آموزش پیشنهادی فرادرس

بهترین تمرین های برنامه نویسی Windows Forms

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

بهترین-تمرین-های-برنامه-نویسی-windows-forms

این آموزش تصویری تمرین های خوبی برای برنامه نویسی تحت ویندوز (Windows Forms)  در اختیار شما قرار می دهد.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

 • چرا از Windows Forms استفاده کنیم؟
 • ساختمان Windows Forms
 • معرفی نرم افزار
 • نامگذاری کنترلها
 • تنظیم خصوصیات پیش فرض در فرم
 • تغییر اندازه و Layout
 • نسخه ی نمایشی - تغییر اندازه برچسب
 • نسخه ی نمایشی - کار با جدول
 • نسخه ی نمایشی - ایجاد Podcasts
 • قابلیت استفاده، قابلیت دسترسی، و محلی سازی
 • نسخه ی نمایشی - قابلیت دسترسی
 • نسخه ی نمایشی - راهنمای ابزار
 • خلاصه ماژول ها
 • نسخه ی نمایشی - Handler
 • به روز رسانی رابط کاربری
 • الگوهای قابل نگهداری برای کدنویسی
 • کار با الگوی فرمان
 • استفاده از یک رویداد تجمعی
 • ایجاد کنترل های سفارشی
 • ایجاد یک کنترل سفارشی
 • طراحی با GDI
 • ایجاد فرم های Drop-Down 
 • کار با رابط های برنامه کاربردی ویندوز
 • کار با HTML
 • دسترسی به DOM
 • خدمات میزبانی WPF
 • روشهای برنامه نویسی
 • و...

عنوان دوره:Pluralsight Windows Forms Best Practices

سطح: متوسط مدت زمان:4 ساعت و 35 دقیقه نویسنده: Mark Heath

توضیحات:

This course demonstrates several best practices for Windows Forms application development by gradually improving a demo application. Topics covered include resizing, layout, accessibility, maintainable code, localization, usability, testability, threading, exception handling, custom control creation, and interoperability.
This course demonstrates several best practices for Windows Forms development by taking a demo application and gradually improving it to improve the user experience and code quality. We'll see how you can improve the layout and resizing of your application, and how you can make it more accessible, usable, and navigable from the keyboard. We'll explore how to approach localization, exception handling, and threading. We'll also devote time to various patterns that will help you write more maintainable and testable code. Finally, we'll provide guidelines for creating your own custom controls, and see how you can interoperate other technologies such as hosting web and WPF content within a Windows Forms application.

Creating Excellent Windows Forms Applications 27:00 Module Introduction 0:57 Is Windows Forms Dead? 1:36 Why Use Windows Forms? 1:27 Building Great Windows Forms Applications 1:59 Moving Away From Windows Forms 1:21 Course Prerequisites and Contents 2:40 Introducing the Demo Application 1:48 Naming Controls 2:17 Using Data Binding 5:12 Setting Default Properties on Forms 4:44 Module Summary 2:54 Resizing and Layout 43:12 Module Introduction 1:57 Resizing 2:46 Demo - Anchoring Controls 3:02 Demo - Resizing Labels 2:20 Demo - Split Container 5:32 Demo - Table Layout Panel 2:41 Demo - Minimum Sizes 1:13 Demo - Flow Layout Panel 4:44 Layouts 7:09 Demo - Explorer Style Layout 6:30 Demo - Creating the Podcasts View 2:57 Module Summary 2:18 Usability, Accessibility, and Localization 46:59 Module Introduction 1:55 Accessibility 2:34 Demo - Accessibility 4:38 Keyboard Navigation 4:43 Demo - Keyboard Navigation 5:10 Usability 4:18 Helping the User to Get it Right 3:33 Demo - Tooltips 1:41 Demo - First Run and ErrorProvider 3:43 Localization 5:07 Demo - Localization 6:24 Module Summary 3:05 Exceptions and Threading 37:37 Module Introduction 3:26 Unhandled Exceptions 1:54 Global Exception Handlers 1:32 Exception Handling Guidelines 2:16 Where to Handle Exceptions 2:29 Demo - Global Exception Handler 2:31 Demo - Handling Anticipated Exceptions 3:58 Ways to Start a Thread 7:14 Updating the User Interface 1:57 While a Task Is Running 1:33 Demo - Awaiting a Task 4:16 Demo - Thread Exceptions and Timeouts 2:15 Module Summary 2:09 Patterns for Maintainable Code 44:05 Module Introduction 4:47 Segregate Your User Interface 3:00 Extract Business Logic From Code Behind 3:44 More Business Logic to Extract 1:17 The Model View Presenter Pattern 2:01 Creating View Interfaces 4:57 Connecting the Presenter 2:14 Refactoring the MainForm Presenter 2:29 The Command Pattern 2:27 Implementing the Command Pattern 4:39 Event Aggregators 3:05 Using an Event Aggregator 6:08 Module Summary 3:12 Creating Custom Controls 42:29 Module Introduction 3:34 Choosing a Starting Point 4:20 Creating a Custom Control 1:03 Drawing With GDI+ 3:12 Rendering the Waveform 5:23 Adding in Scrollbars 3:53 Showing the Playback Position 4:52 Repositioning With the Mouse 3:54 Drag and Scroll Repositioning 4:42 Creating Drop-Down Forms 3:34 Module Summary 3:58 Interoperability 24:22 Module Introduction 2:14 Invoking Windows APIs 3:06 Touch Support Demo 2:19 Hosting Web Content 2:40 WebBrowser Demo 2:05 Rendering HTML Fragments 1:13 Accessing the DOM 2:05 Hosting WPF Content 4:31 Incremental Migration 2:18 Module Summary 1:48 Conclusion 10:13 Module Introduction 1:14 User Experience 2:34 Coding Practices 2:23 Extensibility 1:35 The Demo Application 1:41 Course Conclusion 0:44

حجم فایل: 992MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Windows Forms Best Practices

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس