پیشنهاد فرادرس

آموزش Windows PowerShell

دسته بندی ها: آموزش پاورشل (Powershell)

آموزش-windows-powershell

در این آموزش تصویری اکثر مباحث مربوط به نسخه های 2 و 3 و 4 ابزار قدرتمند Powershell آموزش داده می شود.

این دوره آموزشی محصول CBT Nuggets است و جزء کاملترین دوره های آموزشی در زمینه پاورشل است.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

 • آشنایی مورد نیاز از Windows PowerShell
 • تفسیر راهنمای دستورات
 • اجرای دستورات
 • کار با PSProviders و PSDrives
 • مبانی Regular Expression
 • متغیرها، رشته ها، Hashtables، و Core Operators
 • آموزش Exporting و تبدیل داده ها
 • آشنایی با Object ها در PowerShell
 • PowerShell Pipeline چگونه کار می کند؟
 • مقایسه Operator ها و Filtering
 • عملگرهای پیشرفته
 • ارزش تنظیمات پیش فرض برای پارامترهای دستور
 • Enumerating Objects در Pipeline
 • مبانی PowerShell از راه دور
 • Passing Data و کار با خروجی
 • PowerShell با دسترسی به وب سایت
 • استفاده از WMI برای Commands Query Data
 • استفاده از CIM Commands برای Query Data
 • زبان پرس و جو Filtering و WMI
 • کار با CIM Sessions
 • اجرای روش های نمونه
 • نقد و بررسی WMI and CIM
 • اسکریپت امنیتی PowerShell
 • فرمان های ورودی، تولید خروجی
 • ایجاد اسکریپت های پارامتر عمومی
 • برنامه نویسی PowerShell : Logical Constructs
 • برنامه نویسی PowerShell : Looping Constructs
 • برنامه نویسی PowerShell : Basic Functions, Filters, and Pipeline Functions
 • برنامه نویسی PowerShell : Best Practices
 • برنامه نویسی PowerShell : Scope
 • برنامه نویسی PowerShell : Combining Data from Multiple Sources
 • توابع پیشرفته : اضافه کردن راهنما
 • توابع پیشرفته : پارامتر صفحات
 • توابع پیشرفته : Pipeline Input
 • توابع پیشرفته : مجموعه پارامترها
 • ایجاد توابع Private Utility و متغییرهای Preference
 • اضافه کردن خطا و هندلینک به یک تابع
 • جستجوی پیشرفته برای رفع خطا
 • تکنیک های اشکال زدایی
 • ایجاد Custom Formatting Views
 • ایجاد Custom Type Extensions
 • کار با SQL Server (and other) Databases
 • کار با فایل های داده XML
 • عیب یابی و ردیابی Pipeline
 • استفاده از Object Hierarchies برای Complex Output
 • ایجاد یک تابع Proxy
 • آشنایی با PowerShell Workflow
 • منابع
 • اسکریپت های کنترل
 • ایجاد یک ابزار GUI
 • ایجاد یک ابزار GUI
 • با استفاده از جدول داده ها

ليست سرفصل هاي  دوره آموزشي:

1. Course Introduction and Lab Setup (00:08:15)

2. Windows PowerShell Orientation and Requirements (00:24:06)

3. Finding and Discovering Commands (00:23:51)

4. Interpreting Command Help (00:23:48)

5. Running Commands (00:26:51)

6. Working with PSProviders and PSDrives (00:17:55)

7. Variables, Strings, Hashtables, and Core Operators (00:24:37)

8. Regular Expression Basics (00:23:31)

9. Running External Commands: Tips and Tricks (00:11:13)

10. Learning the Pipeline: Exporting and Converting Data (00:23:55)

11. Understanding Objects in PowerShell (00:23:20)

12. Core Commands: Selecting, Sorting, Measuring, and More (00:27:17)

13. How the PowerShell Pipeline Works (00:35:11)

14. Formatting Command Output (00:19:43)

15. Comparison Operators and Filtering (00:17:25)

16. Advanced Operators (00:26:09)

17. Setting Default Values for Command Parameters (00:20:55)

18. Enumerating Objects in the Pipeline (00:16:53)

19. Soup to Nuts: Completing a New Task (00:19:01)

20. LAB A: PowerShell Core Review (00:27:06)

21. PowerShell Remoting Basics (00:45:41)

22. Persistent Remoting: PSSessions (00:14:14)

23. Implicit Remoting: Using Commands on Another Computer (00:22:24)

24. Advanced Remoting: Passing Data and Working with Output (00:27:07)

25. Advanced Remoting: Crossing Domain Boundaries (00:22:56)

26. Advanced Remoting: Custom Session Configurations (00:28:31)

27. Web Remoting: PowerShell Web Access (00:20:53)

28. LAB B: PowerShell Remoting Review (00:12:56)

29. WMI and CIM: WMI, Docs, and the Repository (00:23:28)

30. WMI and CIM: Using WMI to Commands Query Data (00:23:46)

31. WMI and CIM: Using CIM Commands to Query Data (00:25:44)

32. WMI and CIM: Filtering and WMI Query Language (00:20:22)

33. WMI and CIM: Associations (00:18:32)

34. WMI and CIM: Working with CIM Sessions (00:18:36)

35. WMI and CIM: Executing Instance Methods (00:22:23)

36. LAB C: WMI and CIM Review (00:11:35)

37. Background Job Basics: Local, WMI, and Remoting Jobs (00:18:59)

38. Scheduled Background Jobs (00:24:04)

39. LAB D: Jobs Review (00:10:05)

40. PowerShell Script Security (00:25:58)

41. Prompting for Input, Producing Output (00:17:40)

42. Creating Basic Parameterized Scripts (00:19:28)

43. PowerShell Scripting: Logical Constructs (00:22:37)

44. PowerShell Scripting: Looping Constructs (00:23:54)

45. PowerShell Scripting: Basic Functions, Filters, and Pipeline Functions (00:35:46)

46. PowerShell Scripting: Best Practices (00:17:47)

47. PowerShell Scripting: From Command to Script to Function to Module (00:14:15)

48. PowerShell Scripting: Scope (00:20:44)

49. PowerShell Scripting: Combining Data from Multiple Sources (00:16:29)

50. LAB E: PowerShell Scripting Review (00:13:01)

51. Advanced Functions: Adding Help (00:15:56)

52. Advanced Functions: Parameter Attributes (00:17:31)

53. Advanced Functions: Pipeline Input (00:16:36)

54. Advanced Functions: Parameter Sets (00:18:54)

55. LAB F: Advanced Functions Review (00:22:35)

56. Creating Private Utility Functions and Preference Variables (00:16:07)

57. Adding Error Capturing and Handling to a Function (00:20:09)

58. Advanced Error Handling (00:26:36)

59. Error Handling the Old Way: Trap (00:08:55)

60. Debugging Techniques (00:32:01)

61. Creating Custom Formatting Views (00:25:52)

62. Creating Custom Type Extensions (00:21:33)

63. Working with SQL Server (and other) Databases (00:40:30)

64. Working with XML Data Files (00:29:55)

65. Supporting –WhatIf and –Confirm in Functions (00:13:08)

66. Troubleshooting and Tracing the Pipeline (00:16:37)

67. Using Object Hierarchies for Complex Output (00:17:44)

68. Creating a Proxy Function (00:19:13)

69. LAB G: Advanced Scripting Review (00:16:17)

70. From the Field: Enhanced HTML Reporting (00:43:11)

71. From the Field: Trend Analysis Reporting (00:18:10)

72. From the Field: Scraping HTML Pages (00:09:25)

73. Introduction to PowerShell Workflow (00:36:16)

74. Desired State Configuration: The Basics (00:14:50)

75. Desired State Configuration: Configuration Scripts and Pull Servers (00:37:13)

76. Desired State Configuration: Writing Resources (00:25:05)

77. Controller Scripts: Automating Business Processes (00:10:10)

78. Controller Scripts: A Menu of Tools (00:09:46)

79. Creating a GUI Tool: The GUI (00:10:03)

80. Creating a GUI Tool: The Code (00:11:38)

81. Creating a GUI Tool: The Output (00:15:18)

82. Creating a GUI Tool: Using Data Tables (00:08:02)

83. LAB H: Automating a Business Process (00:07:16)

84. Globalizing a Function or Script (00:11:55)

85. Discovering and Using COM Objects (00:10:11)

86. Discovering and Using .NET Classes and Instances (00:14:44)

87. Using Type Accelerators (00:12:28)

88. The Big Gotchas in PowerShell (00:23:11)

89. Fun With Profiles (00:18:31)

90. Random Tips and Tricks (00:26:38)

 

عنوان دوره: CBT Nuggets - Powershell V2 V3 V4 Ultimate Training حجم فايل: 5.16GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
CBT Nuggets Powershell V2 V3 V4 Ultimate Training

پیشنهاد فرادرس