why is Logging Required?
	 02:24	
Where are Logging and Recovery Used?
	 03:21	
Where are Logging and Recovery Used? (2)
	 01:52	
Write-Ahead Logging
	 02:23	
Example Data Modification
	 01:15	
First Steps: Reading and Initial Locking
	 02:02	
What It Looks Like: Initial Locking
	 01:12	
Next Steps: Changing and Logging
	 01:06	
What It Looks Like: Modifications
	 00:58	
Next Steps: Committing the Changes
	 01:48	
What It Looks Like: Committing
	 00:52	
The Transaction Has Committed - Now What?
	 01:28	
Summary
	 01:49	
Transaction Log Architecture		 00:26:56	
Introduction
	 01:00	
Creating or Growing a Transaction Log File
	 02:43	
Demo: Transaction Log File Zeroing
	 03:48	
Virtual Log Files
	 01:45	
How Many VLFs Do You Get?
	 01:40	
VLF Sequence Numbers
	 01:27	
VLFs and Log Blocks
	 01:37	
VLFs and Log Blocks (2)
	 02:12	
Log Sequence Numbers (LSNs)
	 01:56	
DBCC LOGINFO
	 02:15	
DBCC SQLPERF (LOGSPACE)
	 00:39	
Demo: DBCC LOGINFO
	 04:20	
Summary
	 01:27	
Log Records		 01:09:15	
Introduction
	 01:37	
What are Log Records?
	 02:32	
Log Record Contents
	 02:27	
Log Space Reservation
	 02:51	
Log Record Types
	 02:35	
Lock Logging
	 01:30	
Log Records in Transactions
	 02:48	
Examining Log Records
	 01:54	
Demo: Examining Log Records
	 06:58	
Modifying Row Contents
	 02:14	
Modifying Row Contents (2)
	 01:05	
Demo: Modifying Row Contents
	 05:56	
COMPENSATION Log Records
	 02:29	
Rolling Back a Transaction
	 01:24	
Demo: COMPENSATION Log Records
	 05:43	
Rollbacks and Differential Backups
	 01:51	
Log Record Patterns of Interest
	 01:51	
Demo: Table Creation Pattern
	 05:48	
Demo: Index Root Page Creation Pattern
	 03:57	
Demo: Index Page Split Pattern
	 05:23	
Demo: Ghost Records Pattern
	 02:50	
Tempdb Behavior
	 02:06	
Summary
	 01:17	
Checkpoints		 00:38:17	
Introduction
	 01:02	
Why Do Checkpoints Exist?
	 01:47	
Clean vs. Dirty Pages
	 01:50	
Demo: sys.dm_os_buffer_descriptors
	 04:59	
Checkpoint Mechanism
	 01:59	
Checkpoint Mechanism (2)
	 02:00	
Checkpoint and the Log
	 02:23	
Checkpoint Log Records
	 01:29	
Demo: Checkpoint Log Records
	 02:52	
Automatic Checkpoints
	 02:10	
Indirect Checkpoints
	 01:30	
Internal Checkpoints
	 01:57	
Manual Checkpoints
	 01:18	
Checkpoint Monitoring
	 02:44	
Demo: Monitoring Checkpoints
	 04:38	
Tempdb Behavior
	 02:06	
Summary
	 01:27	
Transaction Log Operations		 01:15:38	
Introduction
	 01:11	
Making a VLF Active
	 02:02	
Log Space Reservation
	 02:25	
Moving Through the Transaction Log
	 01:04	
Tracking Uncommitted Transactions
	 01:16	
Demo: Tracking Uncommitted Transactions
	 03:22	
Transaction Log Clearing
	 02:32	
Tracking Transaction Log Space Usage
	 01:04	
Circular Nature of the Transaction Log
	 01:27	
Wrapping with Multiple Files
	 00:46	
Demo: Circular Nature of the Transaction Log
	 04:43	
If the Transaction Log Fills Up...
	 01:23	
Why Did the Transaction Log Fill Up?
	 02:57	
Demo: Full Transaction Log
	 02:19	
Demo: Runaway Transaction Log
	 05:11	
Minimize the Impact of Logging
	 02:49	
Demo: Index Key Column Update
	 05:25	
Demo: The Cost of Page Splits
	 03:35	
Demo: Nested Transactions
	 02:58	
Transaction Log Waits, Latches, and Spinlocks
	 01:23	
Transaction Log Extended Events
	 01:41	
Flushing Log Blocks to Disk
	 02:44	
Transaction Log Writes
	 02:04	
Monitoring Transaction Log I/O
	 02:53	
Demo: Transaction Log I/O Latencies
	 05:52	
Sequential Transaction Log Reads
	 01:35	
Random Transaction Log Reads
	 01:44	
Tuning Transaction Log Throughput
	 03:14	
Tuning the I/O Subsystem
	 01:52	
Summary
	 01:53	
Recovery and Crash Recovery		 00:44:10	
Introduction
	 00:58	
Recovery
	 02:21	
Redo Portion of Recovery
	 01:24	
Undo Portion of Recovery
	 01:57	
Demo: Undo
	 03:30	
Recovery During Restore
	 02:14	
Recovery for Database Mirroring
	 01:30	
Crash Recovery
	 02:55	
Where Does Recovery Stop?
	 03:38	
Finding the End of the Transaction Log
	 01:01	
Finding the End of the Transaction Log (2)
	 02:14	
Crash Recovery Visualized
	 02:57	
Parallel Crash Recovery
	 02:15	
Demo: Parallel Crash Recovery
	 04:56	
What if Crash Recovery is Interrrupted?
	 02:10	
Crash Recovery and RTO
	 02:31	
Fast Recovery
	 01:54	
Tempdb Behavior
	 02:06	
Summary
	 01:31	
Recovery Models and Minimal Logging		 00:36:35	
Introduction
	 00:59	
FULL Recovery Model
	 02:05	
Minimal Logging
	 02:51	
Minimally-Logged Operations
	 01:27	
Demo: Efficient vs. Miminal Logging
	 03:44	
BULK_LOGGED Recovery Model
	 01:19	
Log Backups and BULK_LOGGED
	 01:56	
SIMPLE Recovery Model
	 01:18	
Switching Recovery Models
	 02:33	
Demo: Is That Database Really in FULL?
	 03:12	
Demo: Runaway Transaction Log
	 05:11	
Deferred Drop and TRUNCATE TABLE
	 02:54	
Demo: Deferred Drop and TRUNCATE TABLE
	 03:23	
Tempdb Behavior
	 02:06	
Summary
	 01:30	
Transaction Log Provisioning and Management		 00:40:35	
Introduction
	 00:52	
VLF Fragmentation: Too Many VLFs?
	 02:19	
Survery: Transaction Log File Size vs. VLFs
	 01:16	
Too Few VLFs?
	 01:45	
Tempdb Transaction Log
	 02:28	
VLF Management: Initial File Creation
	 01:25	
Demo: Creating a Transaction Log in Stages
	 03:00	
Log File Provisioning
	 03:16	
Estimating Transaction Log Size
	 03:00	
Configuring Transaction Log Auto-Growth
	 02:06	
Survey: Transaction Log Size Management
	 01:19	
Tracking Transaction Log Space Usage
	 01:04	
Monitoring Transaction Log Health
	 01:22	
Transaction Log File Shrinking
	 02:16	
Removing VLF Fragmentation
	 01:50	
Removing VLF Fragmentation (2)
	 01:19	
Demo: Removing VLF Fragmentation
	 04:07	
Multiple Transaction Log Files
	 01:46	
Demo: Undroppable Transaction Log File
	 02:28	
Summary
	 01:28	
Transaction Log Backups		 00:48:45	
Introduction
	 01:00	
Transaction Log Backups
	 01:44	
Full Database Backup Only Strategy
	 00:52	
Full Database Backup Plus Log Backups Strategy
	 01:24	
Initial Log Backup
	 01:34	
Subsequent Log Backups
	 01:19	
The Transaction Log Eventually Wraps
	 01:43	
Concurrent Log and Data Backups
	 02:01	
Demo: Backups and Log Clearing
	 04:37	
Continuity of the Log Backup Chain
	 02:37	
Preventing Manual Transaction Log Clearing
	 01:04	
Log Backups After Minimally-Logged Operations
	 01:46	
Tail-Of-The-Log Backups
	 02:33	
Demo: Tail-Of-The-Log Backup
	 02:39	
Demo: Tail-of-theLog After Minimally-Logged
	 04:38	
Hack-Attach Tail-Of-The-Log Backups
	 01:19	
Demo: Hack-Attach Tail-Of-The-Log Backup
	 05:45	
Looking Into Log Backups
	 01:38	
Demo: Looking Into Log Backups
	 06:48	
Summary
	 01:35	
Corruption and Other HA/DR Topics		 00:42:43	
Introduction
	 01:20	
Damaged/Missing Log with Clean Shutdown
	 01:34	
Demo: Recreating the Transaction Log
	 04:08	
Damaged/Missing Log without Clean Shutdown
	 01:03	
EMERGENCY Mode
	 01:38	
EMERGENCY-Mode Repair
	 02:00	
Demo: EMERGENCY-Mode Repair
	 05:45	
Damaged/Missing Log of Attached Database
	 02:18	
Database Snapshots
	 01:59	
Reverting From a Database Snapshot
	 01:43	
Demo: Reverting From a Database Snapshot
	 04:10	
Maintaining Synchronous Database Copies
	 03:20	
Principles of Database Mirroring
	 01:45	
Considerations for Database Mirroring and Availability Groups
	 01:48	
Transaction Log in Principal and Mirror
	 01:24	
Log Shipping
	 02:34	
Transactional Replication
	 01:46	
Summary
	 01:03	
Overall Course Summary
	 01:14

حجم فایل: 1.1GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight SQL Server Logging Recovery and the Transaction Log

پیشنهاد فرادرس