پیشنهاد فرادرس

اصول AngularJS

دسته بندی ها: فریمورک ها ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش انگولار (AngularJS)

اصول-angularjs

AngularJS یک کتابخانه قدرتمند تحت Javascript است که قبل از این نیز آموزشهایی در رابطه با آن در سایت قرار گرفته است.

ویژگی‌های AngularJS:

 • قالب‌های سمت کاربر
 • پیروی از الگوی طراحی MVC
 • Data Binding: امکان تعریف انقیاد داده دوطرفه (Two-Way Data Binding) در این فریم ورک به راحتی هرچه تمام، امکان پذیر است.
 • Dependency Injection: این فریم ورک برای دریافت وابستگی‌های تعریف شده، دارای یک سیستم تزریق وابستگی توکار است.
 • تعریف Service‌های سفارش
 • تعریف Directive‌های سفارشی
 • فرمت کردن اطلاعات با استفاده از فیلترهای سفارشی
 • سیستم Routing
 • سیستم اعتبار سنجی
 • سرویس تو کار برای ارتباط با سرور
 • تست پذیری
 • جامعه‌ی متن باز بسیار قوی

دوره آموزشی اصوا AngularJS از شرکت Pluralsight را برای شما آماده کرده ایم.

خلاصه سرفصل های این دوره آموزشی:

 • معرفی Angular
 • معماری Angular
 • Controllers و Scope
 • دستورات توکار (Built-in)
 • دستورات رویدادها
 • Expressions و فیلترها
 • معرفی Service ها
 • ساخت سرویس
 • استفاده از سرویس های $http و $q
 • استفاده از سرویس $resource
 • استفاده از سرویس $anchorScroll
 • استفاده از سرویس $cacheFactory
 • استفاده از سرویس $compile
 • معرفی Routing
 • آموزش کار با Routing
 • فعال کردن HTML5 Routing
 • معرفی Directives
 • تست Angular
 • و ...

عنوان دوره آموزشی: AngularJS Fundamentals

سطح: متوسط

مدت زمان: 6 ساعت و 21 دقیقه

نویسنده: Eames , Cooper

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction to Angular		 00:35:22	
Course Introduction
 01:42	
Module Introduction
 01:07	
Course Updates
 00:52	
Introduction to Angular
 10:02	
Angular Architecture
 02:23	
Demo: Hello World in Angular
 02:45	
The Angular Event Reg Application
 02:30	
Angular Version and Tools
 04:55	
Angular Seed
 08:31	
Summary
 00:30	
Controllers and Markup		 01:20:06	
Introduction
 07:53	
Controllers and Scope
 01:32	
Demo: Controllers
 08:21	
Demo: Displaying Repeating Information
 03:04	
Demo Handling Events
 05:34	
Built-in Directives
 02:17	
Event Directives
 01:18	
Other Directives - Part 1
 09:57	
Other Directives - Part 2
 04:27	
IE Restrictions
 02:00	
Expressions
 02:07	
Filters
 01:14	
Built-in Filters
 10:25	
Writing Custom Filters
 03:11	
Two Way Binding
 01:13	
Demo: Two Way Binding
 06:57	
Validation
 06:31	
Summary
 01:58	
Creating and Using Services		 01:16:51	
Introduction to Services
 04:55	
Creating Your First Custom Service
 04:50	
Another Custom Service Example
 07:34	
Introduction to Built-In AngularJS Services
 01:13	
Using the $http and $q Services Together
 09:09	
Using the $resource Service
 12:00	
Using the $anchorScroll Service
 01:40	
Using the $cacheFactory Service
 04:48	
Using the $compile Service
 04:22	
Using the $parse Service
 04:35	
Using the $locale Service
 02:54	
Using the $timeout Service
 04:36	
Using the $exceptionHandler Service
 01:52	
Using the $filter Service
 02:14	
Using the $cookieStore Service
 03:30	
Overview of Less Common Services
 04:56	
Suggested Exercises
 01:35	
Routing		 00:45:59	
Introduction to Routing
 00:40	
Websites of Yore
 02:20	
Single Page Applications
 01:30	
Adding Your First Route
 09:43	
More Routing and Browser History
 05:41	
Creating a Default Route
 01:03	
Accessing Parameters from the Route
 03:24	
Using the $route Service
 04:44	
Enabling HTML5 Routing
 03:36	
Template and Resolve Properties
 04:52	
Using the $location Service
 07:05	
Summary
 00:31	
Suggested Exercises
 00:42	
Creating Custom Directives		 01:14:09	
Introduction to Directives
 02:27	
Creating Your First Directive
 06:39	
Domain Specific Language via Custom Elements
 05:19	
Isolating Directive Scope
 04:24	
Exploring Isolate Scope Bindings
 07:54	
Handling Events with Directives
 03:13	
Observing and Responding to Changes
 04:37	
Using Controllers within Directives
 06:17	
Sharing Directive Controllers via Require
 05:00	
Directive Priority and using Terminal
 03:19	
Using Require with Nested Directives
 02:45	
Understanding Transclusion
 05:18	
Using Compile to Transform the DOM
 08:44	
Making jQuery More Explicit with Directives
 06:54	
Summary
 01:11	
Testing Angular		 01:09:31	
Introduction
 02:10	
Installing Karma
 08:02	
Karma with Webstorm
 04:32	
Testing Controllers
 10:36	
Testing Simple Services
 02:12	
Testing Services with Dependencies
 04:44	
Testing AJAX Services
 03:26	
Testing Filters
 01:32	
Testing Directives - Overview
 02:15	
Setting up Karma for Testing Directives
 02:53	
Testing Directives
 08:23	
End to End Testing - Overview
 01:21	
Setting up Karma for End to End Testing
 02:13	
End to End Testing - Part 1
 05:50	
End to End Testing - Part 2
 06:10	
Troubleshooting End to End Tests
 02:03	
Summary
 01:02

حجم فایل:1.03GB

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight AngularJS Fundamentals

پیشنهاد فرادرس