پیشنهاد فرادرس

اصول برنامه نویسی Java

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

اصول-برنامه-نویسی-java

دوره مقدماتی و متوسط برنامه نویسی جاوا از شرکت Pluralsight را برای علاقه مندان به برنامه نویسی Java آماده کرده ایم.

این دوره دو بخش جداگانه دارد که هردو قسمت را می توانید در این پست دانلود کنید.

عنوان دوره آموزشي: Java Fundamentals Part1 سطح: مقدماتی مدت زمان:4  ساعت و 12 دقيقه نويسنده: John Sonmez

خلاصه سرفصل های دوره آموزش مقدماتی Java :

 • بسته بندی
 • کلاس Java
 • متغیرها و عملگرها
 • Variable چیست؟
 • Type چیست؟
 • استفاده از متغیرها
 • نامگذاری متغیرها
 • استفاده از scopes
 • متغیرهای اولیه
 • استفاده از strings
 • آرایه ها
 • Class چیست؟
 • Object چیست؟
 • استفاده از حلقه Switch
 • استفاده از حلقه For
 • استفاده از While
 • استفاده از دستور Break
 • Generic چیست؟
 • و ...

 

عنوان دوره آموزشي: Java Fundamentals Part2 سطح:متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 47 دقيقه نويسنده:John Sonmez

خلاصه سرفصل های دوره آموزش متوسط Java :

 • مجموعه ها
 • List کردن
 • دستور Queue
 • ترکیب مجموعه ها
 • استفاده از Enumeration
 • نوشتن یک فایل
 • Annotation چیست؟
 • Annotation در جاوا
 • ایجاد یک Annotation
 • ایجاد یک تاپیک
 • و ...

ليست سرفصل هاي بخش اول:

 

Course Overview
	 04:21	
Introduction
	 02:38	
About Java
	 04:06	
The JVM
	 05:17	
Hello World
	 06:30	
Eclipse
	 06:10	
IntelliJ
	 04:00	
Packages
	 03:07	
Java Class Library
	 03:09	
Summary
	 02:14	
Variables and Operators		 00:46:28	
Introduction
	 04:22	
What is a variable?
	 01:44	
What is a type?
	 01:59	
Using variables
	 02:00	
Naming variables
	 01:12	
Variable scopes
	 03:35	
Using scopes
	 03:11	
Primitive Types
	 04:13	
Boxing and Unboxing
	 04:13	
Operators
	 06:42	
Using operators
	 04:14	
Strings
	 02:01	
Using strings
	 02:26	
Arrays
	 03:00	
Summary
	 01:36	
Classes		 00:40:44	
Introduction
	 01:51	
What is a Class?
	 06:29	
What is an Object?
	 02:18	
Members
	 01:36	
Creating a Class
	 03:11	
Using a Class
	 05:05	
Methods
	 03:14	
More methods
	 05:11	
Constructors
	 04:25	
Access modifiers
	 05:20	
Summary
	 02:04	
Control Statements		 00:38:57	
Introduction
	 02:12	
Control Statement Types
	 01:56	
If / Else
	 05:36	
Switch
	 06:37	
For
	 08:29	
For Each
	 04:55	
While
	 02:51	
Break / Continue
	 03:50	
Summary
	 02:31	
Inheritance and Composition		 00:44:13	
Introduction
	 01:54	
Is-A and Has-A
	 05:30	
Basic Inheritance
	 06:15	
Basic Composition
	 05:06	
Poly-what?
	 04:24	
Polymorphism (Demo)
	 04:22	
Favor Composition
	 03:04	
Interfaces
	 04:00	
Interfaces (Demo)
	 08:16	
Summary
	 01:22	
Generics		 00:40:06	
Introduction
	 01:37	
What is a Generic?
	 09:54	
Class Generics
	 08:03	
Method Generics
	 04:17	
Bounded Types
	 04:30	
Wildcards
	 05:06	
Erasure
	 03:57	
Summary
	 02:42

ليست سرفصل هاي بخش دوم:

Course Overview
 03:00	
Introduction
 01:47	
Exceptions
 06:40	
Try and Catch
 07:04	
Finally
 04:08	
Checked and Unchecked
 06:50	
Checked (Demo)
 03:59	
Best Practices
 06:30	
Summary
 01:43	
Collections	 00:39:57	
Introduction
 02:03	
Collections
 03:53	
List
 01:27	
List (Demo)
 07:51	
Map
 01:08	
Map (Demo)
 06:56	
Set
 01:20	
Set (Demo)
 02:18	
Queue
 01:06	
Queue (Demo)
 04:22	
Combining Collections
 05:19	
Summary
 02:14	
Enumerations	 00:29:02	
Introduction
 01:48	
Enumerations
 05:17	
Basic Example Setup
 04:32	
Using the Enumeration
 04:22	
Enums are Classes
 02:50	
Class Example Setup
 04:52	
Class Example
 02:27	
Iterating
 01:17	
Summary
 01:37	
IO	 00:38:14	
Introduction
 02:25	
IO Basics
 05:39	
Reading a File
 09:07	
Writing a File
 05:16	
Implementing a Stream
 08:09	
File Manipulation
 05:03	
Summary
 02:35	
Annotations	 00:38:38	
Introduction
 02:25	
What is an Annotation
 01:37	
Annotations in Java
 02:08	
Annotation Uses (Compiler)
 02:26	
Annotation Uses (Tools)
 01:45	
Annotation Uses (Runtime)
 02:38	
Using Built in Annotations
 05:48	
Creating an Annotation
 05:30	
Reflection
 02:57	
Using a Custom Annotation
 08:37	
Summary
 02:47	
Threading	 00:40:25	
Introduction
 02:10	
Threads
 03:12	
Threading Examples
 02:08	
Creating a Thread
 07:31	
Creating a Runnable
 03:32	
Executors
 06:15	
Synchronization Issues
 04:47	
Deadlocks and Starvation
 02:41	
Synchronization Demo
 04:58	
Summary
 03:11

عنوان دوره Java Fundamentals Part1

حجم فایل: 562MB

 

عنوان دوره Java Fundamentals Part2

حجم فایل: 545MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Java Fundamentals

پیشنهاد فرادرس