مطالب پیشنهادی از سراسر وب

اصول امنیت در Spring

دسته بندی ها: آموزش اسپرینگ (Spring MVC) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش جاوا (Java)

اصول-امنیت-در-spring

فریمورک Spring از فریمورک های محبوب در پیاده سازی پروژه های Java به سبک MVC می باشد.

در این دوره آموزسی از موسسه Pluralsight با اصول امنیت در Spring Framework آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • Spring Security چیست؟
 • تاریخچه Spring Security 
 • لیست پیش نیازها
 • Github Repo
 • معرفی امنیت Spring MVC
 • مجوز داده ها
 • کار با xml
 • پیکربندی امنیت فایل
 • تنظیمات حداقل برای کار با برنامه
 • ذخیره سازی اطلاعات در پایگاه داده
 • نصب و راه اندازی
 • ایجاد جدول در SQL
 • درج کاربر در SQL
 • کار با JDBC
 • تنظیمات برای JDBC
 • پیکربندی  JDBC
 • ادغام Spring Security 
 • تگ ها در Spring Security
 • کار با تگ ها در MAVEN
 • نمایش کاربر جاری
 • رمز برای ذخیره سازی اطلاعات
 • کار با BCrypt Hash با a Salt
 • سفارشی سازی
 • تنظیمات فرم ورود 
 • تنظیمات LoginController 
 • ورود به صفحه JSP 
 • استفاده از LDAP
 • کار با عنصر LDAP در سرور
 • تنظیماتLDAP 
 • استفاده از HTTPS
 • تنظیمات  HTTPS

عنوان دوره آموزشی: Spring Security Fundamentals سطح: مقدماتی مدت زمان: 4 ساعت و 8 دقیقه نویسنده:Bryan Hansenلیست سرفصل های دوره آموزشی:

This course covers all of the fundamentals of Spring Security. It covers building your first app, user storage in memory and in a database, client integration with taglibs, password storage, customizing the UI, method level security as well as method level permissions, basic LDAP configuration, and forcing connections over HTTPS.

Course Overview 00:16 What is Spring Security? 00:27 What we Will Cover 01:07 What we Won't Cover 01:40 History of Spring Security 01:50 Summary 00:30 Getting the Scaffold Application 00:19:56 Introduction 00:32 What are we Building 00:39 Prerequisites 00:24 Prerequisites List 01:33 Versions List 01:29 Github Repo 00:53 Github Download Demo 06:25 What is in the Download 01:02 Scaffold App Demo 04:57 App Key Parts Recap 01:11 Summary 00:46 Securing your Spring MVC Application 00:25:22 Introduction 00:32 Architecture 00:17 Authentication 00:29 Authorization 00:33 Maven Dependencies 00:55 Maven Configuration Demo 04:25 web.xml Additions 00:56 web.xml demo 04:00 Security Configuration File 00:57 Security Configuration Demo 03:46 Minimal Configuration 01:35 Minimal Security Demo 05:59 Summary 00:53 User Storage in a Database 00:37:02 Introduction 00:15 Storage 00:22 In Memory Model 00:36 In Memory Addition Demo 01:35 Database Overview 01:27 Database Installation Demo 07:28 Table Creation 00:42 Table Creation SQL Demo 05:20 User Insertion 00:53 User Insertion SQL Demo 02:26 Maven Configuration 01:17 Maven Jars for JDBC Demo 02:44 Configuration for JDBC 01:11 JDBC Configuration Demo 09:25 Summary 01:17 Spring Security Client Integration 00:18:39 Introduction 00:22 Client 00:20 Spring Security Tags 01:18 Importing the Tag Library Jars with Maven 00:46 Maven Import Demo 01:49 Authentication Tag 01:21 Displaying the Current User 00:38 Display Current User Demo 02:54 Authorization Tag 01:38 Authorization Demo 06:35 Summary 00:53 Password Storage 00:18:41 Introduction 00:21 Passwords 00:31 MD5 Hash 00:50 Adding an MD5 Hash Demo 07:18 BCrypt Hash with a Salt 00:34 Upgrading to BCrypt Demo 08:09 Summary 00:54 Customizing Spring Security 00:47:40 Introduction 00:24 Customization 00:18 Basic Authentication 00:57 Basic Authentication Demo 02:06 Custom Login Form 00:33 Login Form Configuration 00:43 LoginController Configuration 00:58 Login JSP Page 00:52 Custom Login Form Demo 18:03 Failed Login Configuration 01:17 Failed Login Demo 05:16 Logout Configuration 00:45 Logout Demo 07:18 403 Configuration 01:09 403 Demo 06:17 Summary 00:35 Enabling Security with Expressions 00:42:19 Introduction 00:16 Expressions 00:19 use-expression Element 01:02 use-expression Element Demo 03:58 Method Level Security 01:37 Spring Context Configuration Problems 02:08 Spring Context Configuration Fix Demo 07:49 Permissions 01:15 Permission Evaluator 01:35 Permission Use Demo 21:14 Summary 01:02 Authentication Using LDAP 00:16:20 Introduction 00:16 LDAP 00:15 ldap-authentication-provider Element 01:09 ldap-server Element 00:51 Maven LDAP Additions 01:36 LDAP Configuration Demo 11:29 Summary 00:41 Forcing the use of HTTPS 00:16:02 Introduction 00:16 HTTPS 00:49 Man in the Middle Attack 00:39 Certificates 01:03 HTTPS Configuration Demo 12:11 Summary 01:03 What Next? 00:00:43 Next Steps 00:43

حجم فایل: 842MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Spring Security Fundamentals Proper

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس