تبلیغات

دانلود 23 دوره آموزش VMware

دسته بندی ها: آموزش شبکه ، آموزش وی ام ویر (Vmware)

دانلود-23-دوره-آموزش-vmware

Vmware یک ماشین مجازی ساز قدرتمند است که کاربردهای فراوانی دارد.مهمترین کاربرد این نرم افزار استفاده به عنوان مجازی ساز سرورهای اختصاصی می باشد که در این روش یک سرور اختصاصی با منابع بسیار قدرتمند توسط Vmware مجازی سازی می شود و امکان نصب چندین سیستم عامل با منابع دلخواه فراهم می شود.

پیاده سازی سیستم هال مبتنی بر Vmware دارای سطح های مختلفی است که در سطح های بالا برای نصب و راه اندازی یک سیستم گاها دستمزدهای چند ده میلیونی دریافت می گردد.

قابل ذکر است که سرورهای مرجع تخصصی برنامه نویسی نیز توسط Vmware مجازی سازی شده اند.

تعداد 23 دوره آموزش Vmware از شرکت Trainsignal برای شما آماده کرده ایم که اکثر قسمت ها و اپلیکیشن های Vmware را آموزش می دهد.

ليست دوره هاي آموزشی :

 • VMware Advanced Features Up Close
 • VMware Data Recovery VDR
 • VMware ESX Server
 • VMware Site Recovery Manager 4
 • VMware Site Recovery Manager 5
 • VMware vCenter Log Insight
 • VMware vCenter Operations Manager Implementation
 • VMware vCloud Director 5.1 Essentials
 • VMware vCloud Director Essentials
 • VMware vCloud Director Organizations
 • VMware View 4 Administration
 • VMware View 5 Essentials
 • VMware View and ThinApp
 • VMware vSphere 4
 • VMware vSphere 5.1 New Features
 • VMware vSphere 5
 • VMware vSphere Advanced Networking
 • VMware vSphere Optimize and Scale VCAP5-DCA
 • VMware vSphere Performance Monitoring
 • VMware vSphere PowerCLI
 • VMware vSphere Security Design
 • VMware vSphere Troubleshooting
 • VMware Workstation 9 for the IT Admin

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware Advanced Features Up Close:

0 Introduction
0 VMDirectPath
1 Paravirtual SCSI Adapters
2 Virtual Machine Communication Interface
3 Fault Tolerance
4 Thin Provisioning
5 VMotion and Storage VMotion
6 Distributed Power Management
7 Dynamic Voltage and Frequency Scaling
8 VMFS Volume Grow and Hot Extend Virtual Disks

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware Data Recovery VDR:

0 Introduction to VMware Data Recovery VDR
0 Introduction
1 Installation and Initial Configuration of VMware Data Recovery VDR
2 Performing Backups and Restores with VMware Data Recovery VDR
3 Performing File Level Restores in Windows with VDR
4 Performing File Level Restores in Linux with VDR
5 VMware Data Recovery VDR Best Practices

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware ESX Server:

 Tasks, Events, Alarms, and Maps
0 Introduction to Our VMware ESX 3.5 Video Training Course
0 Introduction
1 What's New in VMware ESX ESXi 3.5 and vCenter 2.5 with Upgrade 4
10 Creating & Modifying Virtual Guest Machines
11 Installing and Configuring VMware Tools
12 VMware ESX Disk Storage
13 Administering VMware ESX Server Security
15 VMware ESX Server Virtual Networking
16 Using Templates, Cloning, and Migrating with VMware
17 Troubleshooting and Patching VMware ESX Server
18 VMware Update Manager
19 Upgrading VMware ESX & Virtual Center
2 Introduction to Virtualization
20 Performance Optimization with ESX Server
21 Configuring VMotion, Resource Pools, DRS, & VMHA with VMware ESX
22 Storage VMotion
23 Backing Up Virtual Machines VMware Consolidated Backup
24 Introduction & Installation of VMware Remote CLI RCLI
25 Introduction & Installation of VMware Infrastructure Management Assistant VIMA
26 Using VMware's VIMA & RCLI to Administer VMware ESX & ESXi via CLI
3 Virtualization Products Compared
4 Planning and Designing Your VMware Infrastructure
5 Installing VMware ESX Server 3.5
6 Installing VMware ESXi Server
7 Running VMware ESXi 3.5 in Workstation with Nested Guests
8 Navigating and Configuring VMware ESX Server
9 Installing & Using VMware Virtual Center
Perl Toolkit

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware Site Recovery Manager 4:

0 Introduction
0 Virtualization for Disaster Recovery
1 Preparing for SRM Installation
2 Installing SRM
3 Configuring SRM
4 Custom Recovery Plans
5 Administering SRM
6 Failover and Failback

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware Site Recovery Manager 5:

0 Getting Started with SRM 5
0 Introduction
1 Course Scenario
10 SRM 5 and Array Replication Part 3
11 Custom Recovery Plans
12 SRM Operations
13 Next Steps
2 Lab Setup
3 Installing SRM for vSphere Replication
4 vSphere Replication Configuration
5 Protecting VMs with vSphere Replication
6 Recovering VMs with vSphere Replication
7 Evaluating vSphere Replication
8 SRM 5 and Array Replication Part 1
9 SRM 5 and Array Replication Part 2

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware vCenter Log Insight:

0 Getting Started with VMware vCenter Log Insight
0 Introduction
1 Introduction to VMware vCenter Log Insight
10 Configuring Syslog on Windows 2012 Server for Log Insight
11 Configuring Syslog on a Synology NAS for Log Insight
2 Installing vCenter Log Insight
3 Configuring vCenter Log Insight
4 Sending ESXi Syslog Data to Log Insight
5 Navigating and Using vCenter Log Insight
6 vCenter Log Insight Advanced Configuration
7 Configuring Log Insight Alerts
8 Daily vSphere Infrastructure Monitoring with Log Insight
9 Creating and Sharing Content Packs with Log Insight

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware vCenter Operations Manager Implementation:

0 An Introduction to vCenter Operations Manager
0 Introduction
1 Architecture and Data Collection
10 Management and Upgrades
11 Custom User Interface
12 Application Relationships
13 Key Performance Indicators and Super Metrics
14 Using Alerts in the Custom UI
15 Infrastructure Navigator
16 vCenter Operations Manager for View
17 Moving Forward with vCOPs
2 Installing vCenter Operations Manager
3 A Tour of the vCenter Operations Interface
4 The Health Badge
5 The Risk Badge
6 The Efficiency Badge
7 Visualizing Data Using Heat Maps
8 Predicting the Future of Your Environment
9 Using Smart Alerts

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware vCloud Director 5.1 Essentials:

0 Introduction to VMware vCloud Director 5.1 Essentials
0 Introduction
1 vCloud Architecture
10 vCloud Upgrade Dependencies
11 Working with vCloud Connector
2 Creating a vCloud Lab
3 Installing vCloud Director
4 Configuring Cloud Resources
5 An Introduction to vCloud Networking
6 Defining vCloud Organizations
7 Controlling Access to vCloud
8 Managing vApps
9 Monitoring vCloud Director

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware vCloud Director Essentials:

0 Introduction to VMware vCloud Director Essentials
0 Introduction
1 Real World Cloud Computing By Jake Robinson
10 Monitoring vCloud Director
11 vCloud Architecture Toolkit vCAT
12 vCloud Director Client for iPad
13 Next Steps in vCloud Director
2 Cloud Computing 101
3 VMware vCloud Offerings
4 vCloud Director 101
5 Building a vCloud Director Lab
6 Installing vCloud Director
7 vCloud Director Setup
8 Managing vCloud Director Resources
9 Understanding vCloud Director Catalogs

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware vCloud Director Organizations:

0 Course Introduction
0 Introduction
1 Exploring Your vCloud Organization
10 VMware PowerCLI
11 Wrap Up
2 Managing Your vCloud Organization
3 Managing Virtual Applications vApps
4 Managing Virtual Machines
5 Networking in vCloud Director
6 The vCloud API
7 VMware Hybrid Cloud
8 VMware vCloud Connector
9 VMware vCenter Orchestrator

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware View 4 Administration:

0 Getting Started with VMware View Administration Training
0 Introduction
1 Lab Setup
10 Printing
11 Creating ThinApp Packages
12 Deploying ThinApp
13 Monitoring View
14 Troubleshooting View
16 Next Steps
2 The Course Scenario
3 View Components and Licensing
4 Installing View
5 Configuring Virtual Desktops
6 Maintaining Desktop Pools
7 User Profiles and Data
8 View Local Mode
9 View Kiosk Mode
DT Certification Exam

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware View 5 Essentials:

0 Getting Started with VMware View 5 Essentials Training
0 Introduction
1 Course Scenario
10 ThinApp Deployment
11 Monitoring View
12 Troubleshooting View
13 Upgrading to View 5
14 Next Steps
2 Lab Setup
3 View Components and Licensing
4 Installing View 5
5 Configuring Virtual Desktops
6 Maintaining Desktop Pools
7 User Profiles and Data
8 Printing
9 Creating ThinApp Packages

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware View and ThinApp

 Understanding the Options
0 Introduction
1 Introduction to VMware View 4
2 Installing VMware View 4
3 Deploying Virtual Desktops with View
4 Automated Virtual Desktop Deployment with View Pools
5 Adding a Terminal Services Pool in View
6 Understanding View Composer Linked Clones
7 Introduction to ThinApp 4
8 Installing ThinApp
9 Virtualizing Applications with ThinApp

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware vSphere 4:

 Configuring Your New Virtual Infrastructure
 Preparing for the VCP and VCDX
0 Introduction to VMware vSphere
0 Introduction
1 Meet Your Instructor
10 Navigating vSphere Using the vSphere Client
11 Running VMware ESX 4 in Workstation
12 Installing VMware ESX 4
13 Installing VMware ESXi Version 4
14 Installing VMware vCenter 4
16 Creating and Modifying Virtual Guest Machines
17 Installing and Configuring VMware Tools
18 Adding Virtual Machine Hardware with vSphere Hot Plug
19 Using vSphere Host Profiles
2 Our Scenario with the Wired Brain Coffee Company
20 Administering VMware ESX Server Security
21 Installing vShield Zones
22 Introduction to and Installing VMware Data Recovery VDR
23 Backup and Restore with VMware Data Recovery VDR
24 Virtual Storage 101 and Storage Terminology
25 Configuring vSphere Storage
26 Creating a Free iSCSI SAN with OpenFiler
27 vSphere Virtual Networking
28 vNetwork Distributed Switch vDS
29 Understanding and Using Tasks, Events, and Alarms
30 Searching, Sorting, Filtering and Exporting in vSphere
31 Using VMware vApps
32 Performance Optimization in VMware vSphere
33 Upgrading from VMware ESX 3.x and Virtual Infrastructure to vSphere 4
34 Moving Virtual Machines with VMotion
35 Moving Virtual Storage with SVMotion
36 Load Balancing with Distributed Resource Scheduler DRS
37 Implementing High Availability with VMware HA VMHA
38 Super High Availability with VMware Fault Tolerance FT
39 Introduction and Installation of VMware vSphere CLI vCLI
4 Introduction to Virtualization
40 Introduction and Installation of the vSphere Management Assistant vMA
41 Using VMware's vMA and vCLI to Administer VMware ESX and ESXi via CLI
43 Using the VMware Guest Console VGC
44 VMware Go The On Ramp to Virtualization
45 My Home VMware vSphere Lab
5 Virtualization Products Compared
6 VMware ESXi4 Free Edition for the SMB
7 VMware vSphere 4 and ESX Essentials
8 vSphere Management Options
9 Installing the VMware vSphere Client
Perl Toolkit

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware vSphere 5.1 New Features:

0 Introduction
0 vSphere 5.1 New Features G%80%93 Course Introduction
1 vCloud Suite 5.1 G%80%93 What's New
10 vSphere Replication G%80%93 Introduction and Installation
11 vSphere Replication G%80%93 Replicating and Recovering VMs
12 What's New in VMware Certification as of Jan 2013
13 Upgrading to vSphere and vCenter 5.1
15 How to Build a vSphere Lab Environment Updated for 5.1
2 vSphere 5.1 Virtual Machine Enhancements
3 vCenter Server Appliance Installation
4 vSphere Web Client
5 vCenter Operations Manager Foundation
6 vSphere 5.1 Distributed Switch Improvements
7 vSphere 5.1 vMotion Enhancements
8 vSphere Data Protection G%80%93 Introduction and Installation
9 vSphere Data Protection G%80%93 Backup and Recovery
Hypervisor Manager MHM
On SSO

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware vSphere 5:

0 Getting Started with VMware vSphere 5 Training Course
0 Introduction
1 Lab Setup
10 vCenter 5 G%80%93 Configuring Your New Virtual Infrastructure
11 Creating and Modifying Virtual Guest Machines
12 Installing and Configuring VMware Tools
13 Understanding and Using Tasks, Events, and Alarms
14 Virtual Storage 101 and Storage Terminology
15 vSphere Storage Appliance VSA
16 Creating a Free iSCSI SAN with OpenFiler
17 Administering VMware ESXi Server Security
18 vSphere Virtual Networking
19 Using the vSphere Distributed Virtual Switch dvswitch
2 Course Scenario
20 Moving Virtual Machines with vMotion
21 Moving Virtual Storage with svMotion
22 Performance Optimization with Distributed Resource Scheduler DRS
23 Implementing High Availability with VMware HA VMHA
24 Super High Availability with VMware Fault Tolerance FT
25 Upgrading from VMware vSphere 4 to vSphere 5
26 vSphere Command Line Interface CLI Options
27 vSphere Auto Deploy
28 Storage DRS
3 Overview of VMware vSphere 5
30 Understanding the New vSphere 5 vRAM Pooled Pricing
31 Network I O Control NIOC
32 Storage I O Control SIOC
33 ESXi Firewall
34 VMware Data Recovery VDR 2
35 Administering vSphere Using an iPad
4 Installing VMware ESXi 5
5 Installing vCenter 5
6 Installing vCenter 5 as a Linux Appliance vCSA
7 Using the vSphere 5 Web Client
8 What's New in vSphere 5
9 Navigating vSphere Using the vSphere Client
driven Storage

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware vSphere Advanced Networking:

0 Getting Started With vSphere Advanced Networking Training
0 Introduction
1 Lab Setup and Recommendations
10 Next Steps
2 Let's Talk About vSphere Networking
3 The Ins and Outs of VLANs
4 vSphere Network Security Considerations
5 Physically Connecting vSphere Hosts
6 vSphere Distributed Switch G%80%93 In Depth
7 Migration to the vDS
8 Traffic Shaping and Resource Pools
9 Troubleshooting Network Connectivity

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware vSphere Optimize and Scale VCAP5-DCA:

0 Getting Started with VCAP5-DCA Training
0 Introduction
1 Advanced Storage Management
10 Advanced Distributed Resource Scheduling DRS Configurations
11 Monitoring vSphere Performance
12 Managing VMware High Availability
13 Managing VMware Fault Tolerance
14 Using Host Profiles
15 Using Update Manager
16 Configure and Inspect vSphere Log Files
17 Monitoring and Troubleshooting Host and VM Performance
18 Monitoring and Troubleshooting Networking
19 Monitoring and Troubleshooting Storage
2 Storage Capacity Management
20 Monitoring and Troubleshooting vCenter Server and vSphere Hosts
21 Securing Your ESXi Hosts
22 Automation Using PowerCLI
23 Using the vSphere Management Assistant vMA
24 Custom ESXi Installations
25 Using Auto Deploy for ESXi Deployment
26 Next Steps
3 Storage Connectivity and Multipathing
4 Virtual Network Management and Implementation
5 Configuring and Using VLANs and PVLANs
6 Physical Network Connectivity
7 Managing the vSphere Distributed Switch
8 Tuning vSphere Performance
9 Optimizing Virtual Machines
DCA Training

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware vSphere Performance Monitoring:

0 Getting Started with VMware vSphere Performance Monitoring Training Course
0 Introduction
1 Lab Setup
10 Understanding vSphere Clusters
11 Tuning vSphere CPU Resources
12 Tuning vSphere Memory Resources
13 Tuning vSphere Storage Resources
14 Tuning vSphere Networking Resources
15 VM and Application Performance Tuning Overview
16 Properly Configuring a VM Guest
17 Tuning VM Guest Memory
18 Cleaning Up a Windows VM After P2V Conversion
19 Utilizing VM Guest Hot Add
2 Course Scenario
20 Using vSphere Alarms for Performance Monitoring
21 Advanced Performance Graphing with the vSphere Client
22 Advanced Performance Analysis with esxtop and resxtop
23 Storage Performance Analysis with vscsiStats
24 VMware AppSpeed Quickstart
25 VMware Capacity IQ Quickstart
26 Distributed Resource Scheduler Overview
27 DRS Automation, Affinity Rules, and EVC
28 Configuring and Using Distributed Power Management
29 vSphere Capacity Planning
30 Using VMware vCenter Operations
31 Using VKernel vOperations Suite
32 VMware's Free ESXplot
33 VMware's Free IOBlazer
34 Veeam Monitor Free Edition
35 Xangati for ESX Free Edition
36 Using vKernel's Free Performance Tools
37 XtraVirt's Free vAlarm
38 VMware Guest Console Free
39 Next Steps
4 vSphere Performance Overview
5 Understanding vSphere CPU Performance
6 Understanding vSphere Memory Management
7 Understanding vSphere Storage Management
8 Understanding vSphere Network Management
9 Understanding vSphere Resource Pools
DCA

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware vSphere PowerCLI:

0 Getting Started with VMware vSphere PowerCLI Training
0 Introduction
1 Lab Setup
10 Managing vCenter with PowerCLI
11 Reporting with PowerCLI
2 Introduction to PowerCLI
3 PowerCLI Concepts
4 Working with Objects in PowerShell
5 Managing vSphere Hosts with PowerCLI
6 Managing Virtual Machines with PowerCLI
7 Managing Virtual Networks with PowerCLI
8 Managing Storage with PowerCLI
9 Managing High Availability and Clustering with PowerCLI

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware vSphere Security Design:

 Best Practices
0 Getting Started with VMware vSphere Security Design Training
0 Introduction
1 About Your Instructors
10 Controlling Access to Storage
11 Hardening ESX and ESXi Host Systems
12 Virtual Machine Security Architecture
14 Using Host Profiles to Standardize ESX ESXi Configuration
15 Keeping Hosts and VMs Secure with Update Manager
16 Understanding and Managing vSphere Logs
17 vShield Zones, App, and Edge
18 vShield Endpoint and Trend Micro Deep Security
19 Hytrust Appliance
2 Introduction to Information Security Concepts
20 Compliance and vCenter Configuration Manager
21 Next Steps
3 Security Priorities in a Virtual Environment
4 Security Technologies
5 vNetwork Security Architecture
6 Securing vNetwork Configuration
7 Working with SSL Certificates
8 Hardening the vCenter Server System
9 ESX and ESXi Security Architecture

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware vSphere Troubleshooting:

0 Getting Started with VMware vSphere Troubleshooting Training Course
0 Introduction
1 Lab Setup
10 Troubleshooting CPU and Memory Performance
12 vNetwork Distributed Virtual Switch Refresher
13 Understanding Virtual Network Configuration Files
14 Troubleshooting Virtual Networks from the CLI
16 Understanding and Using Private VLANs
17 Understanding dvSwitch Port Bindings
18 Using a Network Packet Analyzer on a Virtual Network
19 vSphere Storage Troubleshooting G%80%93 Terms, Concepts, & Logs
2 Course Scenario
20 vSphere Storage Troubleshooting from the CLI
21 Troubleshooting vSphere iSCSI Storage
22 Troubleshooting vSphere NFS Storage
23 Troubleshooting VMware vCenter
24 Configuring & Troubleshooting the ESX Server Firewall
25 Troubleshooting VMotion and SVMotion
26 Troubleshooting Distributed Resource Scheduler DRS
27 Troubleshooting VMware High Availability VMHA
28 Troubleshooting Virtual Machine Power On Failures
29 vSphere Troubleshooting Quickstart
3 VCAP Overview and Troubleshooting Focus
4 Understanding Command Line Troubleshooting with vSphere
5 Installing and Using vSphere Management Assistant vMA
6 vCenter and ESX ESXi Log Files
7 Viewing and Searching vSphere Log Files
8 Exporting vCenter and ESX ESXi Log File Bundles
9 Configuring vSphere Centralized Logging
Add to Dynamically Add CPU and RAM

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-VMware Workstation 9 for the IT Admin:

0 Introduction to VMware Workstation for the IT Admin
0 Introduction
1 VMware Workstation Overview
10 Downloading and Deploying Virtual Appliances
11 Administering VMware Workstation from the Command Line
12 Creating a Windows Active Directory Virtual Lab Using Workstation
14 Comparing VMware Workstation to Other Solutions
15 Should I Use Workstation or vSphere
2 Installing VMware Workstation
3 What's New in Workstation 9
4 Creating Virtual Machines in Workstation
5 Navigating and Using VMware Workstation
6 Sharing Files Between Host and Virtual Machines
7 Advanced Virtual Machine Configurations
8 Accessing Virtual Machines Remotely with RDP, VNC, and WSX
9 Managing vSphere and Deploying VMs with Workstation
V to Workstation

عنوان دوره: Trainsignal-VMware Advanced Features Up Close حجم فايل:194MB

عنوان دوره: Trainsignal-VMware Data Recovery VDR حجم فايل: 133MB

عنوان دوره: Trainsignal-VMware ESX Server حجم فايل: 752MB

عنوان دوره:Trainsignal-VMware Site Recovery Manager 4 حجم فايل: 233MB

عنوان دوره:Trainsignal-VMware Site Recovery Manager 5 حجم فايل:329MB

عنوان دوره: Trainsignal-VMware vCenter Log Insight حجم فايل: 226MB

عنوان دوره: Trainsignal-VMware vCenter Operations Manager Implementation حجم فايل: 770MB

عنوان دوره: Trainsignal-VMware vCloud Director 5.1 Essentials حجم فايل: 377MB

عنوان دوره: Trainsignal-VMware vCloud Director Essentials حجم فايل: 272MB

عنوان دوره:Trainsignal-VMware vCloud Director Organizations حجم فايل: 211MB

عنوان دوره: Trainsignal-VMware View 4 Administration حجم فايل:359MB

عنوان دوره:Trainsignal-VMware View 5 Essentials حجم فايل: 287MB

عنوان دوره: Trainsignal-VMware View and ThinApp حجم فايل: 200MB

عنوان دوره: Trainsignal-VMware vSphere 4 حجم فايل:1.12GB

عنوان دوره: Trainsignal-VMware vSphere 5.1 New Features حجم فايل: 255MB

عنوان دوره: Trainsignal-VMware vSphere 5 حجم فايل:762MB

عنوان دوره: Trainsignal-VMware vSphere Advanced Networking حجم فايل: 354MB

عنوان دوره: Trainsignal-VMware vSphere Optimize and Scale VCAP5-DCA حجم فايل: 969MB

عنوان دوره: Trainsignal-VMware vSphere Performance Monitoring حجم فايل: 1.28GB

عنوان دوره:Trainsignal-VMware vSphere PowerCLI حجم فايل: 658MB

عنوان دوره:Trainsignal-VMware vSphere Security Design حجم فايل: 521MB

عنوان دوره:Trainsignal-VMware vSphere Troubleshooting حجم فايل: 875MB

عنوان دوره: Trainsignal-VMware Workstation 9 for the IT Admin حجم فايل:263MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Trainsignal VMware Advanced Features Up Close

پیشنهاد فرادرس

sajjad در 1395/04/18 ساعت 21:29

سلام واقعا عالی بودند
در مورد VCOPS بیشتر مطلب بگذارید

saeed در 1393/11/01 ساعت 11:51

سلام مجازی سازی سرور چه سودی دارد ؟

مدیر در 1393/11/01 ساعت 18:55

مجازی سازی ویژگی های زیادی دارد. از جمله کاهش هزینه، استفاده از چندین سیستم عامل روی یک سرور و .... پیشنهاد می کنم کمی در اینترنت در خصوص مجازی سازی جستجو کنید.

محمد در 1393/07/19 ساعت 07:07

سلام
خسته نباشید
آیا آموزش ها فارسی هستند ؟

مدیر در 1393/07/21 ساعت 16:29

آموزش ها به زبان انگلیسی هستند.

مهدی در 1393/03/15 ساعت 07:22

woooooooooooooow
ممنون