پیشنهاد فرادرس

بهینه سازی و افزایش کارایی در Oracle

دسته بندی ها: پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش اوراکل (Oracle)

بهینه-سازی-و-افزایش-کارایی-در-oracle

در این آموزش تصویری اب مباحث مربوط به Performance Tuning یا افزایش کارایی در Oracle آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • پایگاه داده های نمونه
 • روش تنظیم عملکرد
 • اصول تنظیم عملکرد
 • کار با System Scalability
 • کار با Buffer Cache
 • آشنایی با Performance Metrics
 • سناریوهای استفاده از پایگاه داده تنظیم عملکرد
 • استفاده از یک Connection Pool  در  .NET
 • استفاده از یک Connection Pool  در  Java
 • استفاده از متغییرها در Application
 • Execution Plan چیست؟
 • خواندن Execution Plan
 • حجم داده ها و برنامه های اجرایی
 • عملیات Table Access
 • تنظیم بیانیه SQL
 • Index های Bitmap
 • Index های B-Tree
 • تکنیک های پیشرفته نمایه سازی
 • Index های Invisible
 • استفاده از Like Clause و یک Leading Wildcard
 • کار با Outdated Database Statistics
 • مانیتورینگ Oracle Applications
 • مقدمه ای بر Queries
 • آموزش ORMs و Abstraction از پایگاه داده

عنوان دوره آموزشی: Oracle Performance Tuning for Developers سطح: متوسط مدت زمان: 7 ساعت و 11 دقیقه نویسنده: David Berryلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction
	 02:50	
Performance Tuning is Not Magic
	 06:00	
Performance Tuning Approach
	 03:32	
Performance Tuning Principles
	 03:54	
Sample Database
	 04:59	
Oracle Architecture and Performance Basics		 00:48:51	
Introduction
	 01:25	
System Scalability
	 03:41	
Oracle Architecture Overview
	 04:35	
Buffer Cache
	 02:56	
Shared Pool
	 02:13	
Program Global Area
	 02:24	
Oracle Architecture Wrap Up
	 01:58	
Performance Metrics
	 10:03	
Performance Tuning and Database Size
	 05:55	
Building Effective Performance Test Databases
	 03:36	
Performance Tuning Database use Scenarios
	 09:59	
Connections and Connection Pools		 00:28:15	
Introduction
	 04:55	
Demo: Connecting With and Without Connection Pools
	 02:47	
Using a Connection Pool in .NET
	 03:26	
Using a Connection Pool in Java
	 03:40	
Connection Pool Best Practices
	 06:14	
Demo: Blocking Connections
	 04:35	
Summary
	 02:34	
Bind Variables		 00:49:14	
Introduction
	 01:46	
The Shared SQL Area
	 08:17	
Contention and Latch Waits
	 10:07	
Matching SQL Statements
	 12:26	
Using Bind Variables in Applications
	 06:12	
Sample Application to Compare Approaches
	 06:16	
Evaluation Impacts of Bind Variables
	 04:06	
Statement Level Performance Tuning		 00:34:45	
What is an Execution Plan
	 04:28	
Getting an Execution Plan
	 02:59	
What Does an Execution Plan Contain?
	 02:54	
Reading an Execution Plan
	 04:25	
Analyzing an Execution Plan
	 02:29	
Autotrace Introduction
	 04:10	
Autotrace Example in SQL Developer
	 04:24	
Autotrace Example in SQL*Plus
	 03:34	
Data Size and Execution Plans
	 04:31	
Summary
	 00:47	
Execution Plans in Depth		 00:49:37	
Introduction
	 01:16	
Table Access Operations
	 07:38	
Demo: Table Access Operations
	 05:18	
Index Lookup Operations
	 08:36	
Demo: Index Lookup Operations
	 05:42	
Index Full Scan Operations
	 03:26	
Join Operations
	 08:33	
Tuning SQL Statements
	 09:04	
Indexing Essentials		 00:48:38	
Why Indexing Matters
	 06:19	
B-Tree Indexes
	 04:54	
Bitmap Indexes
	 06:42	
Index Column Order Matters
	 04:52	
Demo: Index Column Order
	 03:58	
Index Skip Scan Operations
	 03:13	
Index Selectivity
	 07:55	
Selectivity for Composite Indexes
	 03:00	
Demo: Index Selectivity
	 04:43	
Determining Index Column Order
	 02:56	
Advanced Indexing Techniques		 00:46:22	
Module Outline
	 01:42	
Covering Indexes
	 07:55	
Function Based Indexes Introduction
	 07:42	
Demo - Function Based Indexes: Case Insensitive Search
	 04:03	
Selective Row Indexing With Function Based Indexes
	 06:13	
Demo - Function Based Indexes: Selective Indexing
	 03:11	
Index Compression
	 06:29	
Invisible Indexes
	 03:26	
Demo: Invisible Indexes
	 04:03	
Summary
	 01:32	
Application Indexing Practices		 00:42:16	
Introduction
	 01:13	
What Should I Index?
	 06:53	
Indexing Costs and Overhead
	 04:39	
Demo: Indexing Overhead
	 04:17	
Similar Indexes
	 01:49	
Monitoring Index Usage
	 04:26	
Why isn't Oracle Using My Index?
	 01:01	
Missing Leading Edge of Index
	 01:28	
Index not Selective Enough
	 01:29	
Using a Like Clause and a Leading Wildcard
	 02:38	
Like Clauses and Index Selectivity
	 03:05	
Function in the Where Clause
	 02:49	
Data Type Conversion in the Where Clause
	 02:26	
Outdated Database Statistics
	 02:47	
Summary
	 01:10	
Monitoring Oracle Applications		 00:35:11	
Motivation for Performance Monitoring
	 06:10	
Required Permissions
	 06:19	
Introduction to Queries
	 00:50	
Session Information
	 02:08	
Session Resource Usage
	 01:15	
What Statements are Running Right Now?
	 01:15	
Finding the Worst Performing Statements
	 04:38	
Statements Conducting Full Scan Operations
	 01:31	
Retrieving Execution Plans
	 00:48	
Monitoring Index Usage
	 02:14	
Monitoring Hard Parsing and SQL Using Literal Values
	 02:59	
Table Information
	 02:46	
Index Information
	 00:52	
Summary
	 01:19	
Pitfalls and Practices		 00:26:45	
Module Introduction
	 01:27	
Separating Transactional and Reporting Databases
	 04:05	
Loading too Much Data
	 03:08	
Committing Data too Frequently
	 06:20	
ORMs and Abstraction From the Database
	 03:14	
ORMs and the n+1 Selects Issue
	 05:30	
Summary
	 02:59

حجم فایل: 779MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Oracle Performance Tuning for Developers

پیشنهاد فرادرس