آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش Microsoft Excel 2013

دسته بندی ها: آموزش اکسل (Excel) ، آموزش آفیس (Microsoft office) ، آموزش های VTC

آموزش-microsoft-excel-2013-2

پس از انتشار Excel 2013 چند دوره آموزشی در این زمینه در سایت منتشر کردیم که آرشیو آنها را می توانید در این صفحه مشاهده کنید.

این دوره آموزشی محصول VTC است و امکانات مختلف Excel و کار با توابع مختلف را آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • مبانی Excel
 • آشنایی با Ribbon QAT  و  Status Bar
 • کار با Backstage View
 • آشنایی با Menus / Mini Toolbar / Task Panes
 • کار با Accounts  در  Excel
 • ایجاد یک New Workbook
 • استفاده از Excel Template
 • ایجاد یک AutoFill Series
 • اندازه ستون ها و ردیف ها
 • کپی یا انتقال داده ها
 • کپی و انتقال
 • استفاده از SUM و AutoSum
 • انجام محاسبات ساده
 • تجزیه و تحلیل سریع
 • آشنایی با خطاها
 • ارزیابی یک فرمول
 • کار با Format با Color
 • اضافه کردن Border ها
 • ایجاد و استفاده از Style ها
 • استفاده از SUMIF و COUNTIF
 • محاسبه با SUMPRODUCT
 • اعداد تصادفی با RANDBETWEEN
 • ایجاد و فرمت یک جدول
 • ایجاد یک نمودار از جدول داده ها
 • محاسبات در جدول
 • استفاده از تابع Subtotal
 • ایجاد یک PivotTable
 • وارد کردن داده در Excel
 • ایجاد یک Data Area
 • کار با Multi-Sheet Workbooks
 • نحوه استفاده از SkyDrive

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Excel Basics Play all movies in this Chapter Collapse

About Excel (03:51) T

Start Screen (02:41) T

Ribbon QAT and Status Bar (04:14) T

Backstage View (03:09) T

Menus / Mini Toolbar / Task Panes (03:38) T

Get Help (03:37) T

Getting Started Play all movies in this Chapter Collapse

Open and Close a Workbook (02:54) T

Move Around in a Workbook (03:23) T

Save a Workbook (04:34) T

Work with Accounts in Excel (04:20) T

Create a New Workbook (01:43) T

Use an Excel Template (03:20) T

Entering Data Play all movies in this Chapter Collapse

Enter Text and Headings (04:15) T

Enter Numbers (04:10) T

Enter Dates (03:36) T

AutoFill Dates (03:49) T

AutoFill Numbers (03:32) T

AutoFill Text (03:56) T

Create an AutoFill Series (04:03) T

Enter Hyperlinks (03:57) T

Rearranging a Worksheet Play all movies in this Chapter Collapse

Size Columns and Rows (04:40) T

Insert & Delete Rows & Columns (03:45) T

Copy or Move Data (04:18) T

Copy or Move a Worksheet (03:31) T

Transpose Data (02:24) T

Basic Formulas & Functions Play all movies in this Chapter Collapse

Using SUM and AutoSum (04:25) T

Doing Simple Math (04:24) T

Order of Operations (03:20) T

Calculating Averages (03:54) T

Quick Analysis - Totals (02:26) T

Adding & Subtracting Dates (03:08) T

Copy Formulas (04:20) T

Absolute & Relative Addressing (04:00) T

Naming Ranges (04:14) T

Calculating Using Names (04:11) T

Understanding Errors (04:17) T

Evaluating a Formula (04:13) T

Formatting a Worksheet Play all movies in this Chapter Collapse

Format Numbers (04:48) T

Format Dates (02:25) T

Format with Color (03:15) T

Use Worksheet Themes (03:38) T

Add Borders (04:28) T

Conditional Formatting pt. 1 (04:19) T

Conditional Formatting pt. 2 (04:23) T

Borrow Table Formats (03:02) T

Create and Use Styles (04:21) T

Paint and Clear Formats (02:23) T

Creating Charts Play all movies in this Chapter Collapse

Create a Chart (04:43) T

Add Chart Titles and Legends (03:21) T

Format a Chart pt. 1 (03:38) T

Format a Chart pt. 2 (04:19) T

Create a Pie Chart (04:28) T

Understanding Chart Types (03:23) T

Plot Data on Multiple Axes (03:10) T

Create Sparklines (04:05) T

Adding Art Play all movies in this Chapter Collapse

ClipArt and Photos (03:53) T

Worksheet Backgrounds & Watermarks (04:05) T

SmartArt (03:10) T

Shapes (04:16) T

More Complex Functions Play all movies in this Chapter Collapse

Using IF to Make Calculations (04:03) T

Using SUMIF & COUNTIF (04:15) T

Calculating with SUMPRODUCT (02:21) T

Random Numbers with RANDBETWEEN (03:45) T

Find and Use Functions (04:16) T

Building a Mortgage Calculator (04:23) T

Working with Tables Play all movies in this Chapter Collapse

Create and Format a Table (03:37) T

Create a Chart of Table Data (01:58) T

Calculations in a Table (03:26) T

Use the Subtotal Function (03:59) T

Filter Table Data (04:22) T

Sort Data in a Table (03:24) T

Working with PivotTables Play all movies in this Chapter Collapse

PivotTables Introduction (02:50) T

Create a PivotTable (03:03) T

Query a PivotTable (04:05) T

Use Slicers (03:37) T

Create a PivotChart (02:05) T

Working with Large Worksheets Play all movies in this Chapter Collapse

Freeze Panes (04:00) T

Headers & Footers (04:06) T

Views (04:07) T

Find & Replace (04:01) T

Manipulate Data with Flash Fill (03:45) T

Remove Duplicate Data (04:22) T

Advanced Tools & Techniques Play all movies in this Chapter Collapse

Goal Seek (03:38) T

Create and Use a Watch Window (03:00) T

Create and Save a Template (04:01) T

Calculate Across Multiple Worksheets (03:20) T

Working with Comments (03:50) T

Use a Lookup Table pt. 1 (04:12) T

Use a Lookup Table pt. 2 (04:26) T

Import Data into Excel (04:47) T

Find Precedents and Dependents (02:39) T

Use Data Validation (04:13) T

Enter Data Using Data Validation (03:30) T

Work with Other Office Programs (04:37) T

Printing a Worksheet Play all movies in this Chapter Collapse

Set Up a Worksheet for Printing (03:30) T

Shrink to Fit (04:03) T

Configure Printing Options (04:27) T

Print a Chart (02:35) T

Print a Selection (02:13) T

Print to PDF (03:44) T

Spreadsheet Design Play all movies in this Chapter Collapse

Design Basics (04:15) T

Create a Data Area (01:56) T

Work with Multi-Sheet Workbooks (04:03) T

Protect a Worksheet (03:49) T

Error Checking and Testing (04:24) T

Spell Check and AutoCorrect (03:08) T

Automating with Macros Play all movies in this Chapter Collapse

Understanding Macros (02:24) T

Record a Macro (04:02) T

Run a Macro (02:07) T

Explore the Visual Basic Editor (04:41) T

Working with Skydrive Play all movies in this Chapter Collapse

SkyDrive Introduction (03:22) T

Save and Open SkyDrive Files (04:17) T

Work in the Excel Web App (03:41) T

How to Use SkyDrive (02:03) T

Conclusion Play all movies in this Chapter Collapse

Course Wrap Up (02:51) T

Credits Play all movies in this Chapter Collapse

About the Author

عنوان دوره: VTC - Microsoft Excel 2013 حجم فایل: 869MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
VTC Microsoft Excel 2013

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود VTC.Microsoft.Excel.2013_git.ir.rar