پیشنهاد فرادرس

آموزش Visual Studio Team System 2008

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، ویژوال استودیو ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-visual-studio-team-system-2008

در این دوره آموزشی با Visual Studio Team System 2008 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی یک Team System Scenario
 • مروری بر VSTS  اصلی
 • نسخه های Visual Studio
 • پایگاه داده نسخه VSTS
 • ادیشن VSTS Achitecture
 • ادیشن VSTS Database
 • ادیشن VSTS Development
 • معماری سیستم TFS
 • آغاز به کار با TFS
 • پروژه های تیم
 • گروه ها و امنیت
 • Template های امنیت
 • کار Item Anatomy
 • استفاده از Excel
 • کار با Queries  و  WIQL
 • ایجاد یک Repository
 • کار با Workspace ها
 • اضافه کردن آیتم ها به Version Control
 • اضافه کردن فایل
 • مبانی TFS Version Control Beyond
 • کار با Proxy Server

عنوان دوره آموزشی: Visual Studio Team System 2008 Fundamentals سطح: مقدماتی مدت زمان: 3 ساعت و 34 دقیقه نویسنده: David Starrلیست سرفصل های دوره آموزشی:

The Team System VPC Environment
	 01:02	
VPC Requirements
	 01:22	
Where and What to Download
	 01:11	
Sequence of Steps
	 00:50	
Link Summary
	 00:17	
Logging In
	 01:11	
A Team System Scenario		 00:22:05	
Introduction
	 00:56	
Customer Service Janis - Reports a Bug
	 03:47	
The Development Team
	 00:23	
Team Lead Chris - Assigns the Work
	 01:36	
Tester Joni - Confirms the Defect
	 02:40	
Developer David - Finds and Fixes
	 11:12	
Tester Joni - Confirms the Fix
	 00:56	
Conclusion
	 00:35	
Introducing Team System		 00:28:30	
Module Overview
	 00:52	
Overview of the VSTS Platform
	 00:50	
Team System Product Goals
	 02:51	
VSTS Platform Model
	 02:22	
Visual Studio Versions
	 00:18	
The Value of Integrated Tooling
	 01:12	
Visual Studio Team Editions
	 01:01	
VSTS Development Edition
	 01:01	
VSTS Database Edition
	 01:21	
VSTS Test Edition
	 01:27	
VSTS Achitecture Edition
	 01:49	
VSTS Team Suite
	 00:20	
Team Foundation Server Overview
	 01:48	
Other Servers and Services Used by TFS
	 00:51	
TFS Architecure Overview
	 01:05	
TFS Licensing
	 01:01	
Team Explorer Overview
	 00:38	
Team System Web Access Overview
	 00:43	
Demo: Team Explorer and TSWA Overview
	 02:25	
Additional Compoments
	 00:10	
Team Build Agents
	 01:02	
TFS Proxy Server Overview
	 00:47	
Power Tools Overview
	 00:45	
3rd Party Tools and Extensions
	 01:04	
Summary
	 00:47	
Team Foundation Server		 00:27:19	
Introduction
	 00:44	
TFS System Architecture
	 04:22	
Getting Started with TFS
	 01:43	
Team Projects
	 00:46	
Groups and Security
	 08:08	
SharePoint and Reporting Services
	 04:58	
Process Templates
	 05:32	
Summary
	 01:06	
TFS Work Items		 00:38:09	
Introduction
	 01:16	
Work Item Anatomy
	 03:58	
Demo
	 05:20	
Work Item Templates
	 02:16	
Demo
	 03:20	
Work Item Web Access
	 01:35	
Demo
	 03:15	
Queries and WIQL
	 03:03	
Demo
	 04:36	
Alerts
	 01:37	
Demo
	 02:14	
Using Excel
	 02:01	
Demo
	 01:46	
Summary
	 01:52	
TFS Version Control Basics		 00:35:21	
Introduction
	 01:22	
The Team System SCC Story
	 05:05	
Creating a Repository
	 01:37	
Demo: Provisioning a Repository
	 01:03	
Fundamental Operations
	 00:15	
Workspaces
	 01:30	
Demo: Workspaces
	 06:29	
Supported File Types
	 01:35	
Demo: File Types
	 01:17	
Change Sets
	 01:14	
Demo: Change Sets
	 02:09	
Adding Items to Version Control
	 00:56	
Demo: Adding Files
	 02:54	
Check In / Check Out
	 02:16	
Demo: Check In / Check Out
	 04:43	
Summary
	 00:56	
TFS Version Control Beyond Basics		 00:56:49	
Introduction
	 00:36	
Security
	 01:45	
Demo: Security
	 03:40	
Branching
	 06:31	
Demo: Branching
	 05:04	
Merging
	 05:31	
Demo: Merging
	 11:32	
Shelving
	 02:25	
Demo: Shelving
	 04:54	
Check-in Policies and Notes
	 04:35	
Demo: Check-in Policy and Notes
	 04:02	
Proxy Server
	 04:32	
Demo: Configuring Proxy Client
	 00:39	
Summary
	 01:03

حجم فایل: 510MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Visual Studio Team System 2008 Fundamentals

پیشنهاد فرادرس