پیشنهاد فرادرس

دانلود 12 دوره آموزش Excel 2013

دسته بندی ها: آموزش اکسل ، آموزش آفیس ، آموزش های لیندا (Lynda)

دانلود-12-دوره-آموزش-excel-2013

تعداد 12 دوره آموزش Excel 2013 از موسسه Lynda را به درخواست دوستان آماده کرده ایم.

اکثر مباحث مهم و کاربردی در Excel در این دوره ها آموزش داده شده است.

لیست دوره ها:

 • Lynda Cleaning Up Your Excel 2013 Data
 • Lynda Excel 2013 Advanced Formatting Techniques
 • Lynda Excel 2013 Charts Iin Depth
 • Lynda Excel 2013 Data Validation In Depth
 • Lynda Excel 2013 Essential Training
 • Lynda Excel 2013 Managing And Analyzing Data
 • Lynda Excel 2013 Tips And Tricks
 • Lynda Excel 2013 Working With Dates And Times
 • Lynda Excel Data Mining Fundamentals
 • Lynda Financial Analysis Analyzing The Bottom Line With Excel
 • Lynda Financial Analysis Analyzing The Top Line With Excel
 • Lynda Financial Analysis Introduction To Business Performance Analysis

سرفصل های دوره های آموزش Excel 2013 : 

سرفصل های دوره Excel 2013 Essential Training: - اکسل چیست و چه کاربردی دارد؟ - استفاده از منوها - کار با تاریخ و زمان - ایجاد فرمول های ساده - قالب بندی فونت ها، اندازه سطر و ستون ها، مرزها و .. - وارد کردن اشکال، فلش و گرافیک - افزودن و حذف سطرها و ستون ها - مخفی کردن داده ها - کار با محتویات ستون ها از جمله جا بجایی، کپی و .. - مرتب سازی و فیلتر کردن داده ها - چاپ worksheet ها - تامین امنیت workbooks شما - پیگیری تغییرات - و ...

سرفصل های دوره Advanced Formatting Techniques: - تنظیم فونت ها، Border ها و رنگ سلول ها - تنظیم متون - تعیین میزان تورفتگی اطلاعات - تنظیم فرمت های خاص برای تاریخ، زمان، شماره تلفن، کد پستی و ... - قالب بندی شرطی داده ها - اعمال استایل ها و تم ها - تعیین اندازه ارتفاع سطر و عرض ستون - افزودن تصاویر پس زمینه - خلاصه کردن مطالب و ایجاد کردن سرفصل - چاپ اسناد - و ...

سرفصل های دوره Data Validation in Depth: - تست اعداد کامل و اعداد اعشاری - استفاده از جعبه پیام های ورودی - تعیین توالی و قرار دادن لیست ها - ایجاد لیست های multitiered - تنظیم محدودیت های زمان و تاریخ - محدود کردن طول متن - قرار دادن قوانین اعتبار سنجی داده ها - ورودی های لازم برای منحصربفرد بودن - و ...

سرفصل های دوره Working with Dates and Times: - مرتب سازی بر حسب چند کلید - فیلتر کردن ستون های منفرد و چندگانه - ایجاد یک مرتب سازی لیست بر حسب درصد یا عدد - تنظیم subtotals - ایجاد فیلدهای چندگانه برحسب معیارهای فیلتر - ایجاد لیست های منحصر به فرد (بدون تکرار داده ها) - استفاده از دستور Remove Duplicates - یافتن داده های تکراری با آرایه های ویژه - شمارش تعداد آیتم های منحصر به فرد لیست - استفاده از توابع SUMIF و COUNTIF - کار ​​با توابع پایگاه داده مانند DSUM و DMAX - تبدیل لیست ها به جداول - و ...

سرفصل های دوره Managing and Analyzing Data: - آشنایی با رکوردهای اکسل و زمان و تاریخ ذخیره شده - نگاهی به گزینه های استاندارد تاریخ و زمان - استفاده از توابع TODAY و NOW - فرمت های تاریخ سفارشی - استفاده از کلید های میانبر صفحه کلید - فرمت بندی زمان برای 24 ساعت - محاسبه تفاوت تاریخ و زمان - محاسبه روز هفته - کار ​​با ایام تعطیل - اعتبارسنجی تاریخ ها - تبدیل تاریخ های فرمت شده به داده های قابل استفاده - و ...

سرفصل های دوره Charts in Depth: - انتخاب نمودار صحیح - انتخاب داده های صحیح برای نمایش در نمودار - ایجاد سریع یک نمودار با ابزار Quick Analysis - انتخاب یک طرح برای نمودار - تغییر محل قرارگیری داده ها - کار با سلول های هیدن (hidden cells) و یا خالی - جابجایی و تغییر سایز نمودارها - افزودن برچسب (label) اطلاعات - تجزیه و تحلیل داده های موجود و داده های آینده با توجه به خطوط روند - افزودن شکل و نماد های اشاره (مانند علامت فلش) - کار ​​با انواع نمودار های تخصصی: نمودار گانت، پارتو و فراوانی - ایجاد نمودارها پویا - چاپ و به اشتراک گذاری نمودارها - و ...

دیگر دوره های آموزشی: - حذف داده ها ساختاردهی مجدد فایل های اکسل - آنالیزهای مالی: معرفی آنالیز های تجاری - آنالیزهای مالی: تجزیه و تحلیل خط بالا به وسیله اکسل - آنالیزهای مالی: تجزیه و تحلیلخط آخر به وسیله اکسل - تکنیک ها و ترفندهای اکسل 2013 - آموزش داده یابی (Data-Mining) در Excel - و ...

توضیحات:

Whether you're a novice or an expert wanting to refresh your skillset with Microsoft Excel, this course covers all the basics you need to start entering your data and building organized workbooks. Author Dennis Taylor teaches you how to enter and organize data, perform calculations with simple functions, work with multiple worksheets, format the appearance of your data, and build charts and PivotTables. Other lessons cover the powerful IF, VLOOKUP, and COUNTIF family of functions; the Goal Seek, Solver, and other data analysis tools; and how to automate many of these tasks with macros.
Topics include:
- What is Excel and what is it used for?
- Using the menus
- Working with dates and times
- Creating simple formulas
- Formatting fonts, row and column sizes, borders, and more
- Inserting shapes, arrows, and other graphics
- Adding and deleting rows and columns
- Hiding data
- Moving, copying, and pasting
- Sorting and filtering data
- Printing your worksheet
- Securing your workbooks
- Tracking changes

Excel 2013: Advanced Formatting Techniques: Get simple, powerful tips for making spreadsheet information readable and understandable in Excel 2013. Dennis Taylor shows how to emphasize specific cells with fonts, borders, and color; adjust the positioning of cell contents; format numeric data; and add style and readability to worksheets. You'll also learn how to add pictures to worksheets and discover automation techniques that take the drudgery out of formatting even the largest amounts of data.

Topics include: - Adjusting fonts, cell borders, and fills - Aligning text - Indenting data - Setting special formats for dates, times, phone numbers, zip codes, and more - Creating formats based on formulas with conditional formatting - Applying styles and themes - Adjusting row heights and column widths - Adding background images and pictures - Outlining data - Printing double-spaced data

Excel 2013: Data Validation in Depth: With Excel's data validation tools, you can control how users input data into workbooks and ensure data is entered consistently and accurately. You can control the dates, the times, even the length of the text they enter, or simply provide a list of acceptable choices to eliminate any possible mistakes. Here, Dennis Taylor explores how the data validation tools in Excel 2013 can be used to set dropdown lists, and control numeric data, dates and times, and text data.

Topics include: - Testing for whole numbers and decimals - Using the input message box - Sequencing and placing lists - Creating multitiered lists - Setting date and time limitations - Limiting text length - Locating data validation rules - Requiring entries to be unique

Excel 2013: Managing and Analyzing Data: When you work with large amounts of data, you need tools to manage the sheer volume of information and get the most value from it. Enter Excel 2013. In this course, Dennis Taylor shows a variety of ways to use sorting to order your spreadsheets, insert subtotals into sorted lists, see just data you need with filtering, identify and delete duplicate data, and use the SUMIF and database functions to further analyze your data.

Topics include: - Multiple key sorting - Filtering single and multiple columns - Creating a top-ten list with values or percentages - Setting up subtotals - Creating multiple-field criteria filters - Creating unique lists from repeating field data - Using the Remove Duplicates command - Finding duplicate data with specialized arrays - Counting the number of unique items in a list - Using SUMIF and COUNTIF functions - Working with the database functions such as DSUM and DMAX - Converting lists to tables

Excel 2013: Working with Dates and Times: Most Excel users incorporate dates and times in their spreadsheets, but getting them to show up the way you want can be difficult. Excel expert Dennis Taylor shares his solutions for formatting and calculating dates and times in Excel 2013. This one-hour course explains what's going on behind the scenes when Excel stores dates and times, gives tips for entering them, and teaches the options for date and time formatting. It also demonstrates the various date and time functions and shows how to calculate with dates and times in a range of scenarios.

Topics include: - Understanding how Excel records and stores dates and times - Looking at standard date and time entry options and acceptable alternatives - Using the TODAY and NOW functions - Customizing date formats - Using keyboard shortcuts - Formatting time for hours over 24 - Calculating differences across dates and times - Calculating the day of the week - Working with holidays - Validating dates - Converting formatted dates to usable data

Excel 2013: Charts in Depth: Charts allow you to communicate information visually, in a way that's more impactful than raw data, and they happen to be one of the most powerful and easy-to-use features in Microsoft Excel. Let Dennis Taylor show you how to create different kinds of Excel charts, from column, bar, and line charts to exploded pies, and decide which type works best for your data. Plus, learn how to fine-tune your chart's color and style; add titles, labels, and legends; insert shapes, pictures, and text boxes; and pull data from multiple sources.

Topics include: - Selecting the right chart type - Choosing data to display as a chart - Creating charts fast with the Quick Analysis tool - Choosing a chart layout - Changing the location of the source data - Dealing with empty and hidden cells - Moving and resizing charts - Adding data labels - Analyzing existing and future data with trendlines - Adding shapes and arrows - Working with column, bar, line, pie, and area charts - Working with specialized chart types: Gantt, Pareto, and Frequency charts - Creating dynamic charts - Printing and sharing your chart

Cleaning Up Your Excel 2013 Data: Need to get data from a business-management system file, database software, text file, or poorly designed Excel worksheet into optimal shape for Excel 2013? This course can help. Dennis Taylor explores the functions, commands, and techniques in Excel that restructure data, remove unwanted characters, convert data into the desired format, and prepare data for efficient analysis. He'll cover adjusting row and column placement; transposing data with Replace and Substitute functions, the Text to Columns command, and the new Flash Fill; and formatting and converting text, numbers, and other values.

Topics include: - Moving or inserting rows and columns of data with a simple drag - Transposing row-column layouts into column-row layouts - Replacing data at the character level - Dealing with special characters and wildcards during search and replace - Converting dates with text functions - Converting text data to values/numbers - Checking and correcting spelling mistakes - Splitting data into multiple columns via the Text to Columns feature - Combining data from different columns via concatenation or Flash Fill

Financial Analysis: Introduction to Business Performance Analysis : The goal of business performance analysis is to identify improvement opportunities, understand their root causes, and take action. These opportunities can come in many forms. They can be performance issues or areas of the business that perform extremely well and can be leveraged even further. This course, the first in our Financial Analysis series, introduces you to key concepts of business performance analysis. Author Rudolph Rosenberg focuses on the analysis of the profit and loss (the P&L) statement and on the key dynamics you need to understand in order to interpret the performance of your business. Understanding this data will help you make informed decisions that benefit your company in the long run. Get started now with this quick primer. When you're ready for the next steps, check out Financial Analysis: Analyzing the Top Line with Excel and Financial Analysis: Analyzing the Bottom Line with Excel.

Topics include: - Introduction - Business Performance Analysis - Conclusion

Financial Analysis: Analyzing the Top Line with Excel: Learn how to analyze the top line (or revenue) of your company and identify areas of under- or overperformance with Excel. Author Rudolph Rosenberg explores essential financial concepts that are necessary to understanding your company's revenue data. Then he introduces the tools and techniques you can use in Excel, including PivotTables and the invaluable SUMIF function, to prepare and analyze the data you have available. Plus, learn how to analyze your customer base, determine revenue per product, and identify upsell opportunities. Rudolph will also show how to make sure you're treating your data fairly, by considering the impact of seasonality, recurrent vs. one-off business, and interdependencies. Want to learn more about financial analysis? Check out Financial Analysis: Introduction to Business Performance Analysis and Financial Analysis: Analyzing the Bottom Line with Excel.

Topics include: - Preparing your revenue information - Comparing past performance - Analyzing customer data - Analyzing product information - Identifying exceptional revenue

Financial Analysis: Analyzing the Bottom Line with Excel: Learn how to analyze the bottom line (or profitability) of your company and identify areas of under- or overperformance with Excel. Rudolph Rosenberg, author of the Financial Analysis series, shows how to use the data your company generates every day to break down your gross margin and operating expenses. He introduces the tools and techniques you can use in Excel to prepare and analyze that data, including PivotTables and the invaluable SUMIF function. Plus, you'll learn to identify and analyze sales and marketing spending, staff expenditures, and productivity separately, so you can get a really clear picture of your data from multiple angles.

Topics include: - Finding data points - Prepping data - Calculating standard cost and gross margins - Analyzing overall gross margin performance - Analyzing individual and overall expenses

Excel 2013 Tips and Tricks: Increase your Excel productivity with the power user tips and tricks packed into this fast-paced course. Dennis Taylor will show you how to create formulas quickly, split data into columns, apply formatting, build charts, and fast-track routine data-entry chores. Short on time? Make sure to check out the "Top Ten Shortcuts" and "Ten Tiny Tips" chapters for a quick productivity boost. Start now and get an immediate return on your investment, with powerful techniques that will save you hours every week.

Topics include: - Converting formulas to values with a simple drag - Entering today's date or time instantly - Accessing Ribbon commands from the keyboard - Creating split screens fast - Navigating quickly - Entering data more efficiently - Performing calculations without formulas - Applying formatting with keyboard shortcuts - Using database techniques to work with Excel data

Excel Data-Mining Fundamentals: You don't need to be a statistician to explore your own data. Learn how to use the software you already have, Excel, to perform basic data mining and analysis. Ron introduces core data-mining concepts like CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining), and then dives into the algorithms Microsoft offers for data mining right out of the box. Then learn about the data-mining structures and models in Excel SQL Server Analysis Services, and the new add-ins that make data mining in Excel both exceedingly powerful and incredibly easy.

Topics include: - Solving business problems with data mining - Exploring Excel's data-mining algorithms - Data mining with Excel SQL Server Analysis Services - Using the Data Preparation tab - Detecting categories - Using the Prediction Calculator

حجم فایل: 4.5GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Cleaning Up Your Excel 2013 Data

پیشنهاد فرادرس

حسینی در 1393/10/04 ساعت 21:15

با سلام
فایل تمرین دوره Lynda.Excel.2013.Charts.In.Depth
را فراموش کردیت لطفا اضاقه شود
مرسی