پیشنهاد فرادرس

آموزش WPF و XAML

دسته بندی ها: آموزش WPF ، دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش XAML

آموزش-wpf-و-xaml

با معرفی WPF توسط شرکت مایکروسافت استفاده از XAML برای رابط کاربری رواج پیدا کرد.

در این آموزش تصویری شما با WPF و XAML و نحوه پیاده سازی پروژه های کوچک آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight می باشد.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

 • WPF چیست؟
 • چرا از WPF استفاده می کنیم؟
 • طراحی WPF
 • UI Tree
 • کنترل ها
 • عناصر اولیه
 • آشنایی با Silverlight
 • کار با Button ها
 • کار با Content Model
 • کنترل گروه بندی ها
 • کنترل Range
 • آیتم های کنترل
 • کنترل آیتم ها و مدل های محتوا
 • آیتم Container
 • رویداد Routing
 • منوها و دستورات
 • منوها
 • فرآیند Layout
 • آشنایی با Grid
 • کار با Brushe های اساسی
 • کار با Pens
 • کار با Geometrie ها
 • انواع سگمنت های PathGeometry
 • Brushe کامپوزیتی
 • داده ها درWPF
 • ایجاد Bindings در Code
 • مجموعه View ها
 • نوشتن Data Sources
 • کار با مبدل ها

عنوان دوره آموزشي: WPF and XAML Fundamentals سطح: مقدماتی مدت زمان: 7 ساعت نويسنده: Ian Griffithsليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

What is WPF?
	 01:59	
Why WPF?
	 12:04	
Integration
	 07:08	
WPF Design
	 04:29	
Xaml
	 06:50	
UI Tree
	 02:21	
Events and Commands
	 02:55	
Controls
	 12:13	
Primitive Elements
	 02:39	
Layout
	 00:45	
Flowed Text
	 01:44	
Data
	 02:04	
Deployment
	 02:20	
Silverlight
	 03:10	
Designers
	 12:18	
Summary
	 00:31	
Controls		 00:51:22	
Controls
	 00:11	
Outline
	 00:08	
Buttons
	 02:52	
Content Model
	 01:30	
Grouping Controls
	 01:38	
Text Input
	 08:03	
Range Controls
	 00:27	
Items Controls
	 03:09	
More Items Controls
	 01:04	
Item Controls and Content Models
	 01:53	
Item Containers
	 02:25	
Controls vs Elements
	 00:37	
Events and Commands
	 00:41	
Event Routing
	 16:02	
Built-in Commands
	 05:52	
Menus and Commands
	 04:16	
Menus
	 00:23	
Summary
	 00:11	
Layout		 00:34:28	
Layout
	 00:31	
Layout Process
	 03:36	
Declarative Layout
	 01:27	
Margin
	 05:02	
Padding
	 00:44	
Alignment
	 03:24	
Content Alignment
	 00:29	
Explicit Width and Height
	 00:51	
Grid
	 08:33	
GridSplitter
	 00:32	
DockPanel, StackPanel, WrapPanel
	 00:45	
Canvas
	 00:33	
ScrollViewer
	 01:50	
Viewbox
	 02:40	
Windows
	 00:44	
Navigation
	 02:26	
Summary
	 00:21	
Graphics		 01:10:20	
Graphics
	 00:26	
WPF and Graphics Cards
	 01:06	
Transformability
	 02:18	
Composition and Integration
	 06:58	
Procedural vs. Declarative
	 08:39	
Primitives vs. Shapes
	 04:10	
Basic Brushes
	 03:53	
Pens
	 00:29	
Geometries
	 02:30	
Multi-figure PathGeometry
	 01:51	
PathGeometry Segment Types
	 01:01	
Simple Geometries
	 00:23	
GeometryGroup
	 01:12	
Path Syntax
	 04:13	
CombinedGeometry
	 01:25	
Drawings
	 06:37	
Composite Brushes
	 01:40	
Imaging
	 02:13	
Video
	 02:46	
TileBrush
	 04:22	
Transforms
	 02:09	
Clipping and OpacityMask
	 03:10	
Bitmap Effects
	 01:05	
Animation
	 02:31	
3D
	 02:57	
Summary
	 00:16	
Data Binding		 01:15:10	
Data in WPF
	 00:41	
Data Binding
	 01:32	
Binding Targets
	 02:04	
Binding Expressions
	 02:45	
Creating Bindings in Code
	 00:54	
Explicit Data Source
	 00:40	
Data Source as Resource
	 00:55	
Data Contexts
	 00:28	
Without Data Context
	 00:12	
With Data Context
	 11:20	
Data Templates
	 08:34	
DataTemplate Instantiation
	 00:34	
DataTemplate Triggers
	 04:21	
Binding to Collections
	 01:32	
Master Details
	 05:16	
Hierarchical Binding
	 02:17	
Data Providers
	 05:15	
XML Binding
	 02:04	
XML Without Provider
	 00:13	
XML Namespaces
	 05:10	
Collection Views
	 02:43	
Writing Data Sources
	 01:51	
Converters
	 06:55	
Validation
	 04:42	
Showing Validation Errors
	 00:51	
Other Binding Types
	 00:58	
Summary
	 00:23	
Core Types		 00:12:40	
Core Types
	 00:39	
DependencyObject
	 02:22	
DependencyProperty
	 00:55	
Metadata
	 00:31	
Change Notification
	 01:07	
Attached Properties
	 00:38	
Inheritance
	 00:43	
UIElement and ContentElement
	 01:32	
Core and Framework
	 00:48	
Freezable and Animatable
	 02:48	
Summary
	 00:37	
Templates		 00:30:58	
Control Templates
	 00:36	
Customization Continuum
	 02:22	
Lookless Controls
	 00:40	
Control Templates
	 01:01	
TemplateBinding
	 03:51	
Triggers
	 01:23	
Trigger Targeting
	 00:40	
Contracts
	 04:31	
Contract Kinds
	 00:44	
Named Parts
	 01:37	
ContentControl
	 00:34	
ItemsControl Options
	 07:29	
ItemsControl Full Template
	 01:49	
HeaderedItemsControl
	 01:06	
Templates are Factories
	 01:31	
Logical and Visual Trees
	 00:37	
Summary
	 00:27	
Resources		 00:43:40	
Introduction
	 00:23	
Reusable Resources
	 01:13	
Defining Resources
	 01:08	
ResourceDictionary
	 01:37	
Resource References
	 02:37	
Resource Hierarchy
	 04:19	
Alternate Reference Syntax
	 00:42	
Implicit Resource Usage
	 01:24	
Merging Dictionaries
	 05:26	
Binary Resources
	 08:00	
Example: ImageSource
	 00:14	
Application Resource Methods
	 04:49	
Themes
	 05:04	
Internationalization
	 01:31	
Xaml and Localization
	 00:30	
Localization Workflow
	 01:54	
LocBaml
	 01:34	
Xaml, XML, and Language
	 01:01	
Summary
	 00:14	
Text		 00:24:59	
Text and Documents
	 00:29	
Rich Text Anywhere
	 00:44	
TextBlock
	 02:38	
Inline Text Elements
	 05:49	
Block Text Elements
	 00:34	
Document Viewer Controls
	 03:46	
Paragraph
	 00:16	
Section
	 00:36	
List
	 00:36	
Table
	 01:47	
Figures and Floaters
	 00:43	
Floater
	 00:17	
Figure
	 00:49	
Typography
	 03:23	
Integration
	 01:33	
TextBox and RichTextBox
	 00:30	
Summary
	 00:29

حجم فايل: 920MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight WPF and XAML Fundamentals

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Pluralsight-WPF Advanced Topics_git.ir.rar
مهدی در 1393/10/30 ساعت 13:08

سلام ممنونم