پیشنهاد فرادرس

استفاده از Web Services و حافظه محلی در iOS

دسته بندی ها: پایگاه داده ، برنامه نویسی موبایل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش برنامه نویسی IOS ، آموزش XML

استفاده-از-web-services-و-حافظه-محلی-در-ios

این دوره آموزشی تکنیک های اساسی برای دانلود، خواندن، و نوشتن داده ها در برنامه های IOS  را آموزش می دهد.

این مجموعه آموزشی (Consuming Web Services and Using Local Storage on iOS) دارای سطح متوسط و مدت زمان 2 ساعت است. و محصول PluralSight  می باشد.

برخی عناوین مطرح شده در این مجموعه:

 • نمونه پروژه : مرور XML  و ایجاد پروژه
 • استفاده از NSXMLParser
 • اتخاذ پروتکل NSXMLParserDelegate
 • POST مدل اشیاء به عنوان JSON
 • نمونه پروژه: تبدیل مدل به  JSON  و POST
 • مشخص کردن مسیر فایل
 • نمونه پروژه: کار کردن با سیستم فایل
 • آشنایی با کلاس NSCoder
 • استفاده از پروتکل NSCoding
 • نمونه پروژه : بایگانی و اطلاعات Unarchiving
 • دودویی در مقابل ذخیره سازی XML
 • NSUserDefaults چیست؟
 • خواندن و نوشتن به NSUserDefaults
 • و...

لیست سرفصل های لاتین مجموعه:

	Downloading Data From XML Web Services			
Course Introduction	 		
Module Overview	 		
Create a Model Class	 		
Demo: Review XML and Create Project	 		
Making a Service Request	 		
Demo: Create a Service Request for Courses	 		
Using NSXMLParser	 		
Adopting the NSXMLParserDelegate Protocol	 		
Demo: Parse XML and Display Data	 		
Summary	 		
	Downloading Data from JSON Web Services			
Introduction	 		
Module Overview 		
JSON Syntax and Structure	 		
Demo: Review Raw JSON and Setup Project	 		
NSJSONSerialization	 		
Demo: Parse JSON and Display in App 		
POST Model Objects as JSON 		
Demo: Convert Model to JSON and POST	 		
Summary	 		
	Archiving and the File System			
Introduction	 		
The App Sandbox	 		
Specifying the Path to Files	 		
NSFileManager Overview	 		
Demo: Working with the File System	 		
Understanding the NSCoder Class	 		
Using the NSCoding Protocol	 		
NSKeyedArchiver and NSKeyedUnarchiver 		
Demo: Archiving and Unarchiving Data	 		
Summary	 		
	Saving Data to Property Lists			
Introduction 		
What is a Property List?	 		
Creating Property Lists in Xcode 		
Demo: Creating Property Lists in Xcode 		
Binary versus XML Storage	 		
Reading and Writing XML Property Lists 		
Reading and Writing Binary Property Lists 		
Demo: Reading and Writing a Binary Property List 		
Summary 		
	Using NSUserDefaults			
Introduction	 		
What is NSUserDefaults?	 		
Reading and Writing to NSUserDefaults	 		
Register Defaults at App Startup	 		
Demo: Saving a User Preference to NSUserDefaults	 		
Summary

حجم فایل:411MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Consuming Web Services and Using Local Storage on iOS

پیشنهاد فرادرس