تبلیغات

آموزش Regular Expressions

دسته بندی ها: عبارت های منظم (Regex) ، آموزش های لیندا (Lynda)

آموزش-regular-expressions

عبارت با قاعده یا Regular Expressions کاربرد زیادی در طراحی ربات های تحت وب و تحلیل گرهای داده دارد.

به طور مثال رباتی که وارد سایت های مختلف می شود و مطالب سایت ها را تفکیک و دسته بندی می کند و در پایگاه داده خود ذخیره می کند از Regular Expressions استفاده می کند.

این دوره آموزشی محصول شرکت Lynda است و نحوه استفاده از عبارت با قاعده را آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • استفاده از فایل های تمرین
 • کار با Regular Expressions
 • نصب و راه اندازی یک engine
 • کار با Metacharacters
 • تعریف یک مجموعه کاراکتر
 • کار با Character ranges
 • مجموعه کاراکتر های منفی
 • مجموعه های کاراکترهای مختصر نویسی
 • استفاده از repetition efficiently
 • گروه بندی metacharacters
 • کار با Backreferences
 • Finding  و  replacing  با استفاده از  backreferences
 • جستجوی تگ HTML
 • جستجوی آدرس های IP
 • جستجوی URL ها

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Learn how to find and manipulate text quickly and easily using regular expressions. Author Kevin Skoglund covers the basic syntax of regular expressions, shows how to create flexible matching patterns, and demonstrates how the regular expression engine parses text to find matches. The course also covers referring back to previous matches with backreferences and creating complex matching patterns with lookaround assertions, and explores the most common applications of regular expressions.
Topics include:
Creating flexible patterns using character sets
Achieving efficiency when using repetition
Understanding different types of search strategies
Writing logical and efficient alternations
Capturing groups and reusing them with backreferences
Developing complex patterns with lookaround assertions
Working with Unicode and multibyte characters
Matching email addresses, URLs, dates, HTML tags, and credit card numbers
Using search and replace to format a document

Introduction 2m 18s Welcome 56s Using the exercise files 1m 22s 1. Regular Expressions 19m 55s What are regular expressions? 3m 20s The history of regular expressions 6m 40s Regular expression engines 2m 44s Installing an engine 4m 5s Notation conventions and modes 3m 6s 2. Characters 21m 23s Literal characters 6m 39s Metacharacters 2m 1s The wildcard metacharacter 4m 31s Escaping metacharacters 4m 53s Other special characters 3m 19s 3. Character Sets 31m 26s Defining a character set 5m 49s Character ranges 4m 49s Negative character sets 4m 53s Metacharacters inside character sets 5m 12s Shorthand character sets 6m 30s POSIX bracket expressions 4m 13s 4. Repetition Expressions 36m 38s Repetition metacharacters 7m 17s Quantified repetition 6m 59s Greedy expressions 6m 27s Lazy expressions 6m 46s Using repetition efficiently 9m 9s 5. Grouping and Alternation Expressions 20m 24s Grouping metacharacters 4m 14s Alternation metacharacter 4m 54s Writing logical and efficient alternations 7m 33s Repeating and nesting alternations 3m 43s 6. Anchored Expressions 19m 19s Start and end anchors 7m 21s Line breaks and Multiline mode 4m 41s Word boundaries 7m 17s 7. Capturing Groups and Backreferences 23m 33s Backreferences 8m 57s Backreferences to optional expressions 3m 51s Finding and replacing using backreferences 7m 16s Non-capturing group expressions 3m 29s 8. Lookaround Assertions 32m 31s Positive lookahead assertions 6m 39s Double-testing with lookahead assertions 7m 16s Negative lookahead assertions 6m 10s Lookbehind assertions 6m 26s The power of positions 6m 0s 9. Unicode and Multibyte Characters 13m 13s About Unicode 4m 19s Unicode in regular expressions 4m 41s Unicode wildcards and properties 4m 13s 10. Useful Regular Expressions 1h 55m How to use this chapter 5m 38s Matching names 6m 33s Matching postal codes 8m 54s Matching email addresses 5m 0s Matching URLs 8m 1s Matching decimal numbers and currency 6m 45s Matching IP addresses 7m 10s Matching dates 7m 49s Matching times 8m 59s Matching HTML tags 8m 34s Matching passwords 6m 49s Matching credit card numbers 9m 36s Finding words near other words 6m 38s Formatting with Search and Replace, pt. 1 7m 22s Formatting with Search and Replace, pt. 2 4m 15s Formatting with Search and Replace, pt. 3 7m 10s Conclusion 47s

عنوان دوره: Lynda - Using Regular Expressions with Kevin Skoglund حجم فایل: 345MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Using Regular Expressions with Kevin Skoglund

پیشنهاد فرادرس