پیشنهاد فرادرس

آموزش PHP برای طراحان وب

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش طراحی وب ، آموزش پی اچ پی (PHP)

آموزش-php-برای-طراحان-وب

زبان PHP یکی از محبوب ترین زبان های طراحی وب به شمار می آید.

در این دوره آموزشی از موسسه Lynda نحوه برنامه نویسی به زبان PHP برای طراحان وب آموزش داده می شود.

در این دوره آموزشی تمام مباحث مربوط به طراحی صفحات وب، کوکی و سشن، دستورات و حلقه ها، کار با دیتابیس و ... را فرا میگیرید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • پیکربندی MAMP برای نمایش خطاها
 • مقدمه ای بر PHP
 • چگونگی پویایی صفحات وب با استفاده از PHP
 • کار با متغیرها برای ذخیره اطلاعات
 • ذخیره سازی اعداد و متن در متغیر ها
 • نمایش تعداد مقادیر و تغییر متن
 • کار با اسکریپت های PHP
 • تنظیم منطقه زمانی سرور
 • کار با  آرایه ها و حلقه
 • ذخیره چند مقدار در یک متغیر به عنوان یک آرایه
 • نمایش آرایه به صورت فهرست
 • پیدا کردن یک مقدار در آرایه
 • ارسال فرم ورودی با استفاده از روش POST
 • کار با Query String در URL
 • ایجاد یک تابع سفارشی برای استخراج بخشی از نام فایل
 • اتصال به پایگاه داده
 • کار با Session
 • کار با Cookie
 • اجرای کوئری در دیتابیس
 • مدیریت خطاهای PHP

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

There are many great reasons to learn PHP. You can reduce manual updates to webpages, get user input, and connect to a database of products or other information. But some web designers are intimidated by the theory and jargon. PHP for Web Designers is different. Author David Powers provides a gentle introduction to PHP, through a series of simple exercises that help you develop fully functional dynamic webpages—all powered by PHP. Learn how to reduce website maintenance by moving common page elements to external server-side include files, change content automatically depending on the date or time, display alternate text, gather user input from a form, and link to a database to display product information. The final chapter is dedicated to understanding error messages and fixing their root causes.

Note: This course was recorded with Adobe Dreamweaver, but you can use the code editor of your choice to follow along. Topics include: How to use PHP in a webpage Storing and displaying text and numbers in variables Using functions Adding comments to your PHP scripts Moving common page elements to include files Displaying different content on a page Working with multiple values in arrays and loops Getting form input sent by the POST method Using PHP sessions to preserve data Storing data in session variables Connecting to and querying a database Handling errors

Introduction 14m 11s Welcome 1m 30s What you should know before watching this course 3m 52s Using the exercise files 5m 13s Configuring MAMP to show errors (Mac) 3m 36s 1. Introduction to PHP 37m 47s How PHP makes web pages dynamic 5m 23s How to use PHP in a web page 6m 43s Using variables to store information 2m 52s Storing numbers and text in variables 5m 18s Displaying the values of number and text variables 8m 9s Using functions to manipulate values 4m 36s Adding comments to PHP scripts 4m 46s 2. Using Server-Side Includes for Common Page Elements 24m 43s What are server-side includes? 4m 4s Deciding which include command to use 5m 40s Challenge: Moving common elements to include files 1m 54s Solution: Moving common elements to include files 7m 4s Making sure internal links still work in an include file 6m 1s 3. Using Conditions to Change Page Output 38m 10s How PHP makes decisions 3m 30s Changing output depending on the current time 9m 1s Adjusting the server's time zone 8m 57s Displaying an up-to-date copyright notice 6m 18s Challenge: Displaying an image of the month 2m 15s Solution: Displaying an image of the month 5m 12s Understanding what PHP treats as true and false 2m 57s 4. Working with Multiple Values in Arrays and Loops 54m 22s Storing multiple values in a variable as an array 4m 28s Inspecting an array's elements 4m 13s Challenge: Inserting the appropriate alt text 1m 27s Solution: Inserting the appropriate alt text 5m 26s Displaying an array as a comma-separated list 3m 13s Looping through an array's values 7m 17s Labeling array elements 7m 22s Looping through an array's labels and values 5m 29s Finding if a value exists in an array 3m 51s Challenge: Displaying a seasonal feature 3m 6s Solution: Displaying a seasonal feature 8m 30s 5. Getting User Input from a Form 1h 14m Getting form input sent by the POST method 4m 48s Retrieving values from a URL's query string 4m 8s Challenge: Plan the order form 2m 28s Solution: Plan the order form 4m 42s Finding and extracting a substring 7m 38s Organizing the form data into arrays 7m 15s Using a loop to build a table for the data 4m 42s Controlling which rows are displayed 7m 45s Creating a custom function to extract part of a file name 7m 43s Calculating the order total 6m 34s Using PHP sessions to preserve data 3m 14s Storing data in session variables 7m 33s Ending the PHP session and deleting the data 5m 37s 6. Displaying Content from a Database 50m 10s Loading data into MySQL 5m 37s Connecting to the database 7m 47s Querying the database 6m 15s Displaying the results of the query 3m 50s Using modulo division to establish a repeating series 4m 20s Repeating output at specific intervals in a loop 4m 56s Linking to a details page 2m 40s Embedding a variable in a query securely 6m 5s Handling database errors gracefully--and securely 8m 40s 7. Handling Errors 30m 12s Dealing with PHP errors 4m 15s Why is my page blank or incomplete? 3m 53s Tracking down parse errors 4m 32s What to do with "failed to open stream" 3m 22s What does "headers already sent" mean? 6m 19s What does undefined index, variable, or constant mean? 5m 52s What on earth is T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE? 1m 59s Conclusion 2m 26s What's next? 2m 26s

عنوان دوره: lynda - PHP for Web Designers with David Powers حجم فایل: 688MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda PHP for Web Designers with David Powers

پیشنهاد فرادرس