پیشنهاد فرادرس

آموزش MySQL 2014

دسته بندی ها: آموزش مای اس کیو ال (MYSQL) ، پایگاه داده ، آموزش های لیندا (Lynda)

آموزش-mysql-2014

مای اس کیو ال (MySQL) بانک اطلاعاتی متن باز و قدرتمندی است که کاربرد وسیعی در اپلیکیشن های تحت وب، دسکتاپ و تلفن همراه دارد.

این دوره آموزشی محصول Lynda است و جدیدترین آموزش  MySQL به حساب می آید.

در این دوره با تمام امکانات MySQL آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • استفاده از فایل های تمرینی
 • MySQL چیست؟
 • نصب و پیکر بندی یک Test Environment
 • مروری بر نصب و راه اندازی
 • نصب XAMPP در Windows
 • نصب XAMPP بر روی Mac
 • نصب SID در Windows
 • نصب SID در Mac
 • Filtering results  با  LIKE  و  IN
 • وارد کردن row ها
 • حذف row ها
 • آشنایی با NULL
 • ایجاد یک پایگاه داده
 • ایجاد یک جدول
 • ایجاد یک شتخص
 • استفاده از foreign key constraints
 • انواع خروجی MySQL
 • انواع رشته ها
 • مقادیر Boolean
 • توابع عددی
 • توابع Aggregate
 • کنترل جریان با CASE
 • ایجاد یک subselect ساده
 • ایجاد یک view
 • ایجاد یک joined view
 • ایجاد یک تابع stored
 • ایجاد یک stored procedure
 • اجرای SQL
 • استفاده از funciton ذخیره شده

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

MySQL is by far the most popular database management system for small- to medium-sized web projects. In this course, Bill Weinman provides clear, concise tutorials that guide you through creating and maintaining a MySQL database of your own. Bill explores the basic syntax, using SQL statements to create, insert, update, and delete data from your tables. He also covers creating a new database from scratch, as well as data types, transactions, subselects, views, and stored routines. Plus, learn about the multi-platform PHP PDO interface that will help you connect your database to web applications.
Topics include:
Writing queries
Creating and updating databases and tables
Using MySQL built-in functions
Sorting and filtering data
Updating tables with triggers
Working with subselects and views
Creating and using a stored function

Introduction 4m 22s Welcome 1m 3s Using the exercise files 1m 31s What is MySQL? 1m 48s 1. Installing and Configuring the Test Environment 45m 37s Installation overview 3m 16s Installing XAMPP on Windows 5m 55s Installing XAMPP on the Mac 6m 38s Setting up MySQL users 11m 31s Installing SID on Windows 5m 43s Installing SID on the Mac 6m 6s Installing time zone support in MySQL on Windows 6m 28s 2. Basic Syntax 45m 43s The SELECT statement 3m 57s Selecting rows 4m 57s Selecting columns 3m 8s Sorting results with ORDER BY 2m 58s Filtering results with WHERE 3m 52s Filtering results with LIKE and IN 3m 41s Filtering results with regular expressions 8m 21s Inserting rows 4m 9s Updating rows 2m 21s Deleting rows 2m 25s Literal strings 3m 12s Understanding NULL 2m 42s 3. Creating a Database 41m 47s Creating a database 4m 30s Creating a table 7m 18s Creating indexes 6m 8s Controlling column behavior with constraints 4m 46s Creating an ID column 6m 58s Using foreign key constraints 7m 58s Altering a table 4m 9s 4. MySQL Data Types 28m 56s What are data types? 4m 1s Numeric types 5m 21s String types 2m 58s Date and time types 7m 2s Bit type 2m 26s Boolean values 2m 15s Enumeration types 4m 53s 5. MySQL Functions 32m 34s String functions 6m 57s Numeric functions 6m 2s Date and time functions 4m 12s Time zones in MySQL 3m 37s Formatting dates 1m 51s Aggregate functions 5m 45s Flow control with CASE 4m 10s 6. Transactions 7m 6s Maintaining database integrity with transactions 4m 46s Using transactions for performance 2m 20s 7. Triggers 16m 49s Updating a table with a trigger 5m 11s Preventing automatic updates with a trigger 7m 29s Logging transactions with a trigger 4m 9s 8. Subselects and Views 14m 11s Creating a simple subselect 3m 23s Searching within a result set 3m 53s Creating a view 3m 32s Creating a joined view 3m 23s 9. Stored Routines 12m 26s Understanding MySQL stored routines 2m 0s Creating a stored function 4m 34s Creating a stored procedure 5m 52s 10. PHP's PDO Interface with MySQL 14m 4s The multi-platform PDO interface 3m 44s Executing the SQL 4m 8s Implementing auto-increment IDs 2m 3s Using a stored funciton 4m 9s Conclusion 1m 3s Goodbye

عنوان دوره: Lynda - MySQL Essential Training with Bill Weinman حجم فایل: 574MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda MySQL Essential Training with Bill Weinman

پیشنهاد فرادرس