پیشنهاد فرادرس

آموزش SEO برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

دسته بندی ها: آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش طراحی وب ، آموزش سئو

یکی از راه های موفقیت یک کسب و کار اینترنتی بهینه سازی سایت در موتور جستجو می باشد.به این کار اصطلاحا SEO  می گویند.

در ماه های گذشته چندین دوره آموزشی در خصوص سئو و بهینه سازی سایت برای موتور جستجو در سایت قرار داده شده است.

در این دوره آموزشی که محصول Udemy است نحوه بهینه سازی سایت برای کسب و کارهای کوچک و متوسط آموزش داده می شود.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

 •  ساختار دوره
 • SEO چیست ؟
 • Audience و keyword ها
 • Platform یا Technology Choice
 • انتخاب نام دامنه
 • نقشه سایت
 • توضیحات متا
 • لینک های داخلی
 • مفاهیم پیشرفته SEO
 • SEO محلی
 • شیوه های SEO
 • تجزیه و تحلیل Web
 • SEO برای یک وب سایت جدید
 • فهرست قوانین و مقررات

ليست سرفصل هاي  دوره آموزشي:

SECTION 1:
Course Objectives
1
Course Objectives
04:42

Welcome to the Search Engine Optimization Course for small and medium sized businesses.

This lecture details the following information:

target audience: small and medium businesses wanting to establish a powerful online presence. course requirements: no prior knowledge of SEO needed course content: basic, intermediate and advanced concepts course objectives: to give you the necessary knowledge to tackle Search Engine Optimization for any small or medium size business. The following SEO terms are used in this lecture:

Keywords:in the SEO context is a word or phrase describing the content of a page. Keywords help search engines understand what the page is about, and match the search query with the results. Keyword Strategy: the process of researching, choosing and matching keywords with the content of a website with the purpose of better optimizing the site pages for those keywords. Semantic Search: is the process of matching search queries with relevant results by understanding the context of the search (user intent behind the search)· Lead Generation: a term used in marketing, is the generation of consumer interest/inquiry regarding a company, its products or services. The process of Lead Generation is used to create lists of prospects that can be later targeted through email marketing in order to transform them from prospects to customers On-Page Optimization: the process referring to the optimization of the on-site related factors that have an effect on the website ranking in search results. Online Marketing:a set of tools and practices that are used to promote a company, its products and services over the Internet. Off-Page Optimization: the process referring to the optimization of the off-site factors that have an effect on the website ranking in search results; often known as link building. Rich Snippets: are additional pieces of information that enhance the search listing (product images, author images, product information, reviews, ratings, etc.) and most often improve the CTR (click-through-rate) in organic search results Seach Engine Optimisation (SEO): is the process of optimizing a site for search engines with the purpose of affecting both the visibility in search engine result pages and the organic / non-paid traffic Search Algorithm: is a mathematical formula used by search engines to rank web results, based on a set of pre-defined factor Web Analytics:is the process of measuring, collecting, analyzing and reporting on the website data with the purpose of improving the website performance.

SECTION 2: Course Structure 2 Course Structure 02:50

The lecture "Course Structure" details the main topics of this course, the subjects of each of the course sections.

SECTION 3: Intro to SEO 3 What is SEO 04:24 In this lecture you will learn what is Search Engine Optimization (SEO) and why every business present online should implement SEO practices on their websites.

4 How Search Engines Work 04:21 This lecture describes how search engine work to present relevant results in search pages.

SECTION 4: Audience and keywords 5 Audience and Keywords 01:32 This lecture presents the content of the 4th section of this course, the Audience and Keywords.

6 The Buying Cycle 04:19 In this lecture you will learn what the buying cycle is and how you will be able to better optimize your interaction with the prospective customers.by understanding this process.

7 Types of Keywords 09:27 In this lecture you will learn about the different types of keywords, their importance and use in the Search Engine Optimization process.

8 How to Choose Your Keywords 08:30 In this lecture you will learn about the process of choosing your keywords for the Search Engine Optimization of your website.

SECTION 5: On-Page SEO (Technical & Non-Technical) 9 On-page SEO 02:52

This lecture presents the content of the 5th section of this course, the On Page Optimization section, focusing on the technical and non-technical sides of the on-page optimization process.

10 Platform or Technology Choice 10:07 In this lecture you will learn about the platform and technology choices you need to make when building a website, that can influence your online visibility, traffic and ultimately sales.

11 Choosing a Domain name 03:34 In this lecture you will learn how to choose a domain name, what to take into consideration and what to avoid when choosing your domain name.

12 International Site Considerations 05:16 In this lecture you will learn about international site considerations for SEO when targeting international audiences.

13 Navigational Structure 04:38 In this lecture you will learn about the navigational structure and how it should be optimized for best performance both in search engine result pages (SERPs) and regarding the on-site usability.

14 Sitemaps 03:08 In this lecture you will learn about sitemaps, their use and implementation.

15 301 and 302 Redirects 03:12 In this lecture you will learn about the 301 and 302 redirects, why redirects are important, when and how to implement them on your website.

16 404s and Other Site Errors 05:57 In this lecture you will learn about the 404 errors, why you should pay attention to them and try to fix them in order to improve your site’s usability.

17 Canonical Tags 06:19 In this lecture you will learn about the canonical tag, what it is, when and how to use it.

18 Mobile Friendly Websites 13:27 In this lecture you will learn about the site optimization for a mobile audience, so this lecture is about mobile friendly websites and their importance in today's digital world.

19 Title Tag 05:48 20 Meta Description 02:18 In this lecture you will learn about the title tag and how it should be optimized for best performance in search engine result pages or SERPs.

21 Headings (H1, H2-H6) 05:16 In this lecture you will learn about headings and how they should be optimized for best performance in search engine result pages or SERPs.

22 URL 04:59 In this lecture you will learn about the URL and how it should be optimized for best performance in search engine result pages or SERPs.

23 Keyword Prominence & Density 04:08 In this lecture you will learn about keyword prominence and density, what these concepts mean and how they should be implemented on your site.

24 Text 03:36 In this lecture you will learn about one of the most important SEO elements on your site, the text on your pages, why you should pay attention to it and a few guidelines for the use and optimization of the text.

25 Alt Tag 02:04 In this lecture you will learn about the alt tag and how it can help your on-site optimization.

26 Internal Linking 07:35 In this lecture you will learn about the process of internal linking, it's importance and guidelines for the implementation on your website.

SECTION 6: Advanced SEO concepts 27 Advanced SEO Concepts 02:43 This lecture presents the content of the 6th section of this course, the Advanced SEO Concepts section, focusing on more complex concepts of the search engine optimization process.

28 Rich Snippets 06:55 In this lecture you will learn about rich snippets and how they can be used to improve your site’s presence in the search result pages and increase click-through-rates (CTR).

29 Semantic Search 10:04 In this lecture you will learn about semantic search, what this concept means, how it can impact your online visibility and traffic and how it should be implemented on your website.

30 Local SEO 08:37 In this lecture you will learn about local search engine optimization, how it can be implemented and how it can impact the online visibility of businesses with a physical presence.

SECTION 7: Off-page SEO 31 Off-Page SEO 04:53 This lecture presents the section Off Page Optimization and the search engine algorithm for establishing trust (e.g. Google Page Rank).

32 Off-Page Optimization Guidelines 06:46 This lecture describes the off-page optimization guidelines for your website.

33 Building Backlinks 2 pages This document details a few ways to develop backlinks to your website.

SECTION 8: Web Analytics 34 Web Analytics 2 pages This document lists a few Web Analytics Tools. Additional videos detailing the use of Google Analytics will be added to this section in the near future.

SECTION 9: Bad SEO practices 35 Bad SEO Practices 01:08 This lecture presents the content of the 9th section of this course, the Bad SEO Practices section, focusing on those practices of the optimization process that are considered unethical and should be avoided.

36 Duplicate Content 06:01 In this lecture you will learn about Duplicate Content, what this concept means, how you should prevent the generation of duplicate content and how you should fix it.

37 Wrong Types of Backlinks 2 pages This document describes the types of links that are not recommended for your site and which can lead to search engine penalties.

38 Over Optimization & Other On-Site Bad Practices 04:10 In this lecture you will learn about Over Optimization & Other On-Site Bad Practices that are considered unethical and should be avoided.

SECTION 10: SEO for a new website 39 SEO for a New Website 02:16 This lecture presents the content of the 10th section of this course, the SEO For A New Website section.

40 Step by step SEO guide for a new website 12:05 This lecture presents a Step by Step SEO Guide for a proper implementation of search engine optimization practices for a New Website.

SECTION 11: Conclusion 41 Conclusion 02:33 This lecture covers the conclusion of the Search Engine Optimization Course for Small and Medium Businesses.

42 List of Terms 9 pages This document provides a list of terms used in this course.

عنوان دوره: Udemy - SEO for Small and Medium Businesses حجم فايل: 234MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Udemy SEO for Small and Medium Businesses

پیشنهاد فرادرس