پیشنهاد فرادرس

دسترسی به داده ها با استفاده از LINQ

دسته بندی ها: آموزش SQL Server ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش XML ، پایگاه داده ، آموزش Linq ، آموزش Entity Framework ، دسترسی به داده

دسترسی-به-داده-ها-با-استفاده-از-linq

در این دوره آموزشی با نحوه استرسی به داده ها با استفاده از Linq آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است و نحوه کار با پایگاه داده هایی مانند SQL Server و XML و.... را به صورت عملی به شما آموزش می دهد.

علاوه بر Linq در این دوره آموزشی شما با Entity Framework نیز آشنا می شوید.

خلاصه سرفصل های دوره آموزشی:

 • آشنایی با System.XML.Linq
 • ساخت فایل XML
 • ذخیره اطلاعات در فایل XML
 • بازیابی اطلاعات از فایل XML
 •  پردازش فایل XML
 • Operator های کوئری ها
 • آشنایی با توابع در Linq
 • اعتبارسنجی داده ها
 • آشنایی با XPath
 • شروع Linq to SQL
 • ایجاد DataContext
 • آشنایی با SqlMetal.exe
 • رابطه های بین جدول ها
 • کوئری های کامپایل شده
 • تغییر دادن اطلاعات
 • چرخه زندگی یک Entity
 • عملیات Insert
 • عملیات Delete
 • ایجاد محدودیت
 • آموزش ADO.NET Entity Framework
 • معرفی ADO.NET
 • ساخت Model و استفاده زا آن
 • سرویس های EF
 • LINQ to Entities
 • کوئری با LINQ
 • کوئری با Stored Procedure
 • عملیات Insert - Update - Delete با استفاده از Entity Framework
 • و ...

عنوان دوره آموزشي: LINQ Data Access سطح: متوسط مدت زمان: 5 ساعت و 40 دقيقه نويسنده: Scott Allen

ليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Introduction
	 00:31	
XML Today
	 03:18	
Motivation for a new API
	 02:49	
System.XML.Linq
	 01:18	
Creating XML
	 05:57	
Saving XML
	 02:41	
Loading XML
	 02:03	
Processing XML
	 06:54	
Namespaces
	 07:10	
Traversal
	 04:54	
Query Operators
	 02:29	
Query Extensions
	 02:04	
Functional Construction
	 02:15	
Create and Query Demo
	 07:25	
Transformation
	 02:54	
Validation
	 01:10	
XPath
	 00:48	
Summary
	 01:22	
LINQ to SQL Part I		 01:10:59	
Introduction
	 00:48	
Data Access Code
	 07:06	
Object Relational Mapping
	 03:23	
LINQ to SQL Overview
	 04:38	
POCOs
	 01:36	
POCO Demo
	 03:14	
Attributes
	 01:54	
The DataContext
	 04:34	
DataContext Demo
	 06:44	
SqlMetal.exe
	 02:33	
Relationships
	 04:22	
Lazy LINQ to SQL
	 07:39	
Data Load Options
	 01:31	
Projections
	 01:43	
Inheritance
	 05:23	
Compiled Queries
	 02:33	
Executing SQL
	 02:15	
Stored Procedures
	 05:57	
LINQ DataSource
	 02:16	
Summary
	 00:50	
LINQ to SQL Part II		 01:06:35	
Introduction
	 01:17	
Modifying Data
	 01:39	
Identity
	 01:09	
Identity Map Pattern
	 03:46	
Identity Map Demo
	 06:29	
Unit of Work Pattern
	 03:37	
Entity Lifecycle
	 02:09	
Updates
	 03:14	
Change Tracking
	 03:41	
Updating Associations
	 06:11	
EntitySets
	 04:01	
Managing Associations Demo
	 03:47	
Inserts
	 02:22	
Deletes
	 03:50	
Concurrency
	 06:18	
Concurrency Violations
	 01:15	
Transactions
	 03:07	
Detached Entities
	 03:55	
Limitations
	 02:59	
Summary
	 01:49	
The ADO.NET Entity Framework Part I		 00:56:28	
Introduction
	 00:57	
Impedance Mismatch
	 03:09	
The New ADO.NET
	 02:14	
Entity Focus
	 02:45	
Entity Data Model Designer
	 05:40	
Model Browser
	 04:45	
Using the Model
	 03:54	
Mapping Details
	 01:10	
EF Services
	 02:01	
Entity Client
	 03:32	
The ObjectContext
	 01:55	
LINQ to Entities
	 01:10	
Query With LINQ
	 02:14	
Query With Stored Procedure
	 03:08	
Deferred Loading
	 05:24	
Inserts
	 01:41	
Updates
	 01:08	
Deletes
	 01:07	
Entity Update Demo
	 04:11	
L2S versus EF
	 03:10	
Summary
	 01:13	
The ADO.NET Entity Framework Part 2		 00:45:27	
Introduction
	 01:07	
ORMs and Entities
	 01:28	
Row Identity
	 01:47	
Object Identity
	 01:29	
Identity Maps
	 05:16	
Identity Map Consequences
	 03:42	
Unit of Work
	 02:58	
Entity Lifecycle
	 01:36	
Change Tracking
	 02:05	
Changing Associations
	 05:52	
Concurrency
	 04:53	
Concurrency Violations
	 01:51	
Transactions
	 01:47	
Stored Procedures
	 03:22	
Detached Entities
	 04:37	
Summary
	 01:37	
ADO.NET Data Services		 00:43:16	
Overview
	 01:05	
Motivation
	 04:54	
RESTful Services
	 02:33	
LINQ and Data Services
	 01:22	
Data Service Demo
	 03:33	
Response Formats
	 02:17	
URL Options
	 02:51	
Ingredients
	 01:57	
POCO Data Source
	 01:42	
Configuration
	 01:02	
Primitive Client
	 01:33	
DataServiceContext
	 01:50	
Context Demo
	 03:39	
Create, Update, Delete
	 03:22	
Silverlight
	 02:13	
Interceptors
	 03:41	
Service Operations
	 02:57	
Summary
	 00:45

 

حجم فايل: 795MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight LINQ Data Access

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Pluralsight-LINQ Data Access_git.ir.rar