پیشنهاد فرادرس

استفاده از XML و XQuery با SQL Server

دسته بندی ها: آموزش SQL Server ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش XML

استفاده-از-xml-و-xquery-با-sql-server

پایگاه داده قدرتمند SQL Server به خوبی از XML پشتیبانی می کند.

در این آموزش تصویری استفاده از XML و XQuery برای SQL Server را به خوبی فرامیگیرید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • استفاده از XML و XQuery برای SQL Server
 • مروری بر XML Support در SQL Server
 • استفاده از LINQ بهXML در SQL Server
 • جزئیات انواع داده های XML
 • معرفی XML Schema Support
 • تعریف و استفاده از XML Schema Support
 • ذخیره سازی و بازیابی XML Schema Support
 • محدودیتهای حمایت از XML
 • معرفی XQuery
 • ورودی و خروجی XQuery
 • آشنایی با XPath و FLWOR
 • توابع XQuery و اپراتورها
 • استفاده از XQuery با XML data type methods
 • معرفی متدهای xml.exist
 • متد xml.value
 • متد xml.query
 • اطلاعات accessor ها
 • متد xml.modify
 • عملکردXQuery و XML
 • شاخص primary XML
 • ترفندهای عملکرد XQuery
 • استفاده از XML و Relational Together
 • استفاده از OpenXML برای decomposition
 • استفاده از SQLCLR باXML
 • استفاده از XQuery در conjunction با Full-Text Search

عنوان دوره آموزشی: Using XML and XQuery Effectively with SQL Server سطح: متوسط مدت زمان:5 ساعت و 29 دقیقه نویسنده: Bob Beauchemin

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Overview of XML Support in SQL Server
	 07:43	
Demo: Using Linq To XML in SQLCLR (SQL Server 2008)
	 04:43	
Details of the XML Data Type
	 07:44	
Demo: Details of the XML Data Type
	 08:21	
XML-Specific Technologies Supported by SQL Server
	 10:29	
Summary
	 01:07	
XML Schema Support		 00:48:56	
Introduction
	 00:33	
XML Schema Collections - Definition
	 03:33	
Demo: Built-In XML Schemas
	 04:46	
Defining and Using XML Schema Collections
	 03:20	
Demo: Defining and Using XML Schema Collections
	 11:35	
XML Schema Metadata, Storage, Retrieval
	 01:40	
Demo: XML Schema Metadata, Storage, Retrieval
	 02:53	
XML Schema Collection Permissions
	 01:09	
Demo: XML Schema Collection Permissions
	 04:15	
XML Schema Support Limitations
	 02:58	
Demo: Lax Validation Support (SQL Server 2008)
	 04:16	
Versioning XML Schemas through Collections
	 01:47	
Demo: Versioning XML Schemas through Collections
	 05:10	
Summary
	 01:01	
XQuery Introduction		 01:04:23	
Introduction - XQuery Input and Output
	 03:02	
Demo: XQuery Input and Output
	 02:38	
XQuery Schema Support and Static Type Checking
	 03:51	
Demo: XQuery Schema Support and Static Type Checking
	 05:13	
Sequences
	 01:06	
Demo: Sequences
	 03:14	
Parts of an XQuery Program
	 00:54	
Demo: Parts of an XQuery Program
	 03:59	
XPath and FLWOR
	 04:42	
Demo: XPath and FLWOR
	 01:51	
Demo: XPath Axes
	 03:00	
FLWOR - for and let
	 04:16	
Demo: for vs let
	 03:30	
FLWOR - constructors
	 06:43	
Demo: FLWOR - constructors
	 10:35	
XQuery Functions and Operators. Summary
	 05:49	
XQuery: Using XQuery with XML data type methods		 01:03:42	
Introduction. The xml.exist method
	 02:03	
Demo: The xml.exist method
	 02:56	
The the xml.value method
	 03:29	
Demo: the xml.value method
	 04:00	
The xml.query method
	 01:07	
Demo: the xml.query method
	 01:58	
Data Accessors: data(), string(), and text()
	 01:57	
Demo: Data Accessors
	 08:35	
Relational Data in XQuery. sql:variable and sql:column
	 01:06	
Demo: sql:variable and sql:column
	 03:25	
The xml.nodes method
	 01:57	
Demo: the xml.nodes method
	 10:08	
SQL Server internal use of XML
	 02:50	
Demo: Practical XML queries
	 08:42	
The xml.modify method
	 03:16	
Demo: the xml.modify method
	 05:24	
Summary
	 00:49	
XQuery Performance and XML Indexes		 01:03:52	
Introduction
	 00:52	
XQuery processing in SQL query plans. Querying unindexed XML
	 07:18	
Demo: Querying unindexed XML
	 21:28	
The primary XML index
	 04:28	
Demo: the primary XML index
	 07:46	
Secondary XML indexes
	 03:17	
Demo: Secondary XML indexes
	 05:05	
XQuery performance tricks and tips
	 04:35	
Demo: XQuery performance tricks and tips
	 07:47	
Summary
	 01:16	
Hybrid Applications: Using XML and Relational Together		 00:47:51	
Introduction
	 01:02	
Types of database data and XML usage
	 07:12	
Demo: Hoisting XML values to computed columns
	 01:56	
Data type choice for large data in database applications
	 05:10	
Hybrid Applications - SELECT... FOR XML
	 03:09	
Demo: SELECT... FOR XML dialects
	 05:58	
SELECT... FOR XML - SQL Server 2005 Enhancements
	 02:35	
Demo: SELECT... FOR XML enhancements
	 04:31	
Using OpenXML for decomposition
	 01:37	
Demo: Using OpenXML for decomposition
	 02:58	
Using SQLCLR with XML
	 00:49	
Demo: SQLCLR XSLT example
	 01:38	
Using XQuery in conjunction with Full-Text Search
	 01:16	
Demo: Using XQuery in conjunction with Full-Text Search
	 03:37	
XML Usage and SQL Server support for hybrid apps. Summary
	 04:23

حجم فایل: 862MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Using XML and XQuery Effectively with SQL Server

پیشنهاد فرادرس