پیشنهاد فرادرس

آموزش Matlab

دسته بندی ها: آموزش های Math Tutor ، آموزش متلب (Matlab)

آموزش-matlab

یک دوره آموزش Matlab برای دوستداران این نرم افزار آماده کرده ایم که مباحث جالبی را آموزش می دهد.

در صورت نیاز به آموزشهای بیشتر در این زمینه می توانید این صفحه را ببینید.البته آموزشهای جدید Matlab به زودی در سایت قرار میگیرد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 •  کار بامتغیرها
 • تعریف و استفاده از متغیرها
 •  پاک کردن متغیرها
 • ایجاد و ذخیره سازی Symbolic Variables
 • استفاده از متغیرهای نمادین در محاسبات
 • توابع ریاضی
 • توابع هذلولی
 • توابع نمایی و لگاریتمی
 • توابع مثلثاتی
 • کار با اعداد مختلط
 • محاسبات عمومی با اعداد مختلط
 • توابع لگاریتمی با اعداد مختلط
 • کار با بردارها
 • خواندن بردارها
 • جمع و تفریق بردارها و ضرب بردارها توسط اسکالر
 • پیدا کردن طول و مجموع بردار
 • ضرب و تقسیم بردارها
 • ایجاد بردارها با عناصر تصادفی
 • محاسبه میانگین، میانه، انحراف معیار داده ها در بردار
 • کار با بردارها با استفاده از نمادین ریاضی
 • کار با ماتریس ها
 • خواندن ماتریس و استخراج عناصر
 • جمع و تفریق ماتریس
 • ضرب ماتریس
 • ضرب و تقسیم ماتریس توس عنصر
 • پیدا کردن ماتریس طول، حجم، و مجموع عناصر
 • استفاده از توابع ریاضی در ماتریس
 • ایجاد یک ماتریس
 • حل دستگاه معادلات با استفاده از ماتریس
 • محاسبات جبری
 • حل معادلات جبری
 • حل سیستم معادلات خطی
 • حل جبری معادلات نمادین
 • سیستم های حل جبری معادلات نمادین
 • تعریف توابع ریاضی
 • محاسبات حساب دیفرانسیل و انتگرال
 • ارزیابی مشتقات در یک نقطه
 • انتگرال نامعلوم و معین

ليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

 

Detailed Lesson Index:

1. Introduction Sect 1: Overview of the User Interface - Part 1 Sect 2: Overview of the User Interface - Part 2 Sect 3: Overview of the User Interface - Part 3 Sect 4: Using the Help Menus

2. Basic Calculations Sect 5: Basic Arithmetic and Order of Operations Sect 6: Exponents and Scientific Notation Sect 7: Working with Fractions and the Symbolic Math Toolbox - Part 1 Sect 8: Working with Fractions and the Symbolic Math Toolbox - Part 2

3. Working with Variables Sect 9: Defining and Using Variables Sect 10: Adding Comments to your Code Sect 11: Clearing Variables Sect 12: Adjusting the Display Precision for Calculations Sect 13: Creating and Storing Symbolic Variables Sect 14: Using Symbolic Variables in Calculations

4. Essential Mathematical Functions Sect 15: Factorials, Square Roots, and Nth Roots Sect 16: Trigonometric Functions and their Inverses Sect 17: Hyperbolic Functions Sect 18: Exponentials and Logarithms

5. Working with Complex Numbers Sect 19: Basic Calculations with Complex Numbers Sect 20: Calculating the Magnitude and Angle of Complex Numbers Sect 21: Trig Functions and Logarithms with Complex Numbers Sect 22: Complex Numbers and the Symbolic Math Toolbox

6. Working with Vectors Sect 23: Inputting Vectors and Extracting Components Sect 24: Adding and Subtracting Vectors and Multiplying Vectors by a Scalar Sect 25: Calculating the Vector Dot Product and Cross Product Sect 26: Finding the Length and Sum of a Vector Sect 27: Extracting a Subset of Vector Elements Sect 28: Creating Vectors with Evenly Spaced Elements Sect 29: Joining Vectors Together Sect 30: Multiplying and Dividing Vectors Element-by-Element Sect 31: Applying Math Functions Element-by-Element Sect 32: Creating Vectors with Random Elements Sect 33: Calculating Mean, Median, and Standard Deviation of Data in a Vector Sect 34: Working with Vectors using the Symbolic Math Toolbox

7. Working with Matrices Sect 35: Inputting Matrices and Extracting Elements - Part 1 Sect 36: Inputting Matrices and Extracting Elements - Part 2 Sect 37: Adding and Subtracting Matrices Sect 38: Multiplying Matrices Sect 39: Multiplying and Dividing Matrices Element-by-Element Sect 40: Finding the Matrix Length, Size, and Sum of Elements Sect 41: Joining Matrices Together Sect 42: Applying Mathematical Functions to Matrices Sect 43: Creating an Identity Matrix Sect 44: Matrix Transpose, Diagonal Elements, and LU Decomposition Sect 45: Solving a System of Equations using Matrix Row Reductions Sect 46: Matrix Determinant, Inverse, Trace, Rank, and Solving Linear Systems Sect 47: Matrix Norm, Eigenvalues, and the Characteristic Polynomial Sect 48: Matrices and the Symbolic Math Toolbox

8. Algebraic Calculations Sect 49: Solving Algebraic Equations Sect 50: Solving Systems of Linear Equations Sect 51: Solving Algebraic Equations Symbolically Sect 52: Solving Systems of Algebraic Equations Symbolically Sect 53: Defining Mathematical Functions

9. Calculus Calculations Sect 54: Taking Derivatives in Calculus Sect 55: Evaluating Derivatives at a Point Sect 56: Taking Partial Derivatives in Calculus Sect 57: Indefinite and Definite Integrals Sect 58: Taking Limits in Calculus

10. Basic Graphing Sect 59: Basic Scatter Plots Sect 60: Plotting Functions Sect 61: Changing Plot Appearance

حجم فايل: 460MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Math Tutor Learning Matlab Essentials Skills

پیشنهاد فرادرس