پیشنهاد فرادرس

آموزش SQL Server Benchmarking and Baselining

دسته بندی ها: آموزش SQL Server ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-sql-server-benchmarking-baselining

در این آموزش تصویری با Benchmarking و Baselining در SQL Server آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • ساختار دوره
 • Benchmark چیست؟
 • معرفی Performance Monitor
 • استفاده از Performance Monitor
 • عملکرد پردازش مانیتور داده ها
 • ردیابی SQL
 • کار با ReadTrace
 • استفاده از DMVs
 • کار با WhoIsActive
 • آپشن های داده
 • کار با sys.configurations

عنوان دوره آموزشی: SQL Server: Benchmarking and Baselining سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 20 دقیقه نویسنده:Erin Stellatoلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Course Introduction
	 02:29	
What is a Baseline?
	 02:51	
What is a Benchmark?
	 02:09	
Why Are They Important?
	 04:00	
Who Needs to Capture This Information?
	 02:04	
Course Structure
	 01:05	
What, When, and Where		 00:18:13	
Introduction
	 03:15	
Deciding What Data to Capture
	 01:47	
Deciding What Data to Capture (2)
	 01:49	
Deciding What Data to Capture (3)
	 01:39	
Deciding When to Capture Data
	 03:52	
Deciding How to Store and Retrieve Data
	 03:14	
Summary
	 02:37	
Performance Monitor		 01:06:34	
Introduction
	 01:51	
Perfmance Monitor Pros, Cons, and Overhead
	 02:25	
Use Performance Monitor When...
	 01:32	
Using Performance Monitor in Real-Time
	 01:32	
Demo: Performance Monitor
	 06:50	
Counters to Capture
	 01:42	
OS/Resource Counters to Capture
	 03:24	
OS/Resource Counters to Capture (2)
	 02:01	
OS/Resource Counters to Capture (3)
	 02:55	
SQL Server Counters to Capture
	 02:45	
SQL Server Counters to Capture (2)
	 03:16	
SQL Server Counters to Capture (3)
	 02:28	
SQL Server Counters to Capture (4)
	 03:24	
Counter Collection
	 02:06	
Data Collector Sets
	 01:26	
Demo: Data Collector Sets
	 07:03	
Processing Performance Monitor Data
	 01:30	
Demo: relog
	 08:45	
Processing Performance Monitor Data (2)
	 01:08	
Demo: PAL
	 07:31	
Summary
	 01:00	
Capturing Queries		 00:49:27	
Introduction
	 01:59	
SQL Trace
	 02:45	
Demo: SQL Trace
	 06:40	
Extended Events
	 02:36	
Demo: Extended Events
	 04:31	
When to Use SQL Trace vs. Extended Events
	 03:49	
Clear Trace
	 03:07	
Demo: Clear Trace
	 06:52	
ReadTrace
	 01:40	
Demo: ReadTrace
	 08:02	
Benefits of Clear Trace vs. ReadTrace
	 02:44	
Replaying Workloads
	 03:19	
Summary
	 01:23	
Using DMVs		 00:42:33	
Introduction
	 03:24	
When to Use DMVs
	 02:15	
Capturing DMV Data
	 01:33	
DMVs to Consider for Data Capture
	 02:57	
Demo: sys.dm_os_performance_counters
	 05:01	
DMVs to Consider for Data Capture (2)
	 03:23	
Demo: sys.dm_io_virtual_file_stats
	 04:17	
DMVs to Consider for Data Capture (3)
	 02:52	
Other Data You Can Capture
	 02:49	
Demo: sys.configurations
	 04:09	
WhoIsActive
	 01:57	
Demo: WhoIsActive
	 06:48	
Summary
	 01:08	
Pulling It All Together		 00:09:20	
Introduction
	 00:53	
Before You Start
	 02:39	
Before You Start (2)
	 01:06	
Data Options
	 02:05	
Next Steps
	 01:42	
Summary
	 00:55

حجم فایل: 465MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight SQL Server Benchmarking and Baselining

پیشنهاد فرادرس